igehirdetések
2023

Ezen az oldalon meghallgathatóak az angyalföldi gyülekezetben
2023 évben elhangzott igehirdetések

2023. 3. 12. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 25. rész 46. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 25. rész 46. verse

46. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

 

2023. 3. 12. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 25. rész 31., 41. és a 46. verse – Máté Sándor

Máté Evangéliuma 25. rész 31., 41. és a 46. verse

31. Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.

41. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.

46. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

 

2023. 3. 5. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 25. rész 31-33. verse – Szabó Ferenc

Máté Evangéliuma 25. rész 31-33. verse

31. Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.
32. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
33. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.

 

2023. 2. 26. 10 óra - Textus: Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 1-3. verse – Szloboda József

Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 1-3. verse

1. Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,
2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
3. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.

 

2023. 2. 26. 8 óra - Textus: Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 1-3. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 1-3. verse

1. Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,
2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
3. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.

 

2023. 2. 19. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 23. rész 16. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Lukács Evangéliuma 23. rész 16. verse

16. Megfenyítvén azért őt, elbocsátom.

 

2023. 2. 19. 8 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 23. rész 13-16. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 23. rész 13-16. verse

13. Pilátus pedig a főpapokat, főembereket és a népet egybegyűjtvén,
14. Monda nékik: Ide hoztátok nékem ez embert, mint a ki a népet félrevezeti: és ímé én ti előttetek kivallatván, semmi olyan bűnt nem találtam ez emberben, a mivel őt vádoljátok:
15. De még Héródes sem; mert titeket ő hozzá igazítálak; és ímé semmi halálra való dolgot nem cselekedett ő.
16. Megfenyítvén azért őt, elbocsátom.

 

2023. 2. 12. 10 óra - Textus: Filippibeliekhez írt levél 2. rész 6-7. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Filippibeliekhez írt levél 2. rész 6-7. verse

6. A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
7. Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;

 

2023. 2. 12. 8 óra - Textus: Filippibeliekhez írt levél 2. rész 6-7. verse – Szloboda József

Filippibeliekhez írt levél 2. rész 6-7. verse

6. A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
7. Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;

 

2023. 2. 5. 10 óra - Textus: Ezékiel próféta könyve 20. rész 19-20. verse – Szloboda József

Ezékiel próféta könyve 20. rész 19-20. verse

19. Én vagyok a ti Uratok, Istentek: az én parancsolatimban járjatok, az én törvényimet tartsátok meg, és azokat cselekedjétek.
20. És az én szombatimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

2023. 2. 5. 8 óra - Textus: Ezékiel próféta könyve 20. rész 19. verse – Szabó Ferenc

Ezékiel próféta könyve 20. rész 19. verse

19. Én vagyok a ti Uratok, Istentek: az én parancsolatimban járjatok, az én törvényimet tartsátok meg, és azokat cselekedjétek.

2023. 1. 29. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 17. rész 5. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 17. rész 5. verse

5. Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok. 

2023. 1. 29. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 17. rész 1-8. verse – Máté Sándor

Máté Evangéliuma 17. rész 1-8. verse

1. És hat nap mulva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magokban egy magas hegyre.
2. És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség.
3. És ímé megjelenék ő nékik Mózes és Illés, a kik beszélnek vala ő vele.
4. Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.
5. Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok.
6. És a tanítványok a mint ezt hallák, arczra esének és igen megrémülének.
7. Jézus pedig hozzájok menvén, illeté őket, és monda: Keljetek fel és ne féljetek!
8. Mikor pedig szemeiket fölemelék, senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül.

 

2023. 1. 22. 10 óra - Textus: Kolossébeliekhez írt levél 1. rész 17. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Kolossébeliekhez írt levél 1. rész 17. verse

17. És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.

 

2023. 1. 22. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 16. rész 13-20. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 16. rész 13-20. verse

13. Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?
14. Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.
15. Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?
16. Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.
17. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.
18. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
19. És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.
20. Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus.

 

2023. 1. 16 - 20. Ökumenikus imahét

2023. 1. 16 – hétfő  ⇒Meghallgatom

Ha az igazság érvényesül

igehirdető: Grendorf Péter

Máté Evangéliuma 23. rész 23-25. verse
23. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok a mik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. 24. Vak vezérek, a kik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek. 25. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belől pedig rakvák azok ragadománynyal és mértékletlenséggel.”

2023. 1. 17 – kedd  ⇒Meghallgatom

Cselekedj igazságosan, törekedj szeretetre, légy alázatos

igehirdető: Kálmán Antal

Márk Evangéliuma 10. rész 17-31. verse
17. És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem? 18. Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. 19. A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy, kárt ne tégy; tiszteljed atyádat és anyádat. 20. Az pedig felelvén, monda néki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. 21. Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet. 22. Az pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan; mert sok jószága vala. 23. Jézus pedig körültekintvén, monda tanítványainak: Mily nehezen mennek be az Isten országába, a kiknek gazdagságuk van! 24. A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén; de Jézus ismét felelvén, monda nékik: Gyermekeim, mily nehéz azoknak, a kik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni! 25. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni. 26. Azok pedig még inkább álmélkodnak vala, mondván magok között: Kicsoda idvezülhet tehát? 27. Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges. 28. És Péter kezdé mondani néki: Ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. 29. Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, a ki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangyéliomért, 30. A ki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet. 31. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők.”

2023. 1. 18 – szerda  ⇒Meghallgatom

Láttam az elnyomottak könnyeit

igehirdető: Szabó Ferenc

Máté Evangéliuma 5. rész 1-8. verse
1. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai. 2. És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván: 3. Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa. 4. Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak. 5. Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. 6. Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. 7. Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek. 8. Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.”

2023. 1. 19 – csütörtök  ⇒Meghallgatom

Ének az Úrról idegen földön

igehirdető: Koroknai Révész Jonatán

Lukács Evangéliuma 23. rész 27-31. verse
27. Követé pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, a kik gyászolák és siraták őt. 28. 
Jézus pedig hozzájok fordulván, monda: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon. 29. Mert ímé jőnek napok, melyeken ezt mondják: Boldogok a meddők, és a mely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak! 30. Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mi reánk; és a halmoknak: Borítsatok el minket! 31. Mert ha a zöldelő fán ezt mívelik, mi esik a száraz fán?”

2023. 1. 20 – péntek  ⇒Meghallgatom

Valahányszor megtettétek akárcsak eggyel is a legkisebbek közül, velem
tettétek meg.

igehirdető: Grendorf Péter

Máté Evangéliuma 25. rész 31-40. verse
31. Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe. 32. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. 34. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta. 35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; 36. Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. 37. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? 38. És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? 39. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? 40. És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.”

2023. 1. 15. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 8. rész 4-5. verse – Szloboda József

Zsoltárok könyve 8. rész 4-5. verse

4. Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:
5. Micsoda az ember – mondom – hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?

 

2023. 1. 15. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 8. rész 4-5. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Zsoltárok könyve 8. rész 4-5. verse

4. Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:
5. Micsoda az ember – mondom – hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?

 

2023. 1. 8. 10 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 1. rész 13-16. verse – Szabó Ferenc

Péter Apostol I. levele 1. rész 13-16. verse

13. Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.
14. Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, a melyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;
15. Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
16. Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

 

2023. 1. 8. 8 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 1. rész 13. verse – Szloboda József

Péter Apostol I. levele 1. rész 13. verse

13. Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.

 

2023. 1. 1. 10 óra - Textus: Mózes V. könyve 6. rész 4. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes V. könyve 6. rész 4. verse

4. Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!