igehirdetések
2020

Ezen az oldalon meghallgathatóak az angyalföldi gyülekezetben
2020 évben elhangzott igehirdetések

2020. 12. 31. 16 óra - Textus: János Evangéliuma 3. rész 1-11. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 3. rész 1-11. verse

1. Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:
2. Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.
3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
4. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?
5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
6. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
8. A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.
9. Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon lehetnek ezek?
10. Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket?
11. Bizony, bizony mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk, és a mit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.

 

2020. 12. 27. 10 óra - Textus: Efézusbeliekhez írt levél 3. rész 14-19. verse – Szloboda József

Efézusbeliekhez írt levél 3. rész 14-19. verse

14. Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,
15. A kiről neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön,
16. Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben;
17. Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben;
18. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának,
19. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.

 

2020. 12. 27. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 2. rész 16-23. verse – Szloboda József

 Máté Evangéliuma 2. rész 16-23. verse

16. Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megölete Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, a melyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől.
17. Ekkor teljesedék be, a mit Jeremiás próféta mondott, a midőn így szólt:
18. Szó hallatszott Rámában: Sírás-rívás és sok keserves jajgatás. Rákhel siratta az ő fiait és nem akart megvigasztaltatni, mert nincsenek.
19. Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Égyiptomban.
20. Mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izráel földére; mert meghaltak, a kik a gyermeket halálra keresik vala.
21. Ő pedig felkelvén, magához vevé a gyermeket és annak anyját, és elméne Izráel földére.
22. Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Arkhelaus uralkodik, Heródesnek, az ő atyjának helyén, nem mert vala oda menni, hanem minthogy álomban meginteték, Galilea vidékeire tére.
23. És oda jutván, lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, a mit a próféták mondottak, hogy názáretinek fog neveztetni.

 

2020. 12. 26. 10 óra - Textus: Jóel próféta könyve 3. rész 21. verse –Koroknai Tegez Ferenc

 

Jóel próféta könyve 3. rész 21. verse

21. És kitisztítom vérökből, a melyből még ki nem tisztítottam, és a Sion lesz az Úr lakóhelye!

 

2020. 12. 26. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 2. rész 1-8. verse – Szloboda József

 

Máté Evangéliuma 2. rész 1-8. verse

1. A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:
2. Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.
3. Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem.
4. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie?
5. Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta:
6. És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.
7. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét.
8. És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki.

 

2020. 12. 25. 10 óra - Textus: Márk Evangéliuma 10. rész 45. verse – Szloboda József

 

Márk Evangéliuma 10. rész 45. verse

45. Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.

 

2020. 12. 25. 8 óra - Textus:Lukács Evangéliuma 7. rész 18-23. verse – Szloboda József

 

Lukács Evangéliuma 7. rész 18-23. verse

 

18. És Jánosnak mind ezeket elmondák a tanítványai. És János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván,
19. Elküldé Jézushoz, mondván: Te vagy-é az, a ki eljövendő vala, vagy mást várjunk?
20. Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondának: Keresztelő János küldött minket te hozzád, mondván: Te vagy-é az, a ki eljövendő vala, vagy mást várjunk?
21. Azon órában pedig sokakat gyógyíta meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adá meg szeme világát.
22. És felelvén Jézus, monda nékik: Elmenvén mondjátok meg Jánosnak, a miket láttatok és hallottatok: hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangyéliom prédikáltatik.
23. És boldog, valaki én bennem meg nem botránkozik.

 

 

 

2020. 12. 24. 15 óra - Textus: János Evangéliuma 1. rész 1-5. verse és a Máté Evangéliuma 1.rész 23. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 1. rész 1-5. verse

1. Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2. Ez kezdetben az Istennél vala.
3. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
4. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.

Máté Evangéliuma 1.rész 23. verse

23. Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.

 

2020. 12. 20. 10 óra - Textus: Zsidókhoz írt levél 12. rész 12-17. és a 24. rész – Szloboda József

Zsidókhoz írt levél 12. rész 12-17. és a 24. rész

12. Annakokáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl,
13. És lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon.
14. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, a mely nélkül senki sem látja meg az Urat:
15. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztettessenek.
16. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, a ki egy ételért eladta első szülöttségi jogát.
17. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett; mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könyhullatással kereste azt az áldást.

 

2020. 12. 20. 8 óra - Textus: Rómabeliekhez írt levél 12. rész 3-8. verse – Kertész Adrienn

Rómabeliekhez írt levél 12. rész 3-8. verse

3 A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint.
4 Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata,
5 úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.
6 Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon;
7 aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát; a tanító a tanítást,
8 a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.

 

2020. 12. 13. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 1. rész 18-21. és a 24. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 1. rész 18-21. és a 24. verse

18. A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől.
19. József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.
20. Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.
21. Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.

24. József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.

 

2020. 12. 13. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 1. rész 20. és a 24. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 1. rész 18-21. és a 24. verse

20. Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.
21. Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.

24. József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.

 

2020. 12. 6. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 1. rész 76-79. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 1. rész 76-79. verse

76. Te pedig kis gyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol; mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed;
77. És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, a bűnöknek bocsánatjában.
78. A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, a melylyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból,
79. Hogy megjelenjék azoknak, a kik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek; hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára!

 

2020. 12. 6. 8 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 1. rész 76-77. verse – Kertész Adrienn

Lukács Evangéliuma 1. rész 76-77. verse

76. Te pedig kis gyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol; mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed;
77. És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, a bűnöknek bocsánatjában.

 

2020. 11. 29. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 1. rész 66. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Lukács Evangéliuma 1. rész 66. verse

66. És szívökre vevék mindenek, a kik hallák, mondván: Vajjon mi lesz e gyermekből? És az Úrnak keze vala ő vele.

 

2020. 11. 29. 8 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 1. rész 57-66. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 1. rész 57-66. verse

57 Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült.
58 Meghallották a szomszédai és a rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek.
59 A nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni.
60 Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta: Nem, hanem János legyen a neve.
61 De ezt mondták neki: Senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának.
62 Ekkor intettek az apjának, hogy milyen nevet akar neki adni.
63 Ő pedig egy írótáblát kért, és ezt írta rá: János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak.
64 És azonnal megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent.
65 Valamennyi szomszédját félelem szállta meg, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek minderről.
66 Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak: Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt.

 

2020. 11. 22. 10 óra - Textus: Timótheushoz írt II. levél 2. rész 22. verse – Kertész Adrienn

Timótheushoz írt II. levél 2. rész 22. verse

22. Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat.

 

2020. 11. 22. 8 óra - Textus: Timótheushoz írt II. levél 2. rész 22. verse – Szloboda József

 

Timótheushoz írt II. levél 2. rész 22. verse

22. Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat.

 

2020. 11. 15. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 7. rész 16. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 7. rész 16. verse

16. … Az Isten megtekintette az ő népét.

 

2020. 11. 15. 8 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 7. rész 11-16. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Lukács Evangéliuma 7. rész 16. verse

11. És lőn másnap, hogy méne Nain nevű városba; és az ő tanítványai sokan menének ő vele, és nagy sokaság.
12. Mikor pedig a város kapujához közelített, ímé egy halottat hoznak vala ki, egyetlen egy fiát az anyjának, és az özvegy asszony vala; és a városból nagy sokaság volt ő vele.
13. És látván őt az Úr, megkönyörüle rajta, és monda néki: Ne sírj.
14. És oda menvén, illeté a koporsót; a vivők pedig megállának. És monda: Ifjú, néked mondom, kelj föl!
15. És felüle a megholt, és kezde szólni; és adá őt anyjának.
16. És elfogá mind azokat a félelem, és dicsőíték az Istent, mondván: Nagy próféta támadt mi köztünk; és: Az Isten megtekintette az ő népét.

 

2020. 11. 8. 10 óra - Textus: Bírák könyve 5. rész 28. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Bírák könyve 5. rész 28. verse

28. Kinézett az ablakon, és jajgatott Siserának anyja a rostélyzat mögül: „Miért késik megjőni szekere?…

 

2020. 11. 8. 8 óra - Textus: Bírák könyve 5. rész 28. verse – Kertész Adrienn

Bírák könyve 5. rész 28. verse

28. Az ablakon át kinézett, Sisera anyja jajgatott a rostélyon át: Miért késik annyit harci kocsijával? Miért nem hallom már szekerének zaját?

 

2020. 11. 1. 10 óra - Textus: Jakab Apostol levele 4. rész 13-16. verse és a Rómabeliekhez írt levél 8. rész 38-39. verse – Szloboda József

Jakab Apostol levele 4. rész 13-16. verse

13. Nosza immár ti, a kik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk ama városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, és nyerünk;
14. A kik nem tudjátok mit hoz a holnap: mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, a mely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik.
15. Holott ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, ím ezt, vagy amazt fogjuk cselekedni.
16. Ti ellenben elbizakodottságtokban dicsekedtek: Minden ilyen dicsekedés gonosz.

Rómabeliekhez írt levél 8. rész 38-39. verse

38. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők,
39. Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

2020. 11. 1. 8 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt I. levél 15. rész 1-4. és a 19. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Korinthusbeliekhez írt I. levél 15. rész 1-4. és a 19. verse

1. Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is,
2. A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémű beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívőkké.
3. Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint;
4. És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint;

19. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.

 

2020. 10. 25. 10 óra - Textus: Ruth könyve 1. rész 19. verse – Szloboda József

 

Ruth könyve 1. rész 19. verse

19. És menének mind a ketten, míglen Bethlehembe érkezének. És lőn, hogy mikor Bethlehembe érkezének, megmozdult az egész város miattok, és mondák: Nemde nem Naómi ez?

 

 

 

2020. 10. 25. 8 óra - Textus: Ruth könyve 1. rész 1-5. verse – Kertész Adrienn

 

Ruth könyve 1. rész 1-5. verse

1. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Elment ezért a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként Móáb mezején lakjon. Vele volt a felesége és két fia.
2. A férfi neve Elímelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Mahlón és Kiljón volt a neve. Efrátaiak voltak, a júdai Betlehemből. El is jutottak Móáb mezejére, és ott éltek.
3. De meghalt Elímelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával.
4. Ezek móábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Ruth. Ott laktak mintegy tíz esztendeig.
5. De meghaltak ők is mind a ketten, Mahlón és Kiljón is, úgyhogy az asszony ott maradt a két fia és a férje nélkül.

 

 

2020. 10. 18. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve 34. rész 30. verse – Koroknai Tegez Ferenc

 

Mózes I. könyve 34. rész 30. verse

 

 

30. És monda Jákób Simeonnak és Lévinek: Megháborítottatok engem, és utálatossá tettetek e föld lakosai előtt, a Kananeusok és Perizeusok előtt; én pedig kevesed magammal vagyok, és ha összegyűlnek ellenem, levágnak, és eltörölnek engem, mind házam népével egybe.

 

 

 

2020. 10. 18. 8 óra - Textus: Mózes I. könyve 34. rész 1-2. és a 26-27. verse – Szloboda József lelkipásztor

Mózes I. 34. rész 1-2. és a 26-27. verse

1. Kiméne pedig Dína, Leának leánya, kit Jákóbnak szűlt vala, hogy meglátogassa annak a földnek leányait.
2. És meglátá őt Sekhem, a Khivveus Khámornak, az ország fejedelmének fia, és elragadá őt, és vele hála és erőszakot tesz vala rajta.

26. Khámort, és az ő fiát Sekhemet fegyver élére hányák, és elvivék Dínát a Sekhem házából, és kimenének.
27. A Jákób fiai a megölteknek esének és feldúlák a várost, mivelhogy megszeplősítették vala az ő húgokat.

 

2020. 10. 11. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 16. rész 30-31. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 16. rész 30-31. verse

 

30. Ama pedig monda: Nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájok, megtérnek!
31. Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.

2020. 10. 11. 8 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 16. rész 19-31. verse – Kertész Adrienn

Lukács Evangéliuma 16. rész 19-31. verse

 

19. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett.
20. Egy Lázár nevű koldus ott feküdt a kapuja előtt, fekélyekkel tele,
21. és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit.
22. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették.
23. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt.
24. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és azzal hűsítse nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban.
25. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz.
26. Ezenfelül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki.
27. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához,
28. mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére.
29. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra!
30. Ő pedig ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek.
31. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.

2020. 10. 4. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve 1. rész 26-27. verse – Szloboda József

Mózes I. könyve 1. rész 26-27. verse

 

26. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
27. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.

2020. 9. 27. 10 óra (Konfirmáció) - Textus: Apostolok Cselekedetei 9. rész 11. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 9. rész 11. verse

 

11. Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj el…

2020. 9. 27. 8 óra - Textus: Sámuel II. könyve 11. rész 2-5. verse – Kertész Adrienn

 Sámuel II. könyve 11. rész 2-5. verse

 

2 Egyszer estefelé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép volt.
3 Dávid elküldött, és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki: Betsabé ez, Elíám leánya, a hettita Úriás felesége.
Akkor követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. Az asszony, aki éppen azelőtt tisztult meg tisztátalanságából, bement hozzá, ő pedig vele hált. Azután hazament az asszony.
5 De az asszony teherbe esett. Megüzente hát Dávidnak: Teherbe estem!

2020. 9. 20. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve 2. rész 20-24. verse – Szloboda József

Mózes I. könyve 1. rész 31. verse

 

31. És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó…

2020. 9. 20. 8 óra - Textus: Mózes I. könyve 2. rész 20-24. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes I. könyve 2. rész 21-24. verse

 

21. Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közűl, és hússal tölté be annak helyét.
22. És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, a melyet kivett vala az emberből, asszonynyá, és vivé az emberhez.
23. És monda az ember: Ez már csontomból való csont, és testemből való test: ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett.
24. Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.

2020. 9. 13. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 18. rész 20. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 18. rész 20. verse

 

20. Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

2020. 9. 13. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 18. rész 20. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 18. rész 20. verse

 

20. Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

2020. 9. 6. 10 óra - Textus: Prédikátor könyve 3. rész 1. verse – Szloboda József

Prédikátor könyve 3. rész 1. verse

 

1. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.

2020. 9. 6. 8 óra - Textus: Prédikátor könyve 3. rész 1. verse – Kertész Adrienn

Prédikátor könyve 3. rész 1. verse

 

1. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.

 

2020. 8. 30. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 2. rész 50. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 2. rész 50. verse

 

50. De ők nem érték e beszédet, a mit ő nékik szóla.

2020. 8. 30. 8 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 2. rész 41-52. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Lukács Evangéliuma 2. rész 41-52. verse

 

41. Az ő szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére.
42. És mikor tizenkét esztendős lett, fölmenének Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint;
43. És mikor eltelének a napok, mikor ők visszatérének, a gyermek Jézus visszamarada Jeruzsálemben; és nem vevék észre sem József, sem az ő anyja;
44. Hanem azt gondolván, hogy az úti társaságban van, egy napi járó földet menének, és keresék őt a rokonok és az ismerősök között;
45. És mikor nem találák őt, visszamenének Jeruzsálembe, hogy megkeressék.
46. És lőn, hogy harmadnapra megtalálták őt a templomban, a doktorok között ülve, a mint őket hallgatta, és kérdezgette őket.
47. És mindnyájan, a kik őt hallgatták, elálmélkodának az ő értelmén és az ő feleletein.
48. És meglátván őt, elcsodálkozának, és monda néki az ő anyja: Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged.
49. Ő pedig monda nékik: Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-é, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, a melyek az én Atyámnak dolgai?
50. De ők nem érték e beszédet, a mit ő nékik szóla.
51. És aláméne velök, és méne Názáretbe; és engedelmes vala nékik. És az ő anyja szívében tartá mind ezeket a dolgokat.
52. Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben.

2020. 8. 23. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 143. rész 10. verse – Szloboda József

Zsoltárok könyve 143. rész 10. verse

 

10. Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön.

2020. 8. 16. 10 óra - Textus: Jeremiás próféta könyve 31. rész 29-30. verse – Kertész Adrienn

Jeremiás próféta könyve 31. rész 29-30. verse

 

29. Abban az időben nem mondják többé, hogy az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle
30. hanem mindenki a maga bűnéért hal meg: minden embernek a saját foga vásik el, ha egrest eszik.

2020. 8. 16. 8 óra - Textus: Jeremiás próféta könyve 31. rész 29-31. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Jeremiás próféta könyve 31. rész 29-31. verse

 

29. Ama napokban nem mondják többé: Az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el bele.
30. Sőt inkább kiki a maga gonoszságáért hal meg; minden embernek, ki megeszi az egrest, tulajdon foga vásik el bele.
31. Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával.

2020. 8. 9. 10 óra - Textus: Péter I. levele 3. rész 7. verse és Lukács Evangéliuma 11. rész 1. verse – Szloboda József

Péter I. levele 3. rész 7. verse

7. … hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.

Lukács Evangéliuma 11. rész 1. verse

1. És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképen János is tanította az ő tanítványait.

 

2020. 8. 9. 8 óra - Textus: Péter I. levele 3. rész 7. verse – Kertész Adrienn

Péter I. levele 3. rész 7. verse

7. … imádkozásotok ne ütközzék akadályba.

 

2020. 8. 2. 10 óra - Textus:Péter Apostol I. levele 3. rész 1-7. verse – Szloboda József

Péter Apostol I. levele 3. rész 1-7. verse

1. Hasonlóképen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete által íge nélkül is megnyeressenek;
2. Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket.
3. A kiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való;
4. Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten előtt.
5. Mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, a kik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek.
6. Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, a kinek gyermekei lettetek, ha jót cselekesztek, és semmi félelemtől nem rettegtek.
7. A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel,az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.

 

2020. 8. 2. 8 óra - Textus:Péter Apostol I. levele 3. rész 1-7. verse – Szloboda József

Péter Apostol I. levele 3. rész 1-7. verse

1. Hasonlóképen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az ígének, feleségük magaviselete által íge nélkül is megnyeressenek;
2. Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket.
3. A kiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való;
4. Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, a mi igen becses az Isten előtt.
5. Mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, a kik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek.
6. Miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, urának nevezvén őt, a kinek gyermekei lettetek, ha jót cselekesztek, és semmi félelemtől nem rettegtek.
7. A férfiak hasonlóképen, együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel,az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén, mint a kik örökös társaik az élet kegyelmében; hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak.

 

2020. 7. 26. 10 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 11. rész 13-14. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Apostolok Cselekedetei 11. rész 13-14. verse

 

13. … Küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik;
14. Ő szólni fog hozzád olyan ígéket, melyek által megtartatol te és a te egész házadnépe.

 

2020. 7. 19. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve 33. rész 1-4. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes I. könyve 33. rész 1-4. verse

 

 1. Jákób pedig felemelé szemeit és látá, hogy ímé Ézsaú jő vala, és négyszáz férfiú ő vele; megosztá azért a gyermekeket Lea mellé, Rákhel mellé, és két szolgálója mellé.
2. És előreállítá a szolgálókat és azok gyermekeit, ezek után Leát és az ő gyermekeit, Rákhelt pedig és Józsefet leghátul.
3. Maga pedig előttök megy vala, és hétszer hajtá meg magát a földig, a míg bátyjához juta.
4. Ézsaú pedig eleibe futamodék és megölelé őt, nyakába borúla, s megcsókolá őt, és sírának.

 

2020. 7. 19. 8 óra - Textus: Mózes I. könyve 33. rész 1-4. verse – Kertész Adrienn

Mózes I. könyve 33. rész 1-4. verse

1. Amikor Jákób föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau, és négyszáz férfi van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket Lea, Ráhel és a két szolgálóleány mellé.
2. Előreállította a szolgálóleányokat és gyermekeiket, mögéjük Leát és gyermekeit, ezek mögé Ráhelt és Józsefet.
3. Ő maga előttük ment, és hétszer borult le a földre, amíg a bátyjához ért.
4. Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírtak.

 

2020. 7. 12. 10 óra - Textus: Jób könyve 1. rész 1-5. verse – Kertész Adrienn

Jób könyve 1. rész 1-5. verse

 

1. Élt Úc földjén egy Jób nevű ember. Feddhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent, és kerülte a rosszat.
2. Hét fia és három leánya született.
3. Hétezer juh, háromezer teve, ötszáz igás ökör és ötszáz szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél.
4. Fiai lakomát szoktak tartani, mindegyik a maga házában és a maga napján. Ilyenkor üzentek három nővérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek-igyanak.
5. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égőáldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób: Hátha vétkeztek a fiaim, és káromolták Istent szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal.

 

2020. 7. 12. 8 óra - Textus: Jób könyve 1. rész 1-5. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Jób könyve 1. rész 1-5. verse

 

1. Vala Úz földén egy ember, a kinek Jób vala a neve. Ez az ember feddhetetlen, igaz, istenfélő vala és bűn-gyűlölő.
2. Születék pedig néki hét fia és három leánya.
3. És vala az ő marhája: hétezer juh, háromezer teve és ötszáz igabarom és ötszáz szamár; cselédje is igen sok vala, és ez a férfiú nagyobb vala keletnek minden fiánál.
4. Eljártak vala pedig az ő fiai egymáshoz és vendégséget szerzének otthon, kiki a maga napján. Elküldtek és meghívták vala az ő három hugokat is, hogy együtt egyenek és igyanak velök.
5. Mikor pedig a vendégség napjai sorra lejártak vala, elkülde értök Jób és megszentelé őket, és jóreggel felserkene és áldozik vala égőáldozattal mindnyájuk száma szerint; mert ezt mondja vala Jób: Hátha vétkeztek az én fiaim és gonoszt gondoltak az Isten ellen az ő szivökben! Így cselekedik vala Jób minden napon.

 

2020. 7. 5. 10 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 23. rész 12-16. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 23. rész 12-16. verse

 

12 Amikor megvirradt, a zsidók összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált.
13 Több mint negyvenen voltak, akik ezt az összeesküvést szőtték.
14 Ezek elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, és így szóltak: Súlyos átokkal köteleztük magunkat, hogy semmit sem veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük Pált.
15 Most tehát a nagytanáccsal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezettesse őt hozzátok, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér.
16 Pál nőtestvérének fia azonban hallott a cselszövésről, elment, és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak.

 

2020. 7. 5. 8 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 23. rész 12-16. verse – Kertész Adrienn

Apostolok Cselekedetei 23. rész 12-16. verse

 

12. Amikor megvirradt, a zsidók összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált.
13. Több mint negyvenen voltak, akik ezt az összeesküvést szőtték.
14. Ezek elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, és így szóltak: Súlyos átokkal köteleztük magunkat, hogy semmit sem veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük Pált.
15. Most tehát a nagytanáccsal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezettesse őt hozzátok, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér.
16. Pál nőtestvérének fia azonban hallott a cselszövésről, elment, és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak.

 

2020. 6. 28. 10 óra - Textus: Móz II. könyve 4. rész 10-15. verse – Szloboda József

Móz II. könyve 4. rész 10-15. verse

 

10. És monda Mózes az Úrnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesenszóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólottál a te szolgáddal; mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok.
11. Az Úr pedig monda néki: Ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz némává vagy siketté, vagy látóvá vagy vakká? Nemde én, az Úr?
12. Most hát eredj és én lészek a te száddal, és megtanítlak téged arra, a mit beszélned kell.
13. Ő pedig monda: Kérlek, Uram, csak küldd, a kit küldeni akarsz.
14. És felgerjede az Úr haragja Mózes ellen és monda: Nemde atyádfia néked a Lévi nemzetségből való Áron? Tudom, hogy ő ékesenszóló és ímé ő ki is jő elődbe s mihelyt meglát, örvendezni fog az ő szívében.
15. Beszélj azért vele, és add szájába a beszédeket, és én lészek a te száddal és az ő szájával és megtanítlak titeket arra, a mit cselekedjetek.

2020. 6. 21. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve 45. rész 4-5. verse – Kertész Adrienn

Mózes I. könyve 45. rész 4-5. verse

 

4.  József ezt mondta testvéreinek: Jöjjetek már közelebb hozzám! Erre aztán közelebb mentek. Ekkor így szólt: Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba!
5.  De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok.

 

2020. 6. 21. 8 óra - Textus: Mózes I. könyve 45. rész 4-5. verse – Szloboda József

Mózes I. könyve 45. rész 4-5. verse

4. Monda azért József az ő atyjafiainak: Jőjjetek közelebb hozzám! És közelebb menének. Akkor monda: Én vagyok József, a ti testvéretek, kit eladtatok vala Égyiptomba.
5. És most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok; mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten ti előttetek.

 

2020. 6. 14. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 11. rész 5. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 11. rész 5. verse

5. Szereti vala pedig Jézus Márthát és annak nőtestvérét, és Lázárt.

 

2020. 6. 14. 8 óra - Textus: János Evangéliuma 11. rész 17-27. verse – Kertész Adrienn

 János Evangéliuma 11. rész 17-27. verse

17. Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van.
18. Betánia pedig közel, mintegy félórányira volt Jeruzsálemhez, *
19. ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt.
20. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt.
21. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.
22. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten.
23. Jézus ezt mondta neki: Feltámad a testvéred!
24. Márta így válaszolt: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.
25. Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él;
26. és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?
27. Márta így felelt: Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba

 

 

2020. 6. 7. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve 33. rész 1-4. verse – Szloboda József

Mózes I. könyve 33. rész 1-4. verse

1. Jákób pedig felemelé szemeit és látá, hogy ímé Ézsaú jő vala, és négyszáz férfiú ő vele; megosztá azért a gyermekeket Lea mellé, Rákhel mellé, és két szolgálója mellé.
2. És előreállítá a szolgálókat és azok gyermekeit, ezek után Leát és az ő gyermekeit, Rákhelt pedig és Józsefet leghátul.
3. Maga pedig előttök megy vala, és hétszer hajtá meg magát a földig, a míg bátyjához juta.
4. Ézsaú pedig eleibe futamodék és megölelé őt, nyakába borúla, s megcsókolá őt, és sírának.

 

2020. 6. 7. 8 óra - Textus: Mózes I. könyve válogatott versei és Máté Evangéliuma 12. rész 12-14. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes I. könyve 32 rész

24. Jákób pedig egyedűl marada és tusakodik vala ő vele egy férfiú, egész a hajnal feljöveteléig.
25. Aki mikor látá, hogy nem vehet rajta erőt, megilleté csípőjének forgócsontját, és kiméne helyéből Jákób csípőjének forgócsontja a vele való tusakodás közben.
26. És monda: Bocsáss el engem, mert feljött a hajnal. És monda Jákób: Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet.
27. És monda néki: Mi a te neved? És ő monda: Jákób.
28. Amaz pedig monda: Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izráelnek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.
29. És megkérdé Jákób, és monda: Mondd meg, kérlek, a te nevedet. Az pedig monda: Ugyan miért kérded az én nevemet? És megáldá őt ott.
30. Nevezé azért Jákób annak a helynek nevét Peniélnek: mert látám az Istent színről színre, és megszabadult az én lelkem.
31. És a nap felkél vala rajta, amint elméne Peniél mellett, ő pedig sántít vala csípőjére.
32. Azért nem eszik Izráel fiai a csípő forgócsontjának inahúsát mind e mai napig, mivelhogy illetve vala Jákób csípője forgócsontjának inahúsa.

Mózes I. könyve 33 rész

1. Jákób pedig felemelé szemeit és látá, hogy ímé Ézsaú jő vala, és négyszáz férfiú ő vele; megosztá azért a gyermekeket Lea mellé, Rákhel mellé, és két szolgálója mellé.
2. És előreállítá a szolgálókat és azok gyermekeit, ezek után Leát és az ő gyermekeit, Rákhelt pedig és Józsefet leghátul.
3. Maga pedig előttök megy vala, és hétszer hajtá meg magát a földig, a míg bátyjához juta.

Máté Evangéliuma  12. rész 12-14. verse

12. Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál! Szabad tehát szombatnapon jót cselekedni.
13. Akkor monda annak az embernek: Nyújtsd ki a kezedet. És kinyújtá, és olyan éppé lőn, mint a másik.
14. A farizeusok pedig kimenvén, tanácsot tartának ellene, hogyan veszíthetnék el őt.

 

2020. 6. 1. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 10. rész 19-20. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 10. rész 19-20. verse

19. De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok; mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok.
20. Mert nem ti vagytok, a kik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, a ki szól ti bennetek.

 

2020. 6. 1. 8 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 2. rész 7. és a 12-14. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 2. rész 7. és a 12-14. verse

7. Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, a kik szólnak?
12. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lennie?
13. Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.
14. Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!

 

2020. 5. 31. 10 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 2. rész 1-6. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 2. rész 1-6. verse

1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.
2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala.
3. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
4. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.
5. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.
6. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.

 

2020. 5. 24. 10 óra - Textus: Márk Evangéliuma 3. rész 35. verse – Szloboda József

Márk Evangéliuma 3. rész 35. verse

35. Mert a ki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám.

 

2020. 5. 24. 8 óra - Textus: Márk Evangéliuma 3. rész 31-35. verse – Szloboda József

Márk Evangéliuma 3. rész 31-35. verse

31. És megérkezének az ő testvérei és az ő anyja, és kívül megállva, beküldének hozzá, hivatván őt.
32. Körülötte pedig sokaság ül vala; és mondának néki: Ímé a te anyád és a te testvéreid ott künn keresnek téged.
33. Ő pedig felele nékik, mondván: Ki az én anyám vagy kik az én testvéreim?
34. Azután elnézvén köröskörül a körülötte ülőkön, monda: Ímé az én anyám és az én testvéreim.
35. Mert a ki az Isten akaratát cselekszi, az az én fitestvérem és nőtestvérem és az én anyám.

 

2020. 5. 21. - Textus: Apostolok Cselekedetei 1. rész 8-11. verse és Máté Evangéliuma 7. rész 13-14. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Apostolok Cselekedetei 1. rész 8-11. verse

8. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.
9. És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől.
10. És a mint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában,
11. Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, a ki felviteték tőletek a mennybe, akképen jő el, a miképen láttátok őt felmenni a mennybe.

Máté Evangéliuma 7. rész 13-14. verse

13. Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.
14. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.

 

2020. 5. 18. Hálaadó istentisztelet – Szloboda József, Kertész Adrienn és Koroknai Tegez Ferenc
 

2020. 5. 17. - Textus: Timótheushoz írt II. levél 1. rész 5. verse – Kertész Adrienn

Timótheushoz írt II. levél 1. rész 5. verse

5.  Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan.

 

2020. 5. 10. - Textus: Mózes I. könyve 22. rész 8-9. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes I. könyve 22. rész 8-9. verse

8. És monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam; és mennek vala ketten együtt.
9. Hogy pedig eljutának arra a helyre, melyet Isten néki mondott vala, megépíté ott Ábrahám az oltárt, és reá raká a fát, és megkötözé Izsákot az ő fiát, és feltevé az oltárra, a fa-rakás tetejére.

 

2020. 5. 3. - Textus: Máté Evangéliuma 15. rész 28. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 15. rész 28. verse

28. Ekkor felelvén Jézus, monda néki: Óh asszony, nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula az ő leánya attól a pillanattól fogva.

 

2020. 4. 26. - Textus: Zsoltárok könyve 127. rész 3. verse – Szloboda József

Zsoltárok könyve 127. rész 3. verse

3. Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom.

 

2020. 4. 19. - Textus: Mózes I. könyve 25. rész 21. verse – Kertész Adrienn

Mózes I. könyve 25. rész 21. verse

21. És Izsák könyörgött az Úrnak feleségéért, mert meddő volt. Az Úr pedig engedett könyörgésének, úgyhogy teherbe esett Rebeka, a felesége.

 

2020. 4. 13. (Húsvét hétfő)- Textus:Lukács Evangéliuma 24. rész 32. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Lukács Evangéliuma 24. rész 32. verse

32. És mondának egymásnak: Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat?

 

2020. 4. 12. (Húsvét vasárnap)- Textus:Márk Evangéliuma 16. rész 3. verse – Szloboda József

Márk Evangéliuma 16. rész 3. verse

3. És mondják vala maguk között: Kicsoda hengeríti el nékünk a követ a sírbolt szájáról?

 

2020. 4. 10. 19 óra (Nagypéntek)- Textus: Lukács Evangéliuma 22. rész 66. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Lukács Evangéliuma 22. rész 66. verse

66. És a mint nappal lett, egybegyűle a nép véneinek tanácsa, főpapok és írástudók: és vivék őt az ő gyülekezetükbe,

 

2020. 4. 10. 10 óra (Nagypéntek)- Textus: Máté Evangéliuma 27. rész 32. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 27. rész 32. verse

32. Kifelé menve pedig találkozának egy czirénei emberrel, a kit Simonnak hívnak vala; ezt kényszeríték, hogy vigye az ő keresztjét.

 

2020. 4. 9. (Nagyhét)- Textus: Márk Evangéliuma 14. rész 22-25. verse – Kertész Adrienn

Márk Evangéliuma 14. rész 22-25. verse

22 És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta: Vegyétek, ez az én testem.
23 Azután vette a poharat, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan,
24 és ezt mondta nekik: Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik.
25 Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlőtő terméséből ama napig, amelyen újat iszom az Isten országában.

 

2020. 4. 8. (Nagyhét)- Textus: Márk Evangéliuma 14. rész 21. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Márk Evangéliuma 14. rész 21. verse

21. Az embernek Fia jóllehet elmegy, a mint meg van írva felőle …

 

2020. 4. 7. (Nagyhét)- Textus: Márk Evangéliuma 14. rész 17-20. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Márk Evangéliuma 14. rész 17-20. verse

17. Mikor pedig este lőn, oda méne a tizenkettővel.
18. És a mikor leülnek és esznek vala monda Jézus: Bizony mondom néktek, egy közületek elárul engem, a ki velem eszik.
19. Ők pedig kezdének szomorkodni és néki egyenként mondani: Csak nem én? A másik is: Csak nem én?
20. Ő pedig felelvén, monda nékik: Egy a tizenkettő közül, a ki velem együtt márt a tálba.

 

2020. 4. 6. (Nagyhét)- Textus: Márk Evangéliuma 14. rész 12-16. verse – Szloboda József

Márk Evangéliuma 14. rész 12-16. verse

12. És a kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, mikor a húsvéti bárányt vágják vala, mondának néki az ő tanítványai: Hol akarod, hogy elmenvén megkészítsük, hogy megehesd a húsvéti bárányt?
13. Akkor elkülde kettőt az ő tanítványai közül, és monda nékik: Menjetek el a városba, és egy ember jő előtökbe, a ki egy korsó vizet visz; kövessétek őt,
14. És a hová bemegy, mondjátok a házi gazdának: A Mester kérdi: hol van az a szállás, a hol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt?
15. És ő mutat néktek egy nagy vacsoráló házat berendezve, készen: ott készítsétek el nékünk.
16. Elmenének azért az ő tanítványai, és jutának a városba, és úgy találák, a mint nékik megmondotta, és elkészíték a húsvéti bárányt.

 

2020. 4. 5. - Textus: János Evangéliuma 12. rész 12-19. verse – Kertész Adrienn

János Evangéliuma 12. rész 12-19. verse

12. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön,
13. pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya!
14. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva:
15. „Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.”
16. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla.
17. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból.
18. Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette.
19. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ őt követi!

 

2020. 3. 29. - Textus: Lukács Evangéliuma 20. rész 16-18. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 20. rész 16-18. verse

16. Elmegy és elveszti azokat a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. És mikor ezt hallották, mondának: Távol legyen az!
17. Ő pedig reájok tekintvén, monda: Mi az tehát, a mi meg van írva: A mely követ az építők megvetettek, az lett a szegelet fejévé?
18. Valaki erre a kőre esik, szétzúzatik; a kire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt.

2020. 3. 22. - Textus: János Evangéliuma 14. rész 11. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 14. rész 11. verse

11. Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van …

2020. 3. 8. - Textus: Efézusbeliekhez írt levél 5. rész 25-33. verse – Szloboda József

Efézusbeliekhez írt levél 5. rész 25-33. verse

25. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;
26. Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által,
27. Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.
28. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti.
29. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat;
30. Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók.
31. Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté.
32. Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.
33. Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.

2020. 3. 1. - Textus: Zsoltárok könyve 81. rész 12-13. verse és az Efézusbeliekhez írt levél 5. rész 21. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Zsoltárok könyve 81. rész 12-13. verse

12. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem.
13. Ott hagytam azért őt szívöknek keménységében, hogy járjanak a magok tanácsa szerint.

Efézusbeliekhez írt levél 5. rész 21. verse

21. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.

2020. 2. 16. - Textus: Sámuel I. könyve 14. rész 15. verse és a 18. rész 1. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Sámuel I. könyve 14. rész 15. verse

… azok is megrémülének – és a föld megrendüle; és Istentől való rettegés lőn.

Sámuel I. könyve 18. rész 1. verse

Minekutána pedig elvégezte a Saullal való beszélgetést, a Jonathán lelke egybeforrt a Dávid lelkével, és Jonathán úgy szerette őt, mint a saját lelkét.

2020. 2. 2. - Textus: Máté Evangéliuma 2. rész 14-15. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 2. rész 14-15. verse

14. Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Égyiptomba távozék.
15. És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott a próféta által, a ki így szólt: Égyiptomból hívtam ki az én fiamat.

2020. 1. 26. - Textus: János Evangéliuma 2. rész 2. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 2. rész 2. verse

2. És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe.

2020. 1. 12. - Textus: Krónikák I. könyve 9. rész 19. verse – Szloboda József

Krónikák I. könyve 9. rész 19. verse

19. Sallum pedig a Kóré fia, ki Ebiásáf fia, ki Kórákh fia, és ennek rokonságai a Kórakhiták családjából a szolgálat munkájában a hajlék ajtajának őrizői valának, mint az ő atyáik az Úr seregében őrizték vala a bejáratot,

2020. 1. 5. - Textus: Mózes II. könyve 20. rész 12. vese. – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes II. könyve 20. rész 12. vese

12. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.