igehirdetések
2024

Ezen az oldalon meghallgathatóak az angyalföldi gyülekezetben
2024 évben elhangzott igehirdetések

2024. 6. 9. 10 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt II. levél 5. rész 18. verse és a Galátziabeliekhez írt levél 5. rész 22. verse – Koroknai Tegez Ferenc

 Korinthusbeliekhez írt II. levél 5. rész 18. verse

18. Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;

Galátziabeliekhez írt levél 5. rész 22. verse

22. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

2024. 6. 9. 8 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt II. levél 5. rész 17-18. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Korinthusbeliekhez írt II. levél 5. rész 17-18. verse

17. Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
18. Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;

 

2024. 6. 2. 10 óra - Textus: Galátziabeliekhez írt levél 5. rész 22. verse és a Thessalonikabeliekhez írt I. levél 5. rész 16. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Galátziabeliekhez írt levél 5. rész 22. verse

22. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

Thessalonikabeliekhez írt I. levél 5. rész 16. verse

16. Mindenkor örüljetek.

2024. 6. 2. 8 óra - Textus: Galátziabeliekhez írt levél 5. rész 22. verse és a Thessalonikabeliekhez írt I. levél 5. rész 16. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Galátziabeliekhez írt levél 5. rész 22. verse

22. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

Thessalonikabeliekhez írt I. levél 5. rész 16. verse

16. Mindenkor örüljetek.

2024. 5. 26. 10 óra - Textus: Filemonhoz írt levél 1. rész 7-13. és a 16. verse – Szloboda József

Filemonhoz írt levél 1. rész 7-13. és a 16. verse

7. Mert sok örömünk és vígasztalásunk van a te szeretetedben, hogy a szenteknek szíveik megvídámodtak te általad, atyámfia.
8. Annakokáért jóllehet nagy bátorságom van a Krisztusban, megparancsolni néked azt, a mi illendő,
9. A szeretetért inkább kérlek, ilyen lévén, mint Pál, a megvénhedett, most pedig foglya is a Jézus Krisztusnak;
10. Kérlek téged az én fiamért, a kit fogságomban szűltem, Onésimusért,
11. A ki egykor tenéked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos,
12. Kit visszaküldöttem; te pedig őt, azaz az én szívemet, fogadd magadhoz!
13. Őt én magamnál akartam tartani, hogy te helyetted szolgáljon nékem az evangyéliomért szenvedett fogságomban;

16. Nem úgy immár mint szolgát, hanem szolgánál nagyobbat, mint szeretett atyafit, kiváltképen nékem, mennyivel inkább pedig néked, mind testben, mind az Úrban.

2024. 5. 26. 8 óra - Textus:János Evangéliuma 15. rész 9-12. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 15. rész 9-12. verse

9. A miképen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben.
10. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; a miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.
11. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék.
12. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, a miképen én szerettelek titeket.

2024. 5. 20. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 14. rész 15-17. verse – Horváth Kinga Nikoletta

János Evangéliuma 14. rész 15-17. verse

15. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.
16. És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.
17. Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.

2024. 5. 19. 10 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 2. rész 17. és 19. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 2. rész 17. és 19. verse

17. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.

19. És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését.

2024. 5. 12. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 21. rész 15-17. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 21. rész 15-17. verse

15. Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia: jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én bárányaimat!
16. Monda néki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki: Őrizd az én juhaimat!
17. Monda néki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta vala néki: Szeretsz-é engem? És monda néki: Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én juhaimat!

2024. 5. 12. 8 óra - Textus: János Evangéliuma 21. rész 15-18. verse – Szloboda József

János Evangéliuma 21. rész 15-18. verse

15. Mikor aztán megebédelének, monda Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia: jobban szeretsz-é engem ezeknél? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én bárányaimat!
16. Monda néki ismét másodszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki: Őrizd az én juhaimat!
17. Monda néki harmadszor is: Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Megszomorodék Péter, hogy harmadszor is mondotta vala néki: Szeretsz-é engem? És monda néki: Uram, te mindent tudsz; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki Jézus: Legeltesd az én juhaimat!
18. Bizony, bizony mondom néked, a mikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, a hova akarád; mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet és más övez fel téged, és oda visz, a hová nem akarod.

2024. 5. 9. 18 óra - Textus: János Apostol III. levele 1. rész 4. és a 14. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Apostol III. levele 1. rész 4. és a 14. verse

4. Nincs annál nagyobb örömem, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.

14. Hanem reménylem, hogy csakhamar meglátlak téged és szemtől szembe beszélhetünk.

2024. 5. 5. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 5. rész 8. verse – Szloboda József

János Evangéliuma 5. rész 8. verse

8. Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj!

2024. 5. 5. 8 óra - Textus: János Apostol I. levele 4. rész 7. verse – Horváth Kinga Nikoletta

János Apostol I. levele 4. rész 7. verse

7. Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.

2024. 4. 28. 10 óra - Textus: Rómabeliekhez írt II. levél 8. rész 28. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Rómabeliekhez írt levél 8. rész 28. verse

28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak.

2024. 4. 28. 8 óra - Textus: Rómabeliekhez írt II. levél 8. rész 28. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Rómabeliekhez írt levél 8. rész 28. verse

28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak.

2024. 4. 21. 10 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt II. levél 1. rész 3. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Korinthusbeliekhez írt II. levél 1. rész 3. verse

3. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene;

2024. 4. 21. 8 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt II. levél 1. rész 3-4. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Korinthusbeliekhez írt II. levél 1. rész 3-4. verse

3. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene;
4. A ki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vígasztalással, a mellyel Isten vígasztal minket.

2024. 4. 14. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 139. rész 13-16. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Zsoltárok könyve 139. rész 13-16. verse

13. Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.
14. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.
15. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében.
16. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök.

2024. 4. 14. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 139. rész 13-18. verse – Szloboda József

Zsoltárok könyve 139. rész 13-18. verse

13. Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.
14. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.
15. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében.
16. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök.
17. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája!
18. Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok.

2024. 4. 7. 10 óra - Textus: Sámuel II. könyve 12. rész 23. verse – Szloboda József

Sámuel II. könyve 12. rész 23. verse

23. De most, hogy meghalt, vajjon miért bőjtölnék? Vajjon visszahozhatom-é azzal? Én megyek ő hozzá, de ő nem jő ide vissza én hozzám.

2024. 4. 7. 8 óra - Textus: Sámuel II. könyve 12. rész 19-23. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Sámuel II. könyve 12. rész 19-23. verse

19. Látván pedig Dávid, hogy az ő szolgái suttognak, eszébe vevé Dávid, hogy meghalt a gyermek, és monda Dávid az ő szolgáinak: Meghalt-é a gyermek? Azok mondának: Meghalt.
20. Felkelvén azért Dávid a földről, megmosdék és megkené magát és más ruhát vőn magára, és bemenvén az Úr házába, imádkozék. Azután beméne a maga házába, és kérésére kenyeret vivének eleibe, és evék.
21. Akkor mondának az ő szolgái néki: Mi dolog ez, a mit míveltél? Míg a gyermek élt, bőjtöltél és sírtál; most pedig, hogy meghalt a gyermek, felkelél és kenyeret ettél.
22. Monda ő: Míg a gyermek élt, addig bőjtöltem és sírtam; mert ezt mondottam: Ki tudja, talán az Úr könyörül rajtam, és megél a gyermek.
23. De most, hogy meghalt, vajjon miért bőjtölnék? Vajjon visszahozhatom-é azzal? Én megyek ő hozzá, de ő nem jő ide vissza én hozzám.

2024. 4. 1. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 20. rész 18. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 20. rész 18. verse

18. Elméne Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki.

2024. 3. 31. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 28. rész 9. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 28. rész 9. verse

 9. Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe jöve ő velök Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák az ő lábait, és leborulának előtte.

2024. 3. 31. 8 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 24. rész 1-9. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Lukács Evangéliuma 24. rész 1-9. verse

1. A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök.
2. És a követ a sírról elhengerítve találák.
3. És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét.
4. És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben:
5. És mikor ők megrémülvén a földre hajták orczájokat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt?
6. Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt,
7. Mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni.
8. Megemlékezének azért az ő szavairól.
9. És visszatérvén a sírtól, elmondák mindezeket a tizenegynek, és mind a többieknek.

2024. 3. 29. 18 óra - Textus: János Evangéliuma 19. rész 28. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 19. rész 28. verse

28. Ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, monda: Szomjúhozom.

2024. 3. 29. 10 óra - Textus: Ésaiás próféta könyve 53. rész 7. verse – Szloboda József

Ésaiás próféta könyve 53. rész 7. verse

7. Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg!

2024. 3. 24. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 6. rész 14-15. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 6. rész 14-15. verse

14. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.
15. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

2024. 3. 24. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 6. rész 14. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Máté Evangéliuma 6. rész 14. verse

14. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.

2024. 3. 17. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 7. rész 12. verse– Szloboda József

Máté Evangéliuma 7. rész 12. verse

12. A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.

2024. 3. 17. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 7. rész 12. verse– Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 7. rész 12. verse

12. A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.

2024. 3. 10. 10 óra - Textus: Királyok I. könyve 18. rész 42. verse– Koroknai Tegez Ferenc

Királyok I. könyve 18. rész 42. verse

42. És felment Akháb, hogy egyék és igyék. Illés pedig felment a Kármel hegy tetejére, és leborula a földre, és az ő orczáját az ő két térde közé tevé;

2024. 3. 10. 8 óra - Textus: Királyok I. könyve 18. rész 42-45. verse– Szloboda József

Királyok I. könyve 18. rész 42-45. verse

42. És felment Akháb, hogy egyék és igyék. Illés pedig felment a Kármel hegy tetejére, és leborula a földre, és az ő orczáját az ő két térde közé tevé;
43. És monda az ő szolgájának: Menj fel, és nézz a tenger felé. És felment, és arrafelé nézett, és monda: Nincsen semmi. És monda Illés: Menj vissza hétszer.
44. És lőn hetedúttal, monda a szolga: Ímé egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere, jő fel a tengerből. Akkor monda: Menj fel, mondd meg Akhábnak: Fogj be és menj le, hogy meg ne késleljen az eső.
45. És lőn azonközben, hogy besötétedett az ég a fellegektől és a széltől, és nagy eső lett. Akháb pedig szekérre ült és elment Jezréelbe.

2024. 3. 3. 10 óra - Textus: Zsidókhoz írt levél 13. rész 14-15. verse – Szloboda József

Zsidókhoz írt levél 13. rész 12-14. verse

14. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.
15. Annakokáért ő általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét.

2024. 3. 3. 8 óra - Zsidókhoz írt levél 13. rész 12-14. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Zsidókhoz írt levél 13. rész 12-14. verse

12. Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.
13. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívül, az ő gyalázatát hordozván.
14. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük.

2024. 2. 25. 10 óra - Jakab Apostol levele 4. rész 1-3. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Jakab Apostol levele 4. rész 1-3. verse

1. Honnét vannak háborúk és harczok közöttetek? Nem onnan-é a ti gerjedelmeitekből, a melyek a ti tagjaitokban vitézkednek?
2. Kívántok valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harczoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek.

3. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.

2024. 2. 25. 8 óra - Jakab Apostol levele 4. rész 2-3. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Jakab Apostol levele 4. rész 2-3. verse

2. Kívántok valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és irígykedtek, és nem nyerhetitek meg; harczoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek.
3. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.

2024. 2. 18. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 17. rész 12-19. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Lukács Evangéliuma 17. rész 12-19. verse

11. És lőn, mikor útban vala Jeruzsálem felé, hogy ő Samariának és Galileának közepette méne által.
12. És mikor egy faluba beméne, jöve elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megállának:
13. És felemelék szavokat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!
14. És mikor őket látta, monda nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamenének, megtisztulának.
15. Egy pedig ő közülök, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval;
16. És arczczal leborula az ő lábainál hálákat adván néki: és az Samariabeli vala.
17. Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilencze pedig hol van?
18. Nem találkoztak a kik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen?

2024. 2. 18. 8 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 17. rész 11-19. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 17. rész 11-19. verse

11. És lőn, mikor útban vala Jeruzsálem felé, hogy ő Samariának és Galileának közepette méne által.
12. És mikor egy faluba beméne, jöve elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megállának:
13. És felemelék szavokat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!
14. És mikor őket látta, monda nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamenének, megtisztulának.
15. Egy pedig ő közülök, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval;
16. És arczczal leborula az ő lábainál hálákat adván néki: és az Samariabeli vala.
17. Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilencze pedig hol van?
18. Nem találkoztak a kik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen?
19. És monda néki: Kelj föl, és menj el: a te hited téged megtartott.

2024. 2. 11. 10 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 8. rész 24-25. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 8. rész 24-25. verse

24. Felelvén pedig Simon, monda: Könyörögjetek ti énérettem az Úrnak, hogy semmi azokból, a miket mondtatok, reám ne jőjjön.
25. Azok annakokáért, minekutána bizonyságot tettek, és hirdették az Úrnak ígéjét, megtérének Jeruzsálembe, és a Samaritánusoknak sok falujában prédikálák az evangyéliomot.

2024. 2. 11. 8 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 8. rész 9-13. és a 18-22. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Apostolok Cselekedetei 8. rész 9-13. és a 18-22. verse

9. Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván:
10. Kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy ereje!
11. Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket.
12. De miután hittek Filepnek, a ki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok.
13. És Simon maga is hűn, és megkeresztelkedvén, Fileppel tarta; és látván, hogy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodik vala.

18. Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent Lélek, megkínálá őket pénzzel,
19. Mondván: Adjátok nékem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, Szent Lelket vegyen.
20. De Péter monda néki: A te pénzed veled együtt veszszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető.
21. Nincsen néked részed, sem örökséged e dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt.
22. Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáttatik néked szívednek gondolatja.

2024. 2. 4. 10 óra - Textus: Mózes II. könyve 20. rész 4-6. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Mózes II. könyve 20. rész 3-4. verse

4. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.
5. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek.
6. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.

2024. 2. 4. 8 óra - Textus: Mózes II. könyve 20. rész 3-4. verse – Némedi Gusztáv

Mózes II. könyve 20. rész 3-4. verse

3. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.
4. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak.

2024. 1. 28. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 5. rész 24. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 5. rész 24. verse

24. Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.

2024. 1. 28. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 5. rész 23-26. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 5. rész 23-26. verse

23. Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:
24. Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.
25. Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, a míg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöczbe ne vessen téged.
26. Bizony mondom néked: ki nem jősz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.

 

2024. 1. 21. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 5. rész 14-16. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 5. rész 14-16. verse

14. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
15. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak.
16. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

 

2024. 1. 21. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 5. rész 13-16. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Máté Evangéliuma 5. rész 13-16. verse

13. Ti vagytok a földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.
14. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
15. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak.
16. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

 

2024. 1. 14. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 7. rész 24-27. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Máté Evangéliuma 7. rész 24-27. verse

24. Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát:
25. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.
26. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát:
27. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása.

 

2024. 1. 14. 8 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 6. rész 43-49. verse – Máté Sándor

Lukács Evangéliuma 6. rész 43-49. verse

43. Nem jó fa az, a mely romlott gyümölcsöt terem; és nem romlott fa az, a mely jó gyümölcsöt terem.
44. Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg; mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt.
45. A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.
46. Miért mondjátok pedig nékem: Uram! Uram! ha nem mívelitek, a miket mondok?
47. Valaki én hozzám jő és hallgatja az én beszédimet és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló.
48. Hasonló valamely házépítő emberhez, a ki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentomot: mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta: mert kősziklán épült.
49. A ki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, a ki csak a földön építette házát fundamentom nélkül: a melybe beleütközvén a folyóvíz, azonnal összeomlott; és nagy lett annak a háznak romlása.

 

2024. 1. 7. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 9. rész 17. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 9. rész 17. verse

17. Új bort sem töltenek ó tömlőkbe; máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad.

 

2024. 1. 7. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 9. rész 16-17. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 9. rész 16-17. verse

16. Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára; mert a mi azt kitoldaná, még elszakít a ruhából és nagyobb szakadás lesz.
17. Új bort sem töltenek ó tömlőkbe; máskülönben a tömlők szétszakadoznak, és a bor kiömöl, a tömlők is elvesznek; hanem az új bort új tömlőkbe töltik, és mindkettő megmarad.

 

2024. 1. 1. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 4. rész 16-21. verse – Szloboda József

János Evangéliuma 4. rész 16-21. verse

16. Monda néki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jőjj ide!
17. Felele az asszony és monda: Nincs férjem. Monda néki Jézus: Jól mondád, hogy: Nincs férjem;
18. Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad.
19. Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy te próféta vagy.
20. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak; és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, a hol imádkozni kell.
21. Monda néki Jézus: Asszony, hidd el nékem, hogy eljő az óra, a mikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.