igehirdetések
2023

Ezen az oldalon meghallgathatóak az angyalföldi gyülekezetben
2023 évben elhangzott igehirdetések

2023. 9. 17. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve 3. rész 12-13. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes I. könyve 3. rész 12-13. verse

12. És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.
13. És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém.

 

2023. 9. 17. 8 óra - Textus: Mózes I. könyve 3. rész 12-13. verse – Szloboda József

Mózes I. könyve 3. rész 12-13. verse

12. És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.
13. És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém.

 

2023. 9. 10. 10 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 1. rész 22. verse – Szloboda József

Péter Apostol I. levele 1. rész 22. verse

22. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;

 

2023. 9. 3. 10 óra - Textus: Énekek Éneke 8. rész 6. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Énekek Éneke 8. rész 6. verse

6. Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre, mintegy pecsétet a te karodra; mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír a buzgó szerelem; lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai.

 

2023. 9. 3. 8 óra - Textus: Énekek Éneke 8. rész 6. verse – Szloboda József

Énekek Éneke 8. rész 6. verse

6. Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre, mintegy pecsétet a te karodra; mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír a buzgó szerelem; lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai.

 

2023. 8. 27. 10 óra - Textus: Mózes II. könyve 20. rész 17. verse – Szloboda József

Mózes II. könyve 20. rész 17. verse

17. Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.

 

2023. 8. 27. 8 óra - Textus: Királyok I. könyve 21. rész 1-6. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Királyok I. könyve 21. rész 1-6. verse

1. És történt ezek után, hogy a Jezréelbeli Nábótnak egy szőlője volt Jezréelben, Akhábnak, Samaria királyának a háza mellett.
2. És szóla Akháb Nábótnak, mondván: Add nékem a te szőlődet, hogy legyen veteményes kertem; mert közel van az én házamhoz, és néked érette jobb szőlőt adok annál, vagy ha néked tetszik, pénzül adom meg az árát.
3. És felele Nábót Akhábnak: Isten őrizzen, hogy néked adjam az én atyáimtól maradt örökséget.
4. Akkor haza méne Akháb nagy bánattal és haraggal a beszéd miatt, a melyet szólott néki a Jezréelbeli Nábót, mondván: Nem adom néked az én atyáimtól maradt örökséget; és lefeküvék az ő ágyára, és arczát a fal felé fordítá, és nem evék kenyeret.
5. Hozzá menvén az ő felesége Jézabel, monda néki: Miért háborodott meg a te szíved, és kenyeret nem eszel?
6. És ő monda néki: Mert ama Jezréelbeli Nábóttal beszéltem, és azt mondám néki: Add nékem a te szőlődet pénzért, vagy ha inkább tetszik, más szőlőt adok néked érette, ő pedig azt mondta: Nem adom néked az én szőlőmet.

 

2023. 8. 20. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 6. rész 33. verse – Némedi Gusztáv

Máté Evangéliuma 6. rész 33. verse

33. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.

 

2023. 8. 20. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 6. rész 25-34. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 6. rész 25-34. verse

25. Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
26. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
27. Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?
28. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
29. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
30. Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
31. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32. Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
34. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.

 

2023. 8. 13. 10 óra - Textus: Példabeszédek könyve 30. rész 7-9. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Példabeszédek könyve 30. rész 7-9. verse

7. Kettőt kérek tőled; ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék.
8. A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel.
9. Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!

 

2023. 8. 13. 8 óra - Textus: Példabeszédek könyve 30. rész 7-9. verse –Szabó Ferenc

Példabeszédek könyve 30. rész 7-9. verse

7. Kettőt kérek tőled; ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék.
8. A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel.
9. Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!

 

2023. 8. 6. 10 óra - Textus: Bírák könyve 14. rész 1-4. verse –Szloboda József

Bírák könyve 14. rész 1-4. verse

1. És lement Sámson Timnátba, és meglátott egy nőt Timnátban a Filiszteusok lányai közül.
2. És mikor hazament, elbeszélte ezt atyjának és anyjának, és monda: Egy nőt láttam Timnátban a Filiszteusok leányai között, most azért vegyétek őt nékem feleségül.
3. És monda néki az ő atyja és anyja: Hát nincsen a te atyádfiainak és az én egész népemnek leányai között nő, hogy te elmégy, hogy feleséget végy a körülmetéletlen Filiszteusok közül? És monda Sámson az ő atyjának: Őt vegyed nékem, mert csak ő kedves az én szemeim előtt.
4. Az ő atyja és anyja pedig nem tudják vala, hogy ez az Úrtól van, hogy ő alkalmatosságot keres a Filiszteusok ellen, mert abban az időben a Filiszteusok uralkodtak Izráel felett.

 

2023. 8. 6. 8 óra - Textus: Bírák könyve 14. rész 1-4. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Bírák könyve 14. rész 1-4. verse

1. És lement Sámson Timnátba, és meglátott egy nőt Timnátban a Filiszteusok lányai közül.
2. És mikor hazament, elbeszélte ezt atyjának és anyjának, és monda: Egy nőt láttam Timnátban a Filiszteusok leányai között, most azért vegyétek őt nékem feleségül.
3. És monda néki az ő atyja és anyja: Hát nincsen a te atyádfiainak és az én egész népemnek leányai között nő, hogy te elmégy, hogy feleséget végy a körülmetéletlen Filiszteusok közül? És monda Sámson az ő atyjának: Őt vegyed nékem, mert csak ő kedves az én szemeim előtt.
4. Az ő atyja és anyja pedig nem tudják vala, hogy ez az Úrtól van, hogy ő alkalmatosságot keres a Filiszteusok ellen, mert abban az időben a Filiszteusok uralkodtak Izráel felett.

 

2023. 7. 30. 10 óra - Textus: Jób könyve 4. rész 17-18. verse – Szloboda József

Jób könyve 4. rész 17-18. verse

17. Vajjon a halandó igaz-é Istennél: az ő teremtője előtt tiszta-é az ember?
18. Ímé az ő szolgáiban sem bízhatik és az ő angyalaiban is talál hibát:

 

2023. 7. 30. 8 óra - Textus: Jób könyve 4. rész 17-18. verse – Szabó Ferenc

Jób könyve 4. rész 17-18. verse

17. Vajjon a halandó igaz-é Istennél: az ő teremtője előtt tiszta-é az ember?
18. Ímé az ő szolgáiban sem bízhatik és az ő angyalaiban is talál hibát:

 

2023. 7. 23. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve 48. rész 8. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes I. könyve 48. rész 8. verse

8. És meglátá Izráel a József fiait és monda: Kicsodák ezek?

 

2023. 7. 23. 8 óra - Textus: Mózes I. könyve 48. rész 1-9. verse – Szloboda József

Mózes I. könyve 48. rész 1-9. verse

1. És lőn ezek után, megmondák Józsefnek: Ímé a te atyád beteg; és elvivé magával az ő két fiát Manassét és Efraimot.
2. És tudtára adák Jákóbnak, mondván: Ímé a te fiad József hozzád jő; és összeszedé erejét Izráel, s felüle az ágyon.
3. És monda Jákób Józsefnek: A mindenható Isten megjelenék nékem Lúzban, a Kanaán földén, és megálda engem.
4. És monda nékem: Ímé én megszaporítlak és megsokasítlak és népek sokaságává teszlek téged, s ezt a földet te utánnad a te magodnak adom örök birtokul.
5. Most tehát a te két fiad, a kik néked Égyiptom földén annakelőtte születtek, hogy én hozzád jöttem vala Égyiptomba, az enyéim; Efraim és Manasse, akár csak Rúben és Simeon, az enyéim lesznek.
6. Ama szülötteid pedig, kiket ő utánok nemzettél, tiéid lésznek, és az ő bátyjaik nevéről neveztessenek az ő örökségökben.
7. Mert mikor Mésopotámiából jövék, meghala mellettem Rákhel Kanaán földén az úton, mikor még egy dűlőföldre valék Efratától, és eltemetém őt ott az Efratába (azaz Bethlehembe) vezető úton.
8. És meglátá Izráel a József fiait és monda: Kicsodák ezek?
9. József pedig monda az ő atyjának: Az én fiaim, kiket Isten itt adott nékem. És monda: Hozd ide őket hozzám, hadd áldjam meg.

 

2023. 7. 16. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 13. rész 33. verse és a 16. rész 6. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 13. rész 33. verse

33. Más példázatot is mondott nékik: Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, a melyet vévén az asszony, három mércze lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele.

Máté Evangéliuma 16. rész 6. verse

6. Jézus pedig monda nékik: Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és sadduczeusok kovászától.

 

2023. 7. 16. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 13. rész 33. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 13. rész 33. verse

33. Más példázatot is mondott nékik: Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, a melyet vévén az asszony, három mércze lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele.

 

2023. 7. 9. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve levél 25. rész 21-23. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes I. könyve levél 25. rész 21-23. verse

21. És könyörge Izsák az Úrnak az ő feleségéért, mivelhogy magtalan vala, és az Úr meghallgatá őt: és teherbe esék Rebeka, az ő felesége.
22. Tusakodnak vala pedig a fiak az ő méhében. Akkor monda: Ha így van, miért vagyok én így? Elméne azért, hogy megkérdezze az Urat.
23. És monda az Úr őnéki: Két nemzetség van a te méhedben; és két nép válik ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek.

 

2023. 7. 9. 8 óra - Textus: Mózes I. könyve levél 25. rész 21-23. verse és a Rómabeliekhez írt levél 9. rész 10-16. verse – Szloboda József

Mózes I. könyve levél 25. rész 21-23. verse

21. És könyörge Izsák az Úrnak az ő feleségéért, mivelhogy magtalan vala, és az Úr meghallgatá őt: és teherbe esék Rebeka, az ő felesége.
22. Tusakodnak vala pedig a fiak az ő méhében. Akkor monda: Ha így van, miért vagyok én így? Elméne azért, hogy megkérdezze az Urat.
23. És monda az Úr őnéki: Két nemzetség van a te méhedben; és két nép válik ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek.

Rómabeliekhez írt levél 9. rész 10-16. verse

10. Nemcsak pedig, hanem Rebeka is, ki egytől fogant méhében, Izsáktól a mi atyánktól:
11. Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól,
12. Megmondatott néki, hogy: A nagyobbik szolgál a kisebbiknek.
13. Miképen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.
14. Mit mondunk tehát: Vajjon nem igazságtalanság-é ez az Istentől? Távol legyen!
15. Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, a kin könyörülök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek.
16. Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené.

 

2023. 7. 2. 10 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt I. levél 12. rész 4-11. verse – Szloboda József

Korinthusbeliekhez írt I. levél 12. rész 4-11. verse

4. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.
5. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.
6. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.
7. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.
8. Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;
9. Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;
10. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;
11. De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja.

 

2023. 7. 2. 8 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt I. levél 12. rész 4-7. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Korinthusbeliekhez írt I. levél 12. rész 4-7. verse

4. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.
5. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.
6. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.
7. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.

 

2023. 6. 25. 10 óra - Textus: Timótheushoz írt II. levél 2. rész 22. verse – Szloboda József

Timótheushoz írt II. levél 2. rész 22. verse

22. Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a kik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.

 

2023. 6. 25. 8 óra - Textus: Timótheushoz írt II. levél 2. rész 22. verse – Némedi Gusztáv

Timótheushoz írt II. levél 2. rész 22. verse

22. Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a kik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.

 

2023. 6. 18. 10 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 20. rész 35-37. verse – Szabó Ferenc

Apostolok Cselekedetei 20. rész 35-37. verse

35. Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni.
36. És mikor ezeket mondotta, térdre esve imádkozék mindazokkal egybe.
37. Mindnyájan pedig nagy sírásra fakadtak; és Pálnak nyakába borulva csókolgaták őt.

 

2023. 6. 18. 8 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 20. rész 28-35. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 20. rész 28-35. verse

 28. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.
29. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.
30. Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják.
31. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könnyhullatással inteni mindenkit.
32. És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége ígéjének, a ki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt.
33. Senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam:
34. Sőt magatok tudjátok, hogy a magam szükségeiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak.
35. Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni.

 

2023. 6. 11. 10 óra - Textus: Példabeszédek könyve 1. rész 8. verse – Szloboda József

Példabeszédek könyve 1. rész 8. verse

8. Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.

 

2023. 6. 11. 8 óra - Textus: Példabeszédek könyve 1. rész 8. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Példabeszédek könyve 1. rész 8. verse

8. Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.

 

2023. 6. 4. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 143. rész 6. verse – Szloboda József

Zsoltárok könyve 143. rész 6. verse

6. Feléd terjesztgetem kezeimet; lelkem, mint szomjú föld, úgy eped utánad. Szela.

 

2023. 6. 4. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 143. rész 6. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Zsoltárok könyve 143. rész 6. verse

6. Feléd terjesztgetem kezeimet; lelkem, mint szomjú föld, úgy eped utánad. Szela.

 

2023. 5. 29. 10 óra - Textus: Sámuel I. könyve 10. rész 6. verse – Szloboda József

Sámuel I. könyve 10. rész 6. verse

6. Akkor az Úrnak lelke reád fog szállani, és velök együtt prófétálni fogsz, és más emberré leszesz.

 

2023. 5. 28. 10 óra - Textus: Apostolok cselekedetei 2. rész 37-41. verse – Szloboda József

Apostolok cselekedetei 2. rész 37-41. verse

37. Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?
38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.
39. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.
40. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakaszszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!
41. A kik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.

 

2023. 5. 28. 8 óra - Textus: Apostolok cselekedetei 2. rész 14-18. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Apostolok cselekedetei 2. rész 14-18. verse

14. Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!
15. Mert nem részegek ezek, a mint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van;
16. Hanem ez az, a mi megmondatott Jóel prófétától:
17. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
18. És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.

 

2023. 5. 22-25. Pünkösdi előkészítő alkalmak

Milyen lélek lakik benned?

2023. 5. 22 – hétfő  ⇒Meghallgatom

igehirdető: Koroknai-Tegez Ferenc

Daniel próféta könyve 2. rész 1. verse
1. És Nabukodonozor uralkodásának második esztendejében álmokat láta Nabukodonozor, és NYUGTALAN lőn az ő lelke, és álma félbeszakadt.”

2023. 5. 23 -kedd  ⇒Meghallgatom

igehirdető: Szloboda József

Korinthusbeliekhez írt II. levél 3. rész 17. verse
17. Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a SZABADSÁG”

2023. 5. 25 – csütörtök  ⇒Meghallgatom

igehirdető: Koroknai-Tegez Ferenc

Rómabeliekhez írt levél 9. rész 59-60. verse
11. De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, MEGELEVENÍTI a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.”

2023. 5. 21. 10 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 1. rész 16. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Péter Apostol I. levele 1. rész 16. verse

16. Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

 

2023. 5. 21. 8 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 1. rész 13-16. verse – Némedi Gusztáv

Péter Apostol I. levele 1. rész 13-16. verse

13. Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.
14. Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, a melyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;
15. Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
16. Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

 

2023. 5. 18. 18 óra - Textus: Márk Evangéliuma 16. rész 19. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Márk Evangéliuma 16. rész 19. verse

19. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.

 

2023. 5. 14. 10 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt I. levél 1. rész 17. verse – Szloboda József

Korinthusbeliekhez írt I. levél 1. rész 17. verse

17. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.

 

2023. 5. 7. 10 óra - Textus: Márk Evangéliuma 5. rész 7. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Márk Evangéliuma 5. rész 7. verse

7. És fennhangon kiáltva monda: Mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem.

 

2023. 5. 7. 8 óra - Textus: Krónikák I. könyve 27. rész 23. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Krónikák I. könyve 27. rész 23. verse

23. Nem számláltatá meg pedig Dávid azokat, a kik húsz esztendőn alól valának; mert az Úr megigérte, hogy megsokasítja Izráelt, mint az égnek csillagait.

 

2023. 4. 30. 10 óra - Textus: Mózes II. könyve 16. rész 6-10. verse – Szloboda József

Mózes II. könyve 16. rész 6-10. verse

6. És monda Mózes és Áron Izráel minden fiainak: Estve megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket Égyiptom földéről;
7. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét; mert meghallotta a ti zúgolódástokat az Úr ellen. De mik vagyunk mi, hogy mi ellenünk zúgolódtok?
8. És monda Mózes: Estve húst ád az Úr ennetek, reggel pedig kenyeret, hogy jól lakjatok; mert hallotta az Úr a ti zúgolódástokat, melylyel ellene zúgolódtatok. De mik vagyunk mi? Nem mi ellenünk van a ti zúgolódástok, hanem az Úr ellen.
9. Áronnak pedig monda Mózes: Mondd meg az Izráel fiai egész gyülekezetének: Járuljatok az Úr elé; mert meghallotta a ti zúgolódástokat.
10. És lőn, mikor beszéle Áron az Izráel fiai egész gyülekezetének, a puszta felé fordulának, és ímé az Úr dicsősége megjelenék a felhőben.

2023. 4. 30. 8 óra - Textus: Mózes II. könyve 16. rész 9-10. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes II. könyve 16. rész 9-10. verse

9. Áronnak pedig monda Mózes: Mondd meg az Izráel fiai egész gyülekezetének: Járuljatok az Úr elé; mert meghallotta a ti zúgolódástokat.
10. És lőn, mikor beszéle Áron az Izráel fiai egész gyülekezetének, a puszta felé fordulának, és ímé az Úr dicsősége megjelenék a felhőben.

2023. 4. 23. 10 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 8. rész 37. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Apostolok Cselekedetei 8. rész 37. verse

37. Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia.

2023. 4. 23. 8 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 8. rész 36-38. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 8. rész 36-38. verse

36. Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez; és monda a komornyik: Ímhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem?
37. Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia.
38. És megállítá a szekeret; és leszállának mindketten a vízbe, Filep és a komornyik; és megkeresztelé őt.

 

2023. 4. 16. 10 óra - Textus: Dániel próféta könyve 3. rész 16-17. verse – Szloboda József

Dániel próféta könyve 3. rész 16-17. verse

16. Felelének Sidrák, Misák és Abednégó, és mondának a királynak: Oh Nabukodonozor! Nem szükség erre felelnünk néked.
17. Ímé, a mi Istenünk, a kit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemenczéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket.

 

2023. 4. 16. 8 óra - Textus: Dániel próféta könyve 3. rész 17-18. verse – Máté Sándor

Dániel próféta könyve 3. rész 17-18. verse

17. Ímé, a mi Istenünk, a kit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemenczéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket.
18. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, a melyet felállíttatál, nem imádjuk.

 

2023. 4. 10. 10 óra - Textus: Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 10. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 10. verse

10. És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, a ki teremtette azt:

 

2023. 4. 9. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 20. rész 19-23. verse – Szloboda József

 János Evangéliuma 20. rész 19-23. verse

19. Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, a hol egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megálla a középen, és monda nékik: Békesség néktek!
20. És ezt mondván, megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat.
21. Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! A miként engem küldött vala az Atya, én is akképen küldelek titeket.
22. És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket:
23. A kiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; a kikéit megtartjátok, megtartatnak.

 

2023. 4. 9. 8 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 24. rész 1-7. verse és a Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 2. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Lukács Evangéliuma 24. rész 1-7. verse

1. A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök.
2. És a követ a sírról elhengerítve találák.
3. És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét.
4. És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben:
5. És mikor ők megrémülvén a földre hajták orczájokat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt?
6. Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt,
7. Mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni.

Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 2. verse

2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.

 

2023. 4. 7. 18 óra - Textus: Kolossébeliekhez írt levél 2. rész 15. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Kolossébeliekhez írt levél 2. rész 15. verse

15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.

 

2023. 4. 7. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 27. rész 51-56. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 27. rész 51-56. verse

51. És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének;
52. És a sírok megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada.
53. És kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének.
54. A százados pedig és a kik ő vele őrizték vala Jézust, látván a földindulást és a mik történtek vala, igen megrémülének, mondván: Bizony, Istennek Fia vala ez!
55. Sok asszony vala pedig ott, a kik távolról szemlélődnek vala, a kik Galileából követték Jézust, szolgálván néki;
56. Ezek közt volt Mária Magdaléna, és Mária a Jakab és Józsé anyja, és a Zebedeus fiainak anyja.

 

2023. 4. 3 - 6. Nagyheti előkészítő alkalmak

2023. 4. 3 – hétfő  ⇒Meghallgatom

Hirdesd nekik az én Igémet

igehirdető: Szabó Ferenc

Ezékiel próféta könyve 2. rész 3-7. verse
3. És mondá nékem: Embernek fia! küldelek én téged Izráel fiaihoz, a pártos nemzetségekhez, a kik pártot ütöttek ellenem; ők és atyáik vétkeztek ellenem mind e mai napig. 4. A kemény orczájú fiakhoz és makacs szívűekhez küldelek téged, és ezt mondjad nékik: Így szól az Úr Isten! 5. Ők pedig vagy hallják, vagy nem hallják, mivelhogy pártos ház, hadd tudják meg, hogy próféta volt köztük. 6. Te pedig, embernek fia, ne félj tőlök, és az ő beszédöktől se félj; ha bogácsok és tövisek vannak is veled, és ha skorpiókkal lakol is együtt; beszédöktől ne félj, orczájoktól ne rettegj, mert ők pártos ház. 7. És szóljad az én beszédimet nékik, vagy hallják, vagy nem, mert pártos ház.”

2023. 4. 5 – szerda  ⇒Meghallgatom

Féltem Jeruzsálemet

igehirdető: Némedi Gusztáv

Zakariás próféta könyve 1. rész 14. verse
14. És mondá nékem az angyal, a ki beszél vala velem: Kiálts, ezt mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura: szeretem Jeruzsálemet és a Siont nagy szeretettel!”

2023. 4. 6 – csütörtök  ⇒Meghallgatom

Hirdesd Isten országát

igehirdető: Koroknai-Tegez Ferenc

Lukács Evangéliuma 9. rész 59-60. verse
59. Monda pedig másnak: Kövess engem. Az pedig monda: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. 60. Monda pedig néki Jézus: Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat: te pedig elmenvén, hirdesd az Isten országát.”

2023. 4. 2. 8 óra - Textus: Thessalonikabeliekhez írt II. levél 1. rész 3. – Szabó Ferenc

Thessalonikabeliekhez írt II. levél 1. rész 3. verse

3. Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, a miképen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;

 

2023. 4. 2. 10 óra - Textus: Thessalonikabeliekhez írt II. levél 1. rész 3-5. – Szloboda József

Thessalonikabeliekhez írt II. levél 1. rész 3-5. verse

3. Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, a miképen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;
4. Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti üldöztetéstek és szorongattatástok között, a melyeket szenvedtek:
5. Bizonyságául az Isten igazságos ítéletének; hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, a melyért szenvedtek is.

 

2023. 3. 26. 10 óra - Hálaadó istentisztelet - Textus: Példabeszédek 9. rész 10-12. verse – Balog Zoltán

Példabeszédek 9. rész 10-12. verse

10. A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.
11. Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit.
12. Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak; ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát.

 

2023. 3. 19. 10 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 6. rész 7. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 6. rész 7. verse

7. És az Isten ígéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet.

 

2023. 3. 19. 8 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 6. rész 2-5. verse – Némedi Gusztáv

Apostolok Cselekedetei 6. rész 2-5. verse

2. Annakokáért a tizenkettő egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát, mondának: Nem helyes, hogy mi az Isten ígéjét elhagyjuk és az asztalok körül szolgáljunk.
3. Válaszszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcseséggel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk.
4. Mi pedig foglalatosok maradunk a könyörgésben és az ígehirdetés szolgálatában.
5. És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szent Lélekkel teljes férfiú vala, Filepet, Prokhórust, Nikánórt, Timónt, Párménást és Nikolaust, ki Antiókhiából való prozelitus vala;

 

2023. 3. 12. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 25. rész 46. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 25. rész 46. verse

46. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

 

2023. 3. 12. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 25. rész 31., 41. és a 46. verse – Máté Sándor

Máté Evangéliuma 25. rész 31., 41. és a 46. verse

31. Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.

41. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.

46. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

 

2023. 3. 5. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 25. rész 31-33. verse – Szabó Ferenc

Máté Evangéliuma 25. rész 31-33. verse

31. Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.
32. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
33. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.

 

2023. 2. 26. 10 óra - Textus: Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 1-3. verse – Szloboda József

Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 1-3. verse

1. Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,
2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
3. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.

 

2023. 2. 26. 8 óra - Textus: Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 1-3. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 1-3. verse

1. Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,
2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
3. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.

 

2023. 2. 19. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 23. rész 16. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Lukács Evangéliuma 23. rész 16. verse

16. Megfenyítvén azért őt, elbocsátom.

 

2023. 2. 19. 8 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 23. rész 13-16. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 23. rész 13-16. verse

13. Pilátus pedig a főpapokat, főembereket és a népet egybegyűjtvén,
14. Monda nékik: Ide hoztátok nékem ez embert, mint a ki a népet félrevezeti: és ímé én ti előttetek kivallatván, semmi olyan bűnt nem találtam ez emberben, a mivel őt vádoljátok:
15. De még Héródes sem; mert titeket ő hozzá igazítálak; és ímé semmi halálra való dolgot nem cselekedett ő.
16. Megfenyítvén azért őt, elbocsátom.

 

2023. 2. 12. 10 óra - Textus: Filippibeliekhez írt levél 2. rész 6-7. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Filippibeliekhez írt levél 2. rész 6-7. verse

6. A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
7. Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;

 

2023. 2. 12. 8 óra - Textus: Filippibeliekhez írt levél 2. rész 6-7. verse – Szloboda József

Filippibeliekhez írt levél 2. rész 6-7. verse

6. A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
7. Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;

 

2023. 2. 5. 10 óra - Textus: Ezékiel próféta könyve 20. rész 19-20. verse – Szloboda József

Ezékiel próféta könyve 20. rész 19-20. verse

19. Én vagyok a ti Uratok, Istentek: az én parancsolatimban járjatok, az én törvényimet tartsátok meg, és azokat cselekedjétek.
20. És az én szombatimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

2023. 2. 5. 8 óra - Textus: Ezékiel próféta könyve 20. rész 19. verse – Szabó Ferenc

Ezékiel próféta könyve 20. rész 19. verse

19. Én vagyok a ti Uratok, Istentek: az én parancsolatimban járjatok, az én törvényimet tartsátok meg, és azokat cselekedjétek.

2023. 1. 29. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 17. rész 5. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 17. rész 5. verse

5. Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok. 

2023. 1. 29. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 17. rész 1-8. verse – Máté Sándor

Máté Evangéliuma 17. rész 1-8. verse

1. És hat nap mulva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magokban egy magas hegyre.
2. És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség.
3. És ímé megjelenék ő nékik Mózes és Illés, a kik beszélnek vala ő vele.
4. Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.
5. Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok.
6. És a tanítványok a mint ezt hallák, arczra esének és igen megrémülének.
7. Jézus pedig hozzájok menvén, illeté őket, és monda: Keljetek fel és ne féljetek!
8. Mikor pedig szemeiket fölemelék, senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül.

 

2023. 1. 22. 10 óra - Textus: Kolossébeliekhez írt levél 1. rész 17. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Kolossébeliekhez írt levél 1. rész 17. verse

17. És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.

 

2023. 1. 22. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 16. rész 13-20. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 16. rész 13-20. verse

13. Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?
14. Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.
15. Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?
16. Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.
17. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.
18. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
19. És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.
20. Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus.

 

2023. 1. 16 - 20. Ökumenikus imahét

2023. 1. 16 – hétfő  ⇒Meghallgatom

Ha az igazság érvényesül

igehirdető: Grendorf Péter

Máté Evangéliuma 23. rész 23-25. verse
23. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok a mik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. 24. Vak vezérek, a kik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek. 25. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belől pedig rakvák azok ragadománynyal és mértékletlenséggel.”

2023. 1. 17 – kedd  ⇒Meghallgatom

Cselekedj igazságosan, törekedj szeretetre, légy alázatos

igehirdető: Kálmán Antal

Márk Evangéliuma 10. rész 17-31. verse
17. És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem? 18. Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. 19. A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy, kárt ne tégy; tiszteljed atyádat és anyádat. 20. Az pedig felelvén, monda néki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. 21. Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet. 22. Az pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan; mert sok jószága vala. 23. Jézus pedig körültekintvén, monda tanítványainak: Mily nehezen mennek be az Isten országába, a kiknek gazdagságuk van! 24. A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén; de Jézus ismét felelvén, monda nékik: Gyermekeim, mily nehéz azoknak, a kik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni! 25. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni. 26. Azok pedig még inkább álmélkodnak vala, mondván magok között: Kicsoda idvezülhet tehát? 27. Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges. 28. És Péter kezdé mondani néki: Ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. 29. Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, a ki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangyéliomért, 30. A ki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet. 31. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők.”

2023. 1. 18 – szerda  ⇒Meghallgatom

Láttam az elnyomottak könnyeit

igehirdető: Szabó Ferenc

Máté Evangéliuma 5. rész 1-8. verse
1. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai. 2. És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván: 3. Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa. 4. Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak. 5. Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. 6. Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. 7. Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek. 8. Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.”

2023. 1. 19 – csütörtök  ⇒Meghallgatom

Ének az Úrról idegen földön

igehirdető: Koroknai Révész Jonatán

Lukács Evangéliuma 23. rész 27-31. verse
27. Követé pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, a kik gyászolák és siraták őt. 28. 
Jézus pedig hozzájok fordulván, monda: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon. 29. Mert ímé jőnek napok, melyeken ezt mondják: Boldogok a meddők, és a mely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak! 30. Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mi reánk; és a halmoknak: Borítsatok el minket! 31. Mert ha a zöldelő fán ezt mívelik, mi esik a száraz fán?”

2023. 1. 20 – péntek  ⇒Meghallgatom

Valahányszor megtettétek akárcsak eggyel is a legkisebbek közül, velem
tettétek meg.

igehirdető: Grendorf Péter

Máté Evangéliuma 25. rész 31-40. verse
31. Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe. 32. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. 34. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta. 35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; 36. Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. 37. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? 38. És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? 39. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? 40. És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.”

2023. 1. 15. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 8. rész 4-5. verse – Szloboda József

Zsoltárok könyve 8. rész 4-5. verse

4. Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:
5. Micsoda az ember – mondom – hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?

 

2023. 1. 15. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 8. rész 4-5. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Zsoltárok könyve 8. rész 4-5. verse

4. Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:
5. Micsoda az ember – mondom – hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?

 

2023. 1. 8. 10 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 1. rész 13-16. verse – Szabó Ferenc

Péter Apostol I. levele 1. rész 13-16. verse

13. Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.
14. Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, a melyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;
15. Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
16. Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

 

2023. 1. 8. 8 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 1. rész 13. verse – Szloboda József

Péter Apostol I. levele 1. rész 13. verse

13. Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.

 

2023. 1. 1. 10 óra - Textus: Mózes V. könyve 6. rész 4. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes V. könyve 6. rész 4. verse

4. Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!