igehirdetések
2023

Ezen az oldalon meghallgathatóak az angyalföldi gyülekezetben
2023 évben elhangzott igehirdetések

2024. 2. 25. 10 óra - Jakab Apostol levele 4. rész 1-3. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Jakab Apostol levele 4. rész 1-3. verse

1. Honnét vannak háborúk és harczok közöttetek? Nem onnan-é a ti gerjedelmeitekből, a melyek a ti tagjaitokban vitézkednek?
2. Kívántok valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harczoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek.

3. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.

2024. 2. 25. 8 óra - Jakab Apostol levele 4. rész 2-3. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Jakab Apostol levele 4. rész 2-3. verse

2. Kívántok valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harczoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek.
3. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.

2024. 2. 18. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 17. rész 12-19. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Lukács Evangéliuma 17. rész 12-19. verse

11. És lőn, mikor útban vala Jeruzsálem felé, hogy ő Samariának és Galileának közepette méne által.
12. És mikor egy faluba beméne, jöve elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megállának:
13. És felemelék szavokat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!
14. És mikor őket látta, monda nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamenének, megtisztulának.
15. Egy pedig ő közülök, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval;
16. És arczczal leborula az ő lábainál hálákat adván néki: és az Samariabeli vala.
17. Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilencze pedig hol van?
18. Nem találkoztak a kik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen?

2024. 2. 18. 8 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 17. rész 11-19. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 17. rész 11-19. verse

11. És lőn, mikor útban vala Jeruzsálem felé, hogy ő Samariának és Galileának közepette méne által.
12. És mikor egy faluba beméne, jöve elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megállának:
13. És felemelék szavokat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!
14. És mikor őket látta, monda nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamenének, megtisztulának.
15. Egy pedig ő közülök, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval;
16. És arczczal leborula az ő lábainál hálákat adván néki: és az Samariabeli vala.
17. Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilencze pedig hol van?
18. Nem találkoztak a kik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen?
19. És monda néki: Kelj föl, és menj el: a te hited téged megtartott.

2024. 2. 11. 10 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 8. rész 24-25. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 8. rész 24-25. verse

24. Felelvén pedig Simon, monda: Könyörögjetek ti énérettem az Úrnak, hogy semmi azokból, a miket mondtatok, reám ne jőjjön.
25. Azok annakokáért, minekutána bizonyságot tettek, és hirdették az Úrnak ígéjét, megtérének Jeruzsálembe, és a Samaritánusoknak sok falujában prédikálák az evangyéliomot.

2024. 2. 11. 8 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 8. rész 9-13. és a 18-22. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Apostolok Cselekedetei 8. rész 9-13. és a 18-22. verse

9. Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván:
10. Kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy ereje!
11. Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket.
12. De miután hittek Filepnek, a ki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok.
13. És Simon maga is hűn, és megkeresztelkedvén, Fileppel tarta; és látván, hogy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodik vala.

18. Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent Lélek, megkínálá őket pénzzel,
19. Mondván: Adjátok nékem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, Szent Lelket vegyen.
20. De Péter monda néki: A te pénzed veled együtt veszszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető.
21. Nincsen néked részed, sem örökséged e dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt.
22. Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáttatik néked szívednek gondolatja.

2024. 2. 4. 10 óra - Textus: Mózes II. könyve 20. rész 4-6. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Mózes II. könyve 20. rész 3-4. verse

4. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
5. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.
6. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.

2024. 2. 4. 8 óra - Textus: Mózes II. könyve 20. rész 3-4. verse – Némedi Gusztáv

Mózes II. könyve 20. rész 3-4. verse

3. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
4. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.

2024. 1. 28. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 5. rész 24. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 5. rész 24. verse

24. Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.

2024. 1. 28. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 5. rész 23-26. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 5. rész 23-26. verse

23. Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:
24. Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.
25. Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, a míg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöczbe ne vessen téged.
26. Bizony mondom néked: ki nem jősz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.

 

2024. 1. 21. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 5. rész 14-16. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 5. rész 14-16. verse

14. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
15. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak.
16. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

 

2024. 1. 21. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 5. rész 13-16. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Máté Evangéliuma 5. rész 13-16. verse

13. Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.
14. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
15. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak.
16. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

 

2024. 1. 14. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 7. rész 24-27. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Máté Evangéliuma 7. rész 24-27. verse

24. Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:
25. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
26. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát:
27. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.

 

2024. 1. 14. 8 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 6. rész 43-49. verse – Máté Sándor

Lukács Evangéliuma 6. rész 43-49. verse

43. Nem jó fa az, a mely romlott gyümölcsöt terem; és nem romlott fa az, a mely jó gyümölcsöt terem.
44. Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg; mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt.
45. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.
46. Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek, a miket mondok?
47. Valaki én hozzám jő és hallgatja az én beszédimet és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló.
48. Hasonló valamely házépítő emberhez, a ki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentomot: mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta: mert kősziklán épült.
49. A ki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, a ki csak a földön építette házát fundamentom nélkül: a melybe beleütközvén a folyóvíz, azonnal összeomlott; és nagy lett annak a háznak romlása.

 

2024. 1. 7. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 9. rész 17. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 9. rész 17. verse

17. Új bort sem töltenek ó tömlőkbe; máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad.

 

2024. 1. 7. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 9. rész 16-17. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 9. rész 16-17. verse

16. Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára; mert a mi azt kitoldaná, még elszakít a ruhából és nagyobb szakadás lesz.
17. Új bort sem töltenek ó tömlőkbe; máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad.

 

2024. 1. 1. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 4. rész 16-21. verse – Szloboda József

János Evangéliuma 4. rész 16-21. verse

16. Monda néki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jőjj ide!
17. Felele az asszony és monda: Nincs férjem. Monda néki Jézus: Jól mondád, hogy: Nincs férjem;
18. Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad.
19. Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy.
20. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, a hol imádkozni kell.
21. Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.