igehirdetések
2021

Ezen az oldalon meghallgathatóak az angyalföldi gyülekezetben
2021 évben elhangzott igehirdetések

Az előző évekhez hasonlóan ez esztendőben is egy tematika szerint lesznek az igehirdetések.

A téma amelyet körüljárunk: a szimbolikák. Azok a jelek, amelyeket Isten a teremtés kezdete óta odahelyezett az ember elé.
Az ember tévelyeg, keresi a kapaszkodókat, sokszor hallani „ha látom, hogy az isten itt van akkor majd elhiszem
Így hát ebben az évben sorra vesszük a látható jeleket, melyeket az Isten odahelyezett az ember szeme elé,
hogy újra és újra rádöbbenhessünk – Az isten velünk van, megtartó ígérete nem múlt el.

E bibliai szimbólumok nyomán haladunk vasárnapról vasárnapra.

2021. 12. 26. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 2. rész 7-8. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 2. rész 7-8. verse

7. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét.
8. És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki.

2021. 12. 25. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 139. rész 23-24. verse – Szloboda József

Zsoltárok könyve 139. rész 23-24. verse

23. Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!
24. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!

2021. 12. 24. 15 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 2. rész 8-18. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 2. rész 8-18. verse

8. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett.
9. És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.
10. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:
11. Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
12. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.
13. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala:
14. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!
15. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk.
16. Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala.
17. És ezt látván, elhirdeték, a mi nékik a gyermek felől mondatott vala.
18. És mindenek, a kik hallák, elcsodálkozának azokon, a miket a pásztorok nékik mondottak.

2021. 12. 19. 10 óra - Textus: Péter Apostol II. levele 1. rész 19. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: csillag

Péter Apostol II. levele 1. rész 19. verse

19. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;

2021. 12. 19. 8 óra - Textus: Péter Apostol II. levele 1. rész 19. verse – Jenei-Jobbágy Ida

A hét bibliai szimbóluma: csillag

Péter Apostol II. levele 1. rész 19. verse

19. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;

2021. 12. 12. 10 óra - Textus: Ésaiás próféta könyve 40. rész 31. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: sas

Ésaiás próféta könyve 40. rész 31. verse

31. De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

2021. 12. 5. (Mátraháza) - Textus: Péter Apostol II. levele 1. rész 19. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: szövétnek

Péter Apostol II. levele 1. rész 19. verse

19. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;

2021. 12. 5. 10 óra - Textus: Péter Apostol II. levele 1. rész 19. verse – Jenei-Jobbágy Ida
A hét bibliai szimbóluma: szövétnek

Péter Apostol II. levele 1. rész 19. verse

19. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;

2021. 11. 21. 8 óra - Textus: Jelenések könyve 1. rész 8. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: alfa és omega

Jelenések könyve 1. rész 8. verse

8. Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendő, a Mindenható.

2021. 12. 5. 8 óra - Textus: Péter Apostol II. levele 1. rész 19. verse – Máté Sándor
A hét bibliai szimbóluma: szövétnek

Péter Apostol II. levele 1. rész 19. verse

19. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, a melyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben;

2021. 8. 15. 10 óra - Textus: Márk Evangéliuma 4. rész 26-29. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: kalász

Márk Evangéliuma 4. rész 26-29. verse

26. És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe.
27. És alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképen.
28. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes buzát a kalászban.
29. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.

2021. 8. 15. 8 óra - Textus: Márk Evangéliuma 4. rész 26-29. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: kalász

Márk Evangéliuma 4. rész 26-29. verse

26. És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe.
27. És alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképen.
28. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes buzát a kalászban.
29. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.

2021. 8. 8. 10 óra - Textus: Zakariás próféta könyve 3. rész 1-2. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: üszök

Zakariás próféta könyve 3. rész 1-2. verse

1. Azután megmutatá nékem Jósuát, a főpapot, a ki az Úr angyala előtt álla, és a Sátánt, a ki jobb keze felől álla, hogy vádolja őt.
2. És mondá az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg az Úr, a ki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszög-é ez?

 

2021. 8. 8. 8 óra - Textus: Zakariás próféta könyve 3. rész 1-7. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: üszök

Zakariás próféta könyve 3. rész 1-7. verse

1. Azután megmutatá nékem Jósuát, a főpapot, a ki az Úr angyala előtt álla, és a Sátánt, a ki jobb keze felől álla, hogy vádolja őt.
2. És mondá az Úr a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az Úr, te Sátán; dorgáljon meg az Úr, a ki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszög-é ez?
3. Jósua pedig szennyes ruhába vala öltöztetve, és áll vala az angyal előtt.
4. És szóla és monda az előtte állóknak, mondván: Vegyétek le róla a szennyes ruhákat! És monda néki: Lásd! Levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged!
5. Azután mondám: Tegyenek fejére tiszta süveget! Feltevék azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltözteték őt, az Úrnak angyala pedig ott áll vala.
6. És bizonyságot tőn az Úrnak angyala Jósuának, mondván:
7. Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ha az én útaimban jársz, és ha parancsolataimat magtartod: te is ítélője leszel az én házamnak, sőt őrizni fogod az én pitvaraimat, és ki- s bejárást engedek néked ez itt állók között.

2021. 8. 1. 8 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 15. rész 22. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: ruha

Lukács Evangéliuma 15. rész 22. verse

22. Az atyja pedig monda az ő szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira!

2021. 7. 25. 10 óra - Textus: Habakuk próféta könyve 2. rész 1. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: bástya

Habakuk próféta könyve 2. rész 1. verse

1. Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában.

2021. 7. 25. 8 óra - Textus: Habakuk próféta könyve 2. rész 1. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: bástya

Habakuk próféta könyve 2. rész 1. verse

1. Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában.

2021. 7. 18. 10 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 1. rész 5-7. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: arany

Péter Apostol I. levele 1. rész 5-7. verse

5. A kiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.
6. A melyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között,
7. Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;

2021. 7. 18. 8 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 1. rész 5-7. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: arany

Péter Apostol I. levele 1. rész 5-7. verse

5. A kiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen.
6. A melyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között,
7. Hogy a ti kipróbált hitetek, a mi sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dícséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;

2021. 7. 11. 10 óra - Textus: Példabeszédek 6. rész 6-8. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: hangya

Példabeszédek 6. rész 6-8. verse

6. Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!
7. A kinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura,
8. Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.

2021. 7. 11. 8 óra - Textus: Példabeszédek 6. rész 6-11. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: hangya

Példabeszédek 6. rész 6-11. verse

6. Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!
7. A kinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura,
8. Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.
9. Oh te rest, meddig fekszel? mikor kelsz fel a te álmodból?
10. Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek;
11. Így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a paizsos férfiú!

 

2021. 7. 4. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 6. rész 28-34. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: liliom

Máté Evangéliuma 6. rész 28-34. verse

28. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
29. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
30. Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
31. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32. Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
34. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.

 

2021. 7. 4. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 6. rész 28-33. verse – Máté Sándor

A hét bibliai szimbóluma: liliom

Máté Evangéliuma 6. rész 28-33. verse

28. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
29. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
30. Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
31. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32. Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.

 

2021. 6. 27. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 13. rész 31-32. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: ág

Máté Evangéliuma 13. rész 31-32. verse

31. Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, a melyet vévén az ember, elvete az ő mezejében;
32. A mely kisebb ugyan minden magnál; de a mikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy reá szállanak az égi madarak, és fészket raknak ágain.

 

2021. 6. 27. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 13. rész 31-32. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: ág

Máté Evangéliuma 13. rész 31-32. verse

31. Más példázatot is adott eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, a melyet vévén az ember, elvete az ő mezejében;
32. A mely kisebb ugyan minden magnál; de a mikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy reá szállanak az égi madarak, és fészket raknak ágain.

 

2021. 6. 20. 10 óra - Textus: Példabeszédek 18. rész 10. verse – Simonfi Sándor

A hét bibliai szimbóluma: erős torony

Példabeszédek 18. rész 10. verse

10. Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.

 

2021. 6. 20. 8 óra - Textus: Példabeszédek 18. rész 10. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: erős torony

Példabeszédek 18. rész 10. verse

10. Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.

 

2021. 6. 13. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 12. rész 33. verse – Kertész Adrienn

A hét bibliai szimbóluma: gyümölcs

Máté Evangéliuma 12. rész 33. verse

33. Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát.

 

2021. 6. 13. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 12. rész 33. és a 37. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: gyümölcs

Máté Evangéliuma 12. rész 33. és a 37. verse

33. Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt; mert gyümölcséről ismerik meg a fát.

37. Mert a te beszédidből ismertetel igaznak, és a te beszédidből ismertetel hamisnak.

 

2021. 6. 6. 10 óra - Textus: Sámuel I. könyve 16. rész 7. verse – Szloboda József

Sámuel I. könyve 16. rész 7. verse

7. … Mert az Úr nem azt nézi, a mit az ember; mert az ember azt nézi, a mi szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.

 

2021. 6. 6. 8 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 18. rész 18-21. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Apostolok Cselekedetei 18. rész 18-21. verse

18. Pál pedig, miután még több napig ott marada, az atyafiaktól elbúcsúzván, Siriába hajózék, és vele együtt Prisczilla és Akvila, minekutána fejét megnyírta Kenkreában; mert fogadása vala.
19. Juta pedig Efézusba, és azokat ott hagyá; ő maga pedig bemenvén a zsinagógába, vetekedék a zsidókkal.
20. Mikor pedig azok kérék, hogy több ideig maradjon nálok, nem álla reá;
21. Hanem búcsút vőn tőlük, mondván: Mindenesetre Jeruzsálemben kell nékem a következő ünnepet töltenem; de ismét megjövök hozzátok, ha Isten akarja. És elhajózék Efézusból.

 

2021. 5. 30. 10 óra - Textus: Jakab Apostol levele 5. rész 13-16. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: olaj

Jakab Apostol levele 5. rész 13-16. verse

13. Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen.
14. Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.
15. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.
16. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

 

2021. 5. 30. 8 óra - Textus: Jakab Apostol levele 5. rész 14. verse – Kertész Adrienn

A hét bibliai szimbóluma: olaj

Jakab Apostol levele 5. rész 14. verse

14. Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében.

 

2021. 5. 24. 10 óra - Textus : Bírák könyve 9. rész 23. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Bírák könyve 9. rész 23. verse

23. Egy gonosz lelket bocsátott Isten Abimélek és Sikem férfiai közé, és pártot ütöttek Sikem férfiai Abimélek ellen,

 

2021. 5. 23. 10 óra - Textus:Apostolok Cselekedetei 2. rész 38. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 2. rész 38. verse

38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.

 

2021. 5. 23. 8 óra - Textus: Galátziabeliekhez írt levél 5. rész 22-25. verse – Kertész Adrienn

Galátziabeliekhez írt levél 5. rész 22-25. verse

22. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,
23. szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
24. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Róm 6,6; Kol 3,5
25. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.

 

2021. 5. 17-21. 18 óra - Pünkösdi úrvacsorai előkészítő sorozat

Első alkalom – A Szentháromság tagjai összetartoznak egymással

János Evangéliuma 1. rész 29-34. verse

29. Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit!
30. Ez az, a kiről én ezt mondám: Én utánam jő egy férfiú, a ki előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
31. És én nem ismertem őt; de hogy megjelentessék Izráelnek, azért jöttem én, a ki vízzel keresztelek.
32. És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot; és megnyugovék ő rajta.
33. És én nem ismertem őt; de a ki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel Szent Lélekkel.
34. És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.

 

 

 

Második alkalom – A hívek összetartoznak az Úrral

János Evangéliuma 14. rész 23. és a 26. verse

23. Felele Jézus és monda néki: Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet: és az én Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk.

26. Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.

 

 

 

Harmadik alkalom – A gyülekezet tagjai összetartoznak egymással

Korinthusbeliekhez írt I. levél 12. rész 12-20. verse

12. Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is.
13. Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.
14. Mert a test sem egy tag, hanem sok.
15. Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?
16. És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?
17. Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás?
18. Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, a mint akarta.
19. Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test?
20. Így azonban sok tag van ugyan, de egy test.

 

 

 

Negyedik alkalom – Isten lelke összehív bennünket

Apostolok Cselekedetei 2. rész 1-2. verse

1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.

 

 

 

Ötödik alkalom – Isten lelke indít minket

Korinthusbeliekhez írt I. levél 12. rész 4-7. verse

4. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.
5. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.
6. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.
7. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.

 

2021. 5. 16. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 3. rész 11. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: tűz

Máté Evangéliuma 3. rész 11. verse

11. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.

 

2021. 5. 16. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 3. rész 11. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: tűz

Máté Evangéliuma 3. rész 11. verse

11. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.

 

2021. 5. 13. 18 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 11. rész 27-30. verse és a Máté Evangéliuma 28. rész 19. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Apostolok Cselekedetei 11. rész 27-30. verse

26. És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek.
27. Ez időtájban pedig menének Jeruzsálemből Antiókhiába próféták.
28. Felkelvén pedig egy azok közül, névszerint Agabus, megjelenté a Lélek által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz; a mely meg is lőn Klaudius császár idejében.
29. A tanítványok pedig elhatározták, hogy a szerint, a mint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak:
30. A mit meg is cselekedének, elküldvén a vénekhez Barnabás és Saulus keze által.

Máté Evangéliuma 28. rész 19. verse

19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,

 

2021. 5. 9. 10 óra - Textus: Jelenések könyve 22. rész 1-2 és a 17. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: víz

Jelenések könyve 22. rész 1-2. és a 17. verse

1. És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki
2. Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.

17. És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen.

 

2021. 5. 9. 8 óra - Textus: Jelenések könyve 22. rész 17. verse – Kertész Adrienn

A hét bibliai szimbóluma: víz

Jelenések könyve 22. rész 17. verse

17. A Lélek és a menyasszony így szól: Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!

 

2021. 5. 2. 10 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 8. rész 14. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 8. rész 14. verse

14. Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten ígéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost;

 

2021. 5. 2. 8 óra - Textus: Bírák könyve 1. rész 12-15. verse és az Apostolok Cselekedetei 8. rész 14-15. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Bírák könyve 1. rész 12-15. verse

12. És monda Káleb: A ki Kirjáth-Széfert megveri és elfoglalja, annak feleségül adom az én leányomat, Akszát.
13. És elfoglalá azt Othniel, Kénáz fia, Káleb öcscse, és néki adá Akszát, az ő leányát feleségül.
14. És lőn, hogy a mikor eljöve az, biztatá őt, hogy kérjen mezőt az ő atyjától. Leszálla azért a szamárról, Káleb pedig monda néki: Mi bajod van?
15. Ő pedig monda néki: Adj áldást nékem: mert déli vidékre helyheztettél engem, adj most vízforrásokat is. És néki adá Káleb a felső forrást és az alsó forrást.

Cselekedetei 8. rész 14-15. verse

14. Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten ígéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost;
15. Kik mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek Szent Lelket.

 

2021. 4. 25. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 15. rész 5. verse – Kertész Adrienn

János Evangéliuma 15. rész 5. verse

A hét bibliai szimbóluma: szőlőtő

5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.

 

2021. 4. 25. 8 óra - Textus: János Evangéliuma 15. rész 1-5. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 15. rész 1-5. verse

A hét bibliai szimbóluma: szőlőtő

1. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.
2. Minden szőlővesszőt, a mely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.
3. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek.
4. Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok.
5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

 

2021. 4. 18. 10 óra - Textus: Efézusbeliekhez írt levél 2. rész 19-22. verse – Szloboda József

Efézusbeliekhez írt levél 2. rész 19-22. verse

A hét bibliai szimbóluma: szegletkő 

19. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,
20. Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21. A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22. A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.

 

2021. 4. 18. 8 óra - Textus: Efézusbeliekhez írt levél 2. rész 20-22. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Efézusbeliekhez írt levél 2. rész 20-22. verse

A hét bibliai szimbóluma: szegletkő 

20. Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus,
21. A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban;
22. A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.

 

2021. 4. 11. 10 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 1. rész 18-19. verse – Kertész Adrienn

Péter Apostol I. levele 1. rész 18-19. verse

A hét bibliai szimbóluma: bárány 

18. Tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből,
19. hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.

 

2021. 4. 11. 8 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 1. rész 18-19. verse – Szloboda József

Péter Apostol I. levele 1. rész 18-19. verse

A hét bibliai szimbóluma: bárány

18. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19. Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:

 

2021. 4. 5. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 20. rész 29. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 20. rész 29. verse

29. Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, a kik nem látnak és hisznek.

 

2021. 4. 5. 8 óra - Textus:János Evangéliuma 21. rész 1-8. verse – Szloboda József

János Evangéliuma 21. rész 1-8. verse

1. A hétnek első napján pedig jó reggel, a mikor még sötétes vala, odaméne Mária Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kő a sírról.
2. Futa azért és méne Simon Péterhez és ama másik tanítványhoz, a kit Jézus szeret vala, és monda nékik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt.
3. Kiméne azért Péter és a másik tanítvány, és menének a sírhoz.
4. Együtt futnak vala pedig mindketten: de ama másik tanítvány hamar megelőzé Pétert, és előbb juta a sírhoz;
5. És lehajolván, látá, hogy ott vannak a lepedők; mindazáltal nem megy vala be.
6. Megjöve azután Simon Péter is nyomban utána, és beméne a sírba: és látá, hogy a lepedők ott vannak.
7. És a keszkenő, a mely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen.
8. Akkor aztán beméne a másik tanítvány is, a ki először jutott a sírhoz, és lát és hisz vala.

 

2021. 4. 4. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 20. rész 16. verse – Szloboda József

János Evangéliuma 20. rész 16. verse

16. Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabbóni! a mi azt teszi: Mester!

 

2021. 4. 4. 8 óra - Textus: János Evangéliuma 20. rész 24-29. verse – Kertész Adrienn

János Evangéliuma 20. rész 24-29. verse

24 Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus.
25 A többi tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.
26 Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: Békesség nektek!
27 Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő!
28 Tamás pedig így felelt: Én Uram és én Istenem!
29 Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.

 

2021. 4. 2. 19 óra - Textus: János Evangéliuma 19. rész 16-22. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 19. rész 16-22. verse

16. … Átvevék azért Jézust és elvivék.
17. És emelvén az ő keresztfáját, méne az úgynevezett Koponya helyére, a melyet héberül Golgothának hívnak:
18. A hol megfeszíték őt, és ő vele más kettőt, egyfelől, és másfelől, középen pedig Jézust.
19. Pilátus pedig czímet is íra, és feltevé a keresztfára. Ez vala pedig az írás: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.
20. Sokan olvasák azért e czímet a zsidók közül; mivelhogy közel vala a városhoz az a hely, a hol Jézus megfeszíttetett vala: és héberül, görögül és latinul vala az írva.
21. Mondának azért Pilátusnak a zsidók papifejedelmei: Ne írd: A zsidók királya; hanem hogy ő mondotta: A zsidók királya vagyok.
22. Felele Pilátus: A mit megírtam, megírtam.

 

2021. 4. 2. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 19. rész 25. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 19. rész 25. verse

25. A Jézus keresztje alatt pedig ott állottak vala az ő anyja, és az ő anyjának nőtestvére; Mária, a Kleopás felesége, és Mária Magdaléna.

 

2021. 3. 28. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 15. rész 8. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 15. rész 8. verse

8. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem.

 

2021. 3. 28. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 15. rész 8. verse – Kertész Adrienn

Máté Evangéliuma 15. rész 8. verse

8 Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem.

 

2021. 3. 21. 10 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt I. levél 1. rész 18. verse – Koroknai Tegez Ferenc
A hét bibliai szimbóluma: kereszt

Korinthusbeliekhez írt I. levél 1. rész 18. verse

18. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.

 

2021. 3. 21. 8 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt I. levél 1. rész 18-24. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: kereszt

Korinthusbeliekhez írt I. levél 1. rész 18-24. verse

18. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.
19. Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem.
20. Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét?
21. Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.
22. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcseséget keresnek.
23. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot;
24. Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét.

 

2021. 3. 14. 10 óra - Textus: Ézsaiás próféta könyve: 6. rész 6-7. verse – Kertész Adrienn

A hét bibliai szimbóluma: parázs

Ézsaiás próféta könyve: 6. rész 6-7. verse

6. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról.
7. Számhoz érintette, és ezt mondta: Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva.

 

2021. 3. 14. 8 óra - Textus: Ézsaiás próféta könyve: 6. rész 6-7. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: parázs

Ézsaiás próféta könyve: 6. rész 6-7. verse

6. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén vala, a melyet fogóval vett volt az oltárról;
7. És illeté számat azzal, és mondá: Ímé ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett.

 

2021. 3. 7. 10 óra - Textus: Zsidókhoz írt levél 4. rész 12. verse – Szloboda József
A hét bibliai szimbóluma: kard

Zsidókhoz írt levél 4. rész 12. verse

12. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

 

2021. 2. 28. 10 óra - Textus: Ámósz próféta könyve 6. rész 12. verse – Szloboda József
A hét bibliai szimbóluma: üröm

Ámósz próféta könyve 6. rész 12. verse

12. …az ítéletet bürökké tettétek, az igazság gyümölcsét pedig ürömmé?!

 

2021. 2. 28. 8 óra - Textus: Ámósz próféta könyve 6. rész 12. verse – Kertész Adrienn

A hét bibliai szimbóluma: üröm

Ámósz próféta könyve 6. rész 12. verse

12. …Ti pedig méreggé tettétek a törvényt, és az igazság gyümölcsét ürömmé.

 

2021. 2. 21. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 11. rész 28-30. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: iga

Máté Evangéliuma 11. rész 28-30. verse

28. Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
29. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
30. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

 

2021. 2. 21. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 11. rész 28-30. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: iga

Máté Evangéliuma 11. rész 28-30. verse

28. Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
29. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
30. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

 

2021. 2. 14. 10 óra - Textus: Jakab Apostol levele 3. rész 5. verse – Kertész Adrienn

A hét bibliai szimbóluma: a beszélt nyelv

Jakab Apostol levele 3. rész 5. verse

5. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat:

 

2021. 2. 14. 8 óra - Textus: Jakab Apostol levele 3. rész 5. verse – Szloboda József
A hét bibliai szimbóluma: a beszélt nyelv

Jakab Apostol levele 3. rész 5. verse

5. Ezenképen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt!

 

2021. 2. 7. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve 13. rész 1-4. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: hajlék

Mózes I. könyve 13. rész 1-4. verse

1. Feljöve azért Ábrám Égyiptomból, ő és az ő felesége, és mindene valamije vala, és Lót is ő vele, a déli tartományba.
2. Ábrám pedig igen gazdag vala barmokkal, ezüsttel és aranynyal.
3. És méne helyről helyre délfelől mind Béthelig, oda a hol először vala az ő sátora, Béthel és Hái között.
4. Annak az oltárnak helyére, melyet ott elsőben készített vala: és segítségűl hívá ott Ábrám az Úrnak nevét.

 

2021. 2. 7. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 90. rész 1-2. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: hajlék

Zsoltárok könyve 90. rész 1-2. verse

1. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre!
2. Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten.

 

2021. 1. 31. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 119. rész 105. verse – Szloboda József
A hét bibliai szimbóluma: mécses, lámpás

Zsoltárok könyve 119. rész 105. verse

105. Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.

 

2021. 1. 31. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 119. rész 105. verse – Kertész Adrienn
A hét bibliai szimbóluma: mécses, lámpás

Zsoltárok könyve 119. rész 105. verse

105. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.

 

2021. 1. 24. 10 óra - Textus: Ézsaiás próféta könyve 49. rész 16. verse – Koroknai Tegez Ferenc
A hét bibliai szimbóluma: tenyér

Ézsaiás próféta könyve 49. rész 16. verse

16. Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged …

 

2021. 1. 24. 8 óra - Textus: Ézsaiás próféta könyve 49. rész 16. verse – Szloboda József
A hét bibliai szimbóluma: tenyér

Ézsaiás próféta könyve 49. rész 16. verse

16. Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged …

 

2021. 1. 17. 10 óra - Textus: Jelenések könyve 3. rész 20. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: ajtó

Jelenések könyve 3. rész 20. verse

20. Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.

 

2021. 1. 17. 8 óra - Textus: Jelenések könyve 3. rész 7-8. és 20. verse – Kertész Adrienn

A hét bibliai szimbóluma: ajtó

Jelenések könyve 3. rész 7-8. és 20. verse

7. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: Ézs 22,22 ; Jób 12,14
8. Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet.

20. Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.

 

2021. 1. 10. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 6. rész 26. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: madár

Máté Evangéliuma 6. rész 26. verse

26. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?

 

2021. 1. 10. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 6. rész 25-27. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: madár

Máté Evangéliuma 6. rész 25-27. verse

25. Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
26. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
27. Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?

 

2021. 1. 3. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve 9. rész 8-9. és a 11-14. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: szivárvány

Mózes I. könyve 9. rész 8-9. és a 11-14. verse

8. És szóla az Isten Noénak és vele az ő fiainak, mondván:
9. Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánnatok.

11. Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére.
12. És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van:
13. Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között.
14. És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben.

 

2021. 1. 3. 8 óra - Textus: Mózes I. könyve 9. rész 1. és a 8-16. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: szivárvány

Mózes I. könyve 9. rész 1. és a 8-16. verse

1. Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.

8. És szóla az Isten Noénak és vele az ő fiainak, mondván:
9. Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánnatok.
10. És minden élő állattal, mely veletek van: madárral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van; mindattól kezdve a mi a bárkából kijött, a földnek minden vadjáig.
11. Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére.
12. És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van:
13. Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között.
14. És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben.
15. És megemlékezem az én szövetségemről, mely van én közöttem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat között; és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére.
16. Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről Isten között és minden testből való élő állat között, mely a földön van.

 

2021. 1. 1. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 3. rész 16. verse – Szloboda József

János Evangéliuma 3. rész 16. verse

16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.