igehirdetések
2023

Ezen az oldalon meghallgathatóak az angyalföldi gyülekezetben
2023 évben elhangzott igehirdetések

2023. 12. 31. 16 óra - Textus: Mózes I. könyve 24. rész 50. verse – Szloboda József

Mózes I. könyve 24. rész 50. verse

50. És felele Lábán és Bethuél, és mondának: Az Úrtól van e dolog: Nem mondhatunk neked sem jót, sem rosszat.

 

2023. 12. 31. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve 24. rész 55. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes I. könyve 24. rész 55. verse

55. Monda pedig a leány bátyja és anyja: Maradjon velünk a leány még vagy tíz napig, azután menjen el.

 

2023. 12. 31. 8 óra - Textus: Mózes I. könyve 24. rész 1-15. és a 26-27. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Mózes I. könyve 24. rész 1-15. és a 26-27. verse

1. Ábrahám pedig vén élemedett ember vala, és az Úr mindenben megáldotta vala Ábrahámot.
2. Monda azért Ábrahám az ő háza öregebb szolgájának, a ki őnéki mindenében gazda vala: Tedd a kezed tomporom alá!
3. Hogy megeskesselek téged az Úrra, a mennynek Istenére, és a földnek Istenére, hogy nem vészesz feleséget az én fiamnak a Kananeusok leányai közűl, a kik között lakom.
4. Hanem elmégysz az én hazámba, és az én rokonságim közé és onnan vészesz feleséget az én fiamnak Izsáknak.
5. Monda pedig őnéki a szolga: Hátha az a leányzó nem akar velem eljőni e földre, ugyan vissza vigyem-é a te fiadat arra a földre, a honnan kijöttél vala?
6. Felele néki Ábrahám: Vigyázz, az én fiamat oda vissza ne vidd.
7. Az Úr az égnek Istene, ki engemet kihozott az én atyámnak házából, és az én rokonságimnak földéről, a ki szólt nékem, és megesküdött nékem mondván: A te magodnak adom ezt a földet; elbocsátja az ő Angyalát te előtted, hogy onnan végy az én fiamnak feleséget.
8. Hogyha pedig nem akar a leányzó teveled eljőni, ment lészesz az én esketésem alól; csakhogy az én fiamat oda vissza ne vidd.
9. Veté azért a szolga az ő kezét az ő urának Ábrahámnak tompora alá, és megesküvék néki e dolog felől.
10. És vőn a szolga tíz tevét az ő urának tevéi közűl, és elindula; (mert az urának minden gazdagsága az ő kezében vala). Felkele tehát és elméne Mésopotámiába, a Nákhor városába.
11. És megpihenteté a tevéket a városon kivűl egy kútfőnél, este felé, mikor a leányok vizet meríteni járnak.
12. És monda: Uram! én uramnak Ábrahámnak Istene, hozd elém még ma, és légy kegyelmes az én uram Ábrahám iránt.
13. Ímé én a víz forrása mellé állok és e város lakosainak leányai kijőnek vizet meríteni.
14. Legyen azért, hogy a mely leánynak ezt mondom: Hajtsd meg a te vedredet, hogy igyam, és az azt mondándja: igyál, sőt a te tevéidet is megitatom: hogy azt rendelted légyen a te szolgádnak Izsáknak, és erről ismerjem meg, hogy irgalmasságot cselekedtél az én urammal.
15. És lőn, minekelőtte elvégezte volna a beszédet, ímé jő vala Rebeka, Bethuélnek leánya, a ki Milkhának, az Ábrahám testvérének Nákhor feleségének vala fia, és pedig vedrével a vállán.

26. Meghajtá azért magát az ember, és imádá az Urat.
27. És monda: Áldott az Úr az én uramnak Ábrahámnak Istene, ki nem vonta meg az ő irgalmasságát és hűségét az én uramtól. Az Úr vezérlett engem ez útamban az én uram atyjafiainak házához.

 

2023. 12. 26. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 1. rész 23. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 1. rész 23. verse

23. Monda: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, a mint megmondotta Ésaiás próféta.

 

2023. 12. 25. 10 óra - Textus: Jelenések könyve 3. rész 14-15 és a 18-20. verse – Szloboda József

Jelenések könyve 3. rész 14-15 és a 18-20. verse

14. A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete:
15. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév.

18. Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.
19. A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.
20. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.

 

2023. 12. 25. 8 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 2. rész 10-11. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Lukács Evangéliuma 2. rész 10-11. verse

10. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:
11. Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.

 

2023. 12. 24. 15 óra - Textus: Máté Evangéliuma 1. rész 18-25. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Máté Evangéliuma 1. rész 18-25. verse

18. A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől.
19. József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.
20. Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert a mi benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.
21. Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
22. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott volt a próféta által, a ki így szól:
23. Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.
24. József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, a mint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.
25. És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.

 

2023. 12. 24. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 2. rész 11. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 2. rész 11. verse

11. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát.

 

2023. 12. 24. 8 óra - Textus: János Evangéliuma 1. rész 1-13. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 1. rész 1-13. verse

1. Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
2. Ez kezdetben az Istennél vala.
3. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
4. Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
6. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
7. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.
8. Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
9. Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert.
10. A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
11. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.
12. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
13. A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.

 

2023. 12. 17. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 2. rész 9-11. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 2. rész 9-11. verse

9. Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, a míg odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala.
10. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének.
11. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát.

 

2023. 12. 17. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 2. rész 8-10. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 2. rész 8-10. verse

8. És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki.
9. Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, a míg odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala.
10. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének.

 

2023. 12. 11-14. Adventi Sorozat

2023. 12. 11 – hétfő  ⇒Meghallgatom

Az ismeretlen király érkezése

igehirdető: Szloboda József

Lukács Evangéliuma 2. rész 7. verse
7. És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.

2023. 12. 12 – kedd  ⇒Meghallgatom

A vágyott király érkezése

igehirdető: Horváth Kinga Nikoletta

János Evangéliuma 12. rész 13. verse
13. Pálmaágakat vőn, és kiméne elébe, és kiált vala: Hozsánna: Áldott, a ki jő az Úrnak nevében, az Izráelnek ama királya!

2023. 12. 13 – szerda  ⇒Meghallgatom

A megölhető király

igehirdető: Koroknai-Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 27. rész 22-26. verse
22. Monda nékik Pilátus: Mit cselekedjem hát Jézussal, a kit Krisztusnak hívnak? Mindnyájan mondának: Feszíttessék meg!  23. A helytartó pedig monda: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig még inkább kiáltoznak vala, mondván: Feszíttessék meg! 24. Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén, megmosá kezeit a sokaság előtt, mondván: Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől; ti lássátok! 25. És felelvén az egész nép, monda: Az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon. 26. Akkor elbocsátá nékik Barabbást; Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszíttessék.

2023. 12. 14 – csütörtök  ⇒Meghallgatom

A megölhetetlen király

igehirdető: Koroknai-Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 2. rész 13. verse
13. Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Égyiptomba, és maradj ott, a míg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket.

2023. 12. 10. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 2. rész 15-16. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Lukács Evangéliuma 2. rész 15-16. verse

15. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk.
16. Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala.

 

2023. 12. 10. 8 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 2. rész 15-20. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 2. rész 15-20. verse

15. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk.
16. Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala.
17. És ezt látván, elhirdeték, a mi nékik a gyermek felől mondatott vala.
18. És mindenek, a kik hallák, elcsodálkozának azokon, a miket a pásztorok nékik mondottak.
19. Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala.
20. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dícsérvén az Istent mind azok felől, a miket hallottak és láttak, a mint nékik megmondatott.

 

2023. 12. 3. Mátraháza - Textus: Apostolok Cselekedetei 10. rész 9-16. és a 44-48. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 10. rész 9-16. és a 44-48. verse

9. És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.
10. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:
11. Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
12. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.
13. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala:
14. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!
15. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, a melyet az Úr megjelentett nékünk.
16. Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala.

44. Hanem azt gondolván, hogy az úti társaságban van, egy napi járó földet menének, és keresék őt a rokonok és az ismerősök között;
45. És mikor nem találák őt, visszamenének Jeruzsálembe, hogy megkeressék.
46. És lőn, hogy harmadnapra megtalálták őt a templomban, a doktorok között ülve, a mint őket hallgatta, és kérdezgette őket.
47. És mindnyájan, a kik őt hallgatták, elálmélkodának az ő értelmén és az ő feleletein.
48. És meglátván őt, elcsodálkozának, és monda néki az ő anyja: Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged.

 

2023. 12. 3. 10 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 10. rész 41. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Apostolok Cselekedetei 10. rész 41. verse

41. Nem az egész népnek, hanem az Istentől eleve választott bizonyságoknak, nékünk, kik együtt ettünk és együtt ittunk ő vele, minekutána feltámadott halottaiból.

 

2023. 11. 26. 10 óra - Textus: Bírák könyve 17. rész 6. verse – Némedi Gusztáv

Bírák könyve 17. rész 6. verse

6. Ebben az időben nem volt király Izráelben, hanem kiki azt cselekedte, a mit jónak látott.

 

2023. 11. 26. 8 óra - Textus: Bírák könyve 19. rész 1-10. verse –Horváth Kinga Nikoletta

Bírák könyve 19. rész 1-10. verse

1. Ugyanebben az időben, a mikor nem volt király Izráelben, mint jövevény tartózkodott az Efraim hegység oldalán egy Lévita, a ki ágyas nőt szerzett magának Júda Bethleheméből.
2. Paráználkodék pedig nála az ő ágyasa és elméne tőle atyjának házához, Júdának Bethlehemébe, és ott maradt négy hónapig.
3. Ekkor felkelvén az ő férje, utána ment, hogy lelkére beszéljen, és hogy visszavigye őt. Szolgája és egy pár szamár volt vele. Az pedig bevezette őt az ő atyjának házába, és mikor meglátta őt a leánynak atyja, örvendve eléje ment.
4. És ott tartóztatá őt ipa, a leánynak atyja, és ő ott maradt nála három napig, és ettek, ittak, és ott is háltak.
5. És mikor a negyedik napon reggel korán felkeltek, és ő felkészült, hogy elmenjen, monda a leánynak atyja az ő vejének: Erősítsd meg szívedet egy falat kenyérrel, azután menjetek el.
6. És leültek, és mindketten együtt ettek és ittak, és monda a leány atyja a férfiúnak: Gondold meg és hálj itt az éjjel és gyönyörködjék a te szíved.
7. Mikor pedig felkelt az a férfiú, hogy elmenjen, addig marasztá őt az ipa, hogy ott maradt megint éjszakára.
8. És felkelt azután az ötödik napon jókor reggel, hogy elmenjen, és monda a leánynak atyja: Erősítsd meg, kérlek, a te szívedet. És mulatozának, míg elhanyatlék a nap, és együtt evének mindketten.
9. Ekkor felkele az a férfiú, hogy elmenjen ágyasával és szolgájával; de ipa, a leánynak atyja, így szólt hozzá: Ímé a nap már lehanyatlik, hogy beesteledjék, azért háljatok meg itt; ímé nyugalomra hajlik a nap, hálj itt, és gyönyörködjék a te szíved; holnap aztán készüljetek fel jókor reggel a ti útatokra, és menj el sátorodba.
10. De a férfiú nem akart ott meghálni, és felkelt és elment, és egész Jebusig jutott, – ez Jeruzsálem. Egy pár megterhelt szamár és ágyasa volt vele.

 

2023. 11. 19. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 1. rész 16. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 1. rész 16. verse

16. Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik.

 

2023. 12. 3. 8 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 10. rész 44-48. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Apostolok Cselekedetei 10. rész 44-48. verse

44. Mikor még szólá Péter ez ígéket, leszálla a Szent Lélek mindazokra, a kik hallgatják vala e beszédet.
45. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, a kik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Lélek ajándéka.
46. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter:
47. Vajjon eltilthatja-é valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Lelket miképen mi is?
48. És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében. Akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig.

 

2023. 11. 12. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 6. rész 19-21. verse –Horváth Kinga Nikoletta

Máté Evangéliuma 6. rész 19-21. verse

19. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják;
20. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.
21. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

2023. 11. 12. 8 óra - Textus: Példabeszédek 12. rész 2. verse és a Máté Evangéliuma 6. rész 21. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Példabeszédek könyve 12. rész 2. verse

2. Nem erősül meg ember az istentelenséggel; az igazaknak pedig gyökerök ki nem mozdul.

Máté Evangéliuma 6. rész 21. verse

21. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

2023. 11. 5. 10 óra - Textus: Prédikátor könyve 3. rész 1-2. és a 12-15. verse – Szloboda József

Prédikátor könyve 3. rész 1-2. és a 12-15. verse

1. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.
2. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, a mi ültettetett.

12. Megismertem, hogy nem tehetnek jobbat, mint hogy örvendezzen kiki, és hogy a maga javát cselekedje az ő életében.
13. De még az is, hogy az ember eszik és iszik, és jól él az ő egész munkájából, az Istennek ajándéka.
14. Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt a végre míveli, hogy az ő orczáját rettegjék.
15. A mi most történik, régen megvan, és a mi következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza, a mi elmult.

2023. 11. 19. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 1. rész 1. versee –Szloboda József

Máté Evangéliuma 1. rész 1. verse

1. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.

 

2023. 10. 29. 10 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 20. rész 13-16. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Apostolok Cselekedetei 20. rész 13-16. verse

13. Mi pedig előremenvén a hajóra, Assusba evezénk, ott akarván fölvenni Pált; mert így rendelkezett, ő maga gyalog akarván jőni.
14. Mikor pedig Assusban összetalálkozott velünk, felvévén őt, menénk Mitilénébe.
15. És onnét elevezvén, másnap eljutánk Khius ellenébe; a következőn pedig áthajózánk Sámusba; és Trogilliumban megszállván, másnap mentünk Milétusba.
16. Mert elvégezé Pál, hogy Efézus mellett elhajózik, hogy ne kelljen néki időt múlatni Ázsiában; mert siet vala, hogy ha lehetne néki, pünkösd napjára Jeruzsálemben legyen.

2023. 10. 29. 8 óra - Textus: Timótheushoz írt I. levél 6. rész 11-12. verse – Szloboda József

Timótheushoz írt I. levél 6. rész 11-12. verse

11. De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget.
12. Harczold meg a hitnek szép harczát, nyerd el az örök életet, a melyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.

2023. 10. 22. 10 óra - Textus: Jób könyve 2. rész 7-9. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Jób könyve 2. rész 7-9. verse

7. És kiméne a Sátán az Úr elől, és megveré Jóbot undok fekélylyel talpától fogva a feje tetejéig.
8. És vőn egy cserepet, hogy azzal vakarja magát, és így ül vala a hamu közepett.
9. Monda pedig ő néki az ő felesége: Erősen állasz-é még mindig a te feddhetetlenségedben? Átkozd meg az Istent, és halj meg!

2023. 11. 5. 8 óra - Textus: Prédikátor könyve 1. rész 2-4. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Prédikátor könyve 1. rész 2-4. verse

2. Felette nagy hiábavalóság, azt mondja a prédikátor; felette nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság!
3. Micsoda haszna van az embernek minden ő munkájában, melylyel munkálkodik a nap alatt?
4. Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljő; a föld pedig mindörökké megmarad.

2023. 10. 15. 10 óra - Textus: Ruth könyve 1. rész 1-8. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Ruth könyve 1. rész 1-8. verse

1. És lőn azon napokban, a mikor a bírák bíráskodának, éhség lőn a földön. És elméne egy férfi a Júda Bethleheméből, hogy Moáb mezején tartózkodjék; ő meg a felesége, és a két fia.
2. A férfi neve Elimélek és felesége neve Naómi; két fiok neve pedig Mahlon és Kiljon; efrataiak, a Júda Bethleheméből valók. És eljutának Moáb mezejére, és ott valának.
3. Meghala pedig Elimélek a Naómi férje, és marada ő és az ő két fia.
4. A kik Moábita leányokat vőnek feleségül; az egyiknek neve Orpa, és a másiknak neve Ruth. És ott lakozának közel tíz esztendeig.
5. Meghalának ők is mind a ketten, Mahlon is, Kiljon is, és marada az asszony az ő két fia és férje nélkül.
6. Felkele azért ő és az ő menyei, és ő visszatére Moáb mezejéről; mert hallotta vala Moáb mezején, hogy meglátogatta az Úr az ő népét, hogy adjon nékik kenyeret.
7. És kiméne arról a helyről, a hol volt, és vele a két menye. És menének az úton, hogy visszatérjenek Júda földére,
8. És monda Naómi az ő két menyének: Menjetek, térjetek vissza, kiki az ő anyjának házához. Cselekedjék az Úr irgalmasságot veletek, a miképen ti cselekedtetek a megholtakkal és én velem!

2023. 10. 15. 8 óra - Textus: Ruth könyve 1. rész 1-8. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Ruth könyve 1. rész 1-8. verse

1. És lőn azon napokban, a mikor a bírák bíráskodának, éhség lőn a földön. És elméne egy férfi a Júda Bethleheméből, hogy Moáb mezején tartózkodjék; ő meg a felesége, és a két fia.
2. A férfi neve Elimélek és felesége neve Naómi; két fiok neve pedig Mahlon és Kiljon; efrataiak, a Júda Bethleheméből valók. És eljutának Moáb mezejére, és ott valának.
3. Meghala pedig Elimélek a Naómi férje, és marada ő és az ő két fia.
4. A kik Moábita leányokat vőnek feleségül; az egyiknek neve Orpa, és a másiknak neve Ruth. És ott lakozának közel tíz esztendeig.
5. Meghalának ők is mind a ketten, Mahlon is, Kiljon is, és marada az asszony az ő két fia és férje nélkül.
6. Felkele azért ő és az ő menyei, és ő visszatére Moáb mezejéről; mert hallotta vala Moáb mezején, hogy meglátogatta az Úr az ő népét, hogy adjon nékik kenyeret.
7. És kiméne arról a helyről, a hol volt, és vele a két menye. És menének az úton, hogy visszatérjenek Júda földére,
8. És monda Naómi az ő két menyének: Menjetek, térjetek vissza, kiki az ő anyjának házához. Cselekedjék az Úr irgalmasságot veletek, a miképen ti cselekedtetek a megholtakkal és én velem!

2023. 10. 8. 10 óra - Textus: Sámuel I. könyve 1. rész 26-27. verse – Szloboda Józse

Sámuel I. könyve 1. rész 26-27. verse

26. Ő pedig monda: Óh Uram! Él a te lelked, Uram, hogy én vagyok az az asszony, a ki itt állott melletted, és könyörgött az Úrnak.
27. Ezért a fiúért könyörögtem, és az Úr megadta kérésemet, a melyet tőle kértem.

2023. 10. 22. 8 óra - Textus: Jób könyve 2. rész 7-10. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Jób könyve 2. rész 7-10. verse

7. És kiméne a Sátán az Úr elől, és megveré Jóbot undok fekélylyel talpától fogva a feje tetejéig.
8. És vőn egy cserepet, hogy azzal vakarja magát, és így ül vala a hamu közepett.
9. Monda pedig ő néki az ő felesége: Erősen állasz-é még mindig a te feddhetetlenségedben? Átkozd meg az Istent, és halj meg!
10. Ő pedig monda néki: Úgy szólsz, mint szól egy a bolondok közül. Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennők-é el? Mindezekben sem vétkezék Jób az ő ajkaival.

2023. 10. 1. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 19. rész 6. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 19. rész 6. verse

6. Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. A mit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válaszsza.

2023. 10. 1. 8 óra - Textus: Mózes V. könyve 24. rész 1. verse és a Máté Evangéliuma 19. rész 1-9. verse– Szloboda József

Mózes V. könyve 24. rész 1. verse

1. Ha valaki asszonyt vesz magához, és feleségévé teszi azt, és ha azután nem találja azt kedvére valónak, mivelhogy valami illetlenséget talál benne, és ír néki váló levelet, és kezébe adja azt annak, és elküldi őt házától

Máté Evangéliuma 19. rész 1-9. verse

1. És lőn, mikor elvégezte Jézus e beszédeket, elméne Galileából, és méne Júdeának határaiba a Jordánon túl;
2. És követé őt nagy sokaság, és meggyógyítá ott őket.
3. És hozzá menének a farizeusok, kisértvén őt és mondván: Szabad-é az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani?
4. Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-é, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonynyá teremté őket,
5. És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté.
6. Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. A mit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válaszsza.
7. Mondának néki: Miért rendelte tehát Mózes, hogy válólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt?
8. Monda nékik: Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte volt meg néktek, hogy feleségeiteket elbocsássátok; de kezdettől fogva nem így volt.
9. Mondom pedig néktek, hogy a ki elbocsátja feleségét, hanemha paráznaság miatt, és mást vesz el, házasságtörő; és a ki elbocsátottat vesz el, az is házasságtörő.

2023. 9. 24. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve 29. rész 31-32. verse – Horváth Kinga Nikoletta

Mózes I. könyve 29. rész 31-32. verse

31. És meglátá az Úr Lea megvetett voltát, és megnyitá annak méhét. Rákhel pedig magtalan vala.
32. Fogada azért Lea az ő méhében és szűle fiat, és nevezé nevét Rúbennek, mert azt mondja vala: Meglátta az Úr az én nyomorúságomat; most már szeretni fog engem az én férjem. 

2023. 10. 8. 8 óra - Textus: Sámuel I. könyve 1. rész 1-5. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Sámuel I. könyve 1. rész 1-5. verse

1. Volt egy ember, Ramataim-Czofimból, az Efraim hegységéről való, és az ő neve Elkána vala, Jerohámnak fia, ki Elihu fia, ki Tohu fia, ki Sof fia volt; Efraimita vala.
2. És két felesége volt néki; az egyiket Annának, a másikat pedig Peninnának hívták. Peninnának gyermekei valának, de Annának nem valának gyermekei.
3. És ez az ember felmegy vala esztendőnként az ő városából, hogy imádkozzék és áldozatot tegyen a Seregek Urának Silóban. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás valának az Úrnak papjai.
4. És azon a napon, melyen Elkána áldozni szokott, Peninnának, az ő feleségének, és minden fiának és leányának áldozati részt ád vala;
5. Annának pedig kétakkora részt ád vala, mivel Annát igen szerette; de az Úr bezárá az ő méhét.

2023. 9. 17. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve 3. rész 12-13. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes I. könyve 3. rész 12-13. verse

12. És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.
13. És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém.

 

2023. 9. 17. 8 óra - Textus: Mózes I. könyve 3. rész 12-13. verse – Szloboda József

Mózes I. könyve 3. rész 12-13. verse

12. És monda az ember: Az asszony, a kit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.
13. És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém.

 

2023. 9. 24. 8 óra - Textus: Mózes I. könyve 29. rész 17-18. és a 31-35. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes I. könyve 29. rész 17-18. és a 31-35. verse

17. Leának pedig gyenge szemei valának, de Rákhel szép termetű és szép tekintetű vala.
18. Megszereti vala azért Jákób Rákhelt, és monda: Szolgállak téged hét esztendeig Rákhelért, a te kisebbik leányodért.

31. És meglátá az Úr Lea megvetett voltát, és megnyitá annak méhét. Rákhel pedig magtalan vala.
32. Fogada azért Lea az ő méhében és szűle fiat, és nevezé nevét Rúbennek, mert azt mondja vala: Meglátta az Úr az én nyomorúságomat; most már szeretni fog engem az én férjem.
33. Azután ismét teherbe esék és szűle fiat, és monda: Mivelhogy meghallotta az Úr megvetett voltomat, azért adta nékem ezt is; és nevezé nevét Simeonnak.
34. És megint teherbe esék és szűle fiat, és monda: Most már ragaszkodni fog hozzám az én férjem, mert három fiat szűltem néki; azért nevezé nevét Lévinek.
35. És ismét teherbe esék, és fiat szűle és mondá: Most már hálákat adok az Úrnak; azért nevezé nevét Júdának, és megszűnék a szűléstől.

 

2023. 9. 3. 10 óra - Textus: Énekek Éneke 8. rész 6. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Énekek Éneke 8. rész 6. verse

6. Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre, mintegy pecsétet a te karodra; mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír a buzgó szerelem; lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai.

 

2023. 9. 3. 8 óra - Textus: Énekek Éneke 8. rész 6. verse – Szloboda József

Énekek Éneke 8. rész 6. verse

6. Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre, mintegy pecsétet a te karodra; mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír a buzgó szerelem; lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai.

 

2023. 9. 10. 10 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 1. rész 22. verse – Szloboda József

Péter Apostol I. levele 1. rész 22. verse

22. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;

 

2023. 8. 27. 8 óra - Textus: Királyok I. könyve 21. rész 1-6. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Királyok I. könyve 21. rész 1-6. verse

1. És történt ezek után, hogy a Jezréelbeli Nábótnak egy szőlője volt Jezréelben, Akhábnak, Samaria királyának a háza mellett.
2. És szóla Akháb Nábótnak, mondván: Add nékem a te szőlődet, hogy legyen veteményes kertem; mert közel van az én házamhoz, és néked érette jobb szőlőt adok annál, vagy ha néked tetszik, pénzül adom meg az árát.
3. És felele Nábót Akhábnak: Isten őrizzen, hogy néked adjam az én atyáimtól maradt örökséget.
4. Akkor haza méne Akháb nagy bánattal és haraggal a beszéd miatt, a melyet szólott néki a Jezréelbeli Nábót, mondván: Nem adom néked az én atyáimtól maradt örökséget; és lefeküvék az ő ágyára, és arczát a fal felé fordítá, és nem evék kenyeret.
5. Hozzá menvén az ő felesége Jézabel, monda néki: Miért háborodott meg a te szíved, és kenyeret nem eszel?
6. És ő monda néki: Mert ama Jezréelbeli Nábóttal beszéltem, és azt mondám néki: Add nékem a te szőlődet pénzért, vagy ha inkább tetszik, más szőlőt adok néked érette, ő pedig azt mondta: Nem adom néked az én szőlőmet.

 

2023. 8. 20. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 6. rész 33. verse – Némedi Gusztáv

Máté Evangéliuma 6. rész 33. verse

33. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.

 

2023. 8. 27. 10 óra - Textus: Mózes II. könyve 20. rész 17. verse – Szloboda József

Mózes II. könyve 20. rész 17. verse

17. Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.

 

2023. 8. 13. 10 óra - Textus: Példabeszédek könyve 30. rész 7-9. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Példabeszédek könyve 30. rész 7-9. verse

7. Kettőt kérek tőled; ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék.
8. A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel.
9. Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!

 

2023. 8. 20. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 6. rész 25-34. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 6. rész 25-34. verse

25. Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
26. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
27. Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?
28. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;
29. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.
30. Ha pedig a mezőnek füvét, a mely ma van, és holnap kemenczébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek?
31. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?
32. Mert mind ezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van.
33. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.
34. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.

 

2023. 8. 6. 10 óra - Textus: Bírák könyve 14. rész 1-4. verse –Szloboda József

Bírák könyve 14. rész 1-4. verse

1. És lement Sámson Timnátba, és meglátott egy nőt Timnátban a Filiszteusok lányai közül.
2. És mikor hazament, elbeszélte ezt atyjának és anyjának, és monda: Egy nőt láttam Timnátban a Filiszteusok leányai között, most azért vegyétek őt nékem feleségül.
3. És monda néki az ő atyja és anyja: Hát nincsen a te atyádfiainak és az én egész népemnek leányai között nő, hogy te elmégy, hogy feleséget végy a körülmetéletlen Filiszteusok közül? És monda Sámson az ő atyjának: Őt vegyed nékem, mert csak ő kedves az én szemeim előtt.
4. Az ő atyja és anyja pedig nem tudják vala, hogy ez az Úrtól van, hogy ő alkalmatosságot keres a Filiszteusok ellen, mert abban az időben a Filiszteusok uralkodtak Izráel felett.

 

2023. 8. 13. 8 óra - Textus: Példabeszédek könyve 30. rész 7-9. verse –Szabó Ferenc

Példabeszédek könyve 30. rész 7-9. verse

7. Kettőt kérek tőled; ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék.
8. A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel.
9. Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!

 

2023. 7. 30. 10 óra - Textus: Jób könyve 4. rész 17-18. verse – Szloboda József

Jób könyve 4. rész 17-18. verse

17. Vajjon a halandó igaz-é Istennél: az ő teremtője előtt tiszta-é az ember?
18. Ímé az ő szolgáiban sem bízhatik és az ő angyalaiban is talál hibát:

 

2023. 8. 6. 8 óra - Textus: Bírák könyve 14. rész 1-4. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Bírák könyve 14. rész 1-4. verse

1. És lement Sámson Timnátba, és meglátott egy nőt Timnátban a Filiszteusok lányai közül.
2. És mikor hazament, elbeszélte ezt atyjának és anyjának, és monda: Egy nőt láttam Timnátban a Filiszteusok leányai között, most azért vegyétek őt nékem feleségül.
3. És monda néki az ő atyja és anyja: Hát nincsen a te atyádfiainak és az én egész népemnek leányai között nő, hogy te elmégy, hogy feleséget végy a körülmetéletlen Filiszteusok közül? És monda Sámson az ő atyjának: Őt vegyed nékem, mert csak ő kedves az én szemeim előtt.
4. Az ő atyja és anyja pedig nem tudják vala, hogy ez az Úrtól van, hogy ő alkalmatosságot keres a Filiszteusok ellen, mert abban az időben a Filiszteusok uralkodtak Izráel felett.

 

2023. 7. 30. 8 óra - Textus: Jób könyve 4. rész 17-18. verse – Szabó Ferenc

Jób könyve 4. rész 17-18. verse

17. Vajjon a halandó igaz-é Istennél: az ő teremtője előtt tiszta-é az ember?
18. Ímé az ő szolgáiban sem bízhatik és az ő angyalaiban is talál hibát:

 

2023. 7. 23. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve 48. rész 8. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes I. könyve 48. rész 8. verse

8. És meglátá Izráel a József fiait és monda: Kicsodák ezek?

 

2023. 7. 23. 8 óra - Textus: Mózes I. könyve 48. rész 1-9. verse – Szloboda József

Mózes I. könyve 48. rész 1-9. verse

1. És lőn ezek után, megmondák Józsefnek: Ímé a te atyád beteg; és elvivé magával az ő két fiát Manassét és Efraimot.
2. És tudtára adák Jákóbnak, mondván: Ímé a te fiad József hozzád jő; és összeszedé erejét Izráel, s felüle az ágyon.
3. És monda Jákób Józsefnek: A mindenható Isten megjelenék nékem Lúzban, a Kanaán földén, és megálda engem.
4. És monda nékem: Ímé én megszaporítlak és megsokasítlak és népek sokaságává teszlek téged, s ezt a földet te utánnad a te magodnak adom örök birtokul.
5. Most tehát a te két fiad, a kik néked Égyiptom földén annakelőtte születtek, hogy én hozzád jöttem vala Égyiptomba, az enyéim; Efraim és Manasse, akár csak Rúben és Simeon, az enyéim lesznek.
6. Ama szülötteid pedig, kiket ő utánok nemzettél, tiéid lésznek, és az ő bátyjaik nevéről neveztessenek az ő örökségökben.
7. Mert mikor Mésopotámiából jövék, meghala mellettem Rákhel Kanaán földén az úton, mikor még egy dűlőföldre valék Efratától, és eltemetém őt ott az Efratába (azaz Bethlehembe) vezető úton.
8. És meglátá Izráel a József fiait és monda: Kicsodák ezek?
9. József pedig monda az ő atyjának: Az én fiaim, kiket Isten itt adott nékem. És monda: Hozd ide őket hozzám, hadd áldjam meg.

 

2023. 7. 16. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 13. rész 33. verse és a 16. rész 6. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 13. rész 33. verse

33. Más példázatot is mondott nékik: Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, a melyet vévén az asszony, három mércze lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele.

Máté Evangéliuma 16. rész 6. verse

6. Jézus pedig monda nékik: Vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és sadduczeusok kovászától.

 

2023. 7. 9. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve levél 25. rész 21-23. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes I. könyve levél 25. rész 21-23. verse

21. És könyörge Izsák az Úrnak az ő feleségéért, mivelhogy magtalan vala, és az Úr meghallgatá őt: és teherbe esék Rebeka, az ő felesége.
22. Tusakodnak vala pedig a fiak az ő méhében. Akkor monda: Ha így van, miért vagyok én így? Elméne azért, hogy megkérdezze az Urat.
23. És monda az Úr őnéki: Két nemzetség van a te méhedben; és két nép válik ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek.

 

2023. 7. 9. 8 óra - Textus: Mózes I. könyve levél 25. rész 21-23. verse és a Rómabeliekhez írt levél 9. rész 10-16. verse – Szloboda József

Mózes I. könyve levél 25. rész 21-23. verse

21. És könyörge Izsák az Úrnak az ő feleségéért, mivelhogy magtalan vala, és az Úr meghallgatá őt: és teherbe esék Rebeka, az ő felesége.
22. Tusakodnak vala pedig a fiak az ő méhében. Akkor monda: Ha így van, miért vagyok én így? Elméne azért, hogy megkérdezze az Urat.
23. És monda az Úr őnéki: Két nemzetség van a te méhedben; és két nép válik ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek.

Rómabeliekhez írt levél 9. rész 10-16. verse

10. Nemcsak pedig, hanem Rebeka is, ki egytől fogant méhében, Izsáktól a mi atyánktól:
11. Mert mikor még meg sem születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, nem cselekedetekből, hanem az elhívótól,
12. Megmondatott néki, hogy: A nagyobbik szolgál a kisebbiknek.
13. Miképen meg van írva: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.
14. Mit mondunk tehát: Vajjon nem igazságtalanság-é ez az Istentől? Távol legyen!
15. Mert Mózesnek ezt mondja: Könyörülök azon, a kin könyörülök, és kegyelmezek annak, a kinek kegyelmezek.
16. Annakokáért tehát nem azé, a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő Istené.

 

2023. 7. 16. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 13. rész 33. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 13. rész 33. verse

33. Más példázatot is mondott nékik: Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, a melyet vévén az asszony, három mércze lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele.

 

2023. 7. 2. 8 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt I. levél 12. rész 4-7. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Korinthusbeliekhez írt I. levél 12. rész 4-7. verse

4. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.
5. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.
6. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.
7. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.

 

2023. 6. 25. 10 óra - Textus: Timótheushoz írt II. levél 2. rész 22. verse – Szloboda József

Timótheushoz írt II. levél 2. rész 22. verse

22. Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a kik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.

 

2023. 6. 25. 8 óra - Textus: Timótheushoz írt II. levél 2. rész 22. verse – Némedi Gusztáv

Timótheushoz írt II. levél 2. rész 22. verse

22. Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a kik segítségül hívják az Urat tiszta szívből.

 

2023. 7. 2. 10 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt I. levél 12. rész 4-11. verse – Szloboda József

Korinthusbeliekhez írt I. levél 12. rész 4-11. verse

4. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek.
5. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.
6. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben.
7. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése.
8. Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint;
9. Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által;
10. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;
11. De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja.

 

2023. 6. 18. 8 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 20. rész 28-35. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 20. rész 28-35. verse

 28. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.
29. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jőnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak.
30. Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják.
31. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könnyhullatással inteni mindenkit.
32. És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége ígéjének, a ki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt.
33. Senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam:
34. Sőt magatok tudjátok, hogy a magam szükségeiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak.
35. Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni.

 

2023. 6. 11. 10 óra - Textus: Példabeszédek könyve 1. rész 8. verse – Szloboda József

Példabeszédek könyve 1. rész 8. verse

8. Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.

 

2023. 6. 18. 10 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 20. rész 35-37. verse – Szabó Ferenc

Apostolok Cselekedetei 20. rész 35-37. verse

35. Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni.
36. És mikor ezeket mondotta, térdre esve imádkozék mindazokkal egybe.
37. Mindnyájan pedig nagy sírásra fakadtak; és Pálnak nyakába borulva csókolgaták őt.

 

2023. 6. 4. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 143. rész 6. verse – Szloboda József

Zsoltárok könyve 143. rész 6. verse

6. Feléd terjesztgetem kezeimet; lelkem, mint szomjú föld, úgy eped utánad. Szela.

 

2023. 6. 4. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 143. rész 6. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Zsoltárok könyve 143. rész 6. verse

6. Feléd terjesztgetem kezeimet; lelkem, mint szomjú föld, úgy eped utánad. Szela.

 

2023. 6. 11. 8 óra - Textus: Példabeszédek könyve 1. rész 8. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Példabeszédek könyve 1. rész 8. verse

8. Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd.

 

2023. 5. 28. 10 óra - Textus: Apostolok cselekedetei 2. rész 37-41. verse – Szloboda József

Apostolok cselekedetei 2. rész 37-41. verse

37. Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?
38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.
39. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.
40. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakaszszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!
41. A kik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.

 

2023. 5. 28. 8 óra - Textus: Apostolok cselekedetei 2. rész 14-18. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Apostolok cselekedetei 2. rész 14-18. verse

14. Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!
15. Mert nem részegek ezek, a mint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van;
16. Hanem ez az, a mi megmondatott Jóel prófétától:
17. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
18. És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.

 

2023. 5. 29. 10 óra - Textus: Sámuel I. könyve 10. rész 6. verse – Szloboda József

Sámuel I. könyve 10. rész 6. verse

6. Akkor az Úrnak lelke reád fog szállani, és velök együtt prófétálni fogsz, és más emberré leszesz.

 

2023. 5. 21. 10 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 1. rész 16. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Péter Apostol I. levele 1. rész 16. verse

16. Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

 

2023. 5. 22-25. Pünkösdi előkészítő alkalmak

Milyen lélek lakik benned?

2023. 5. 22 – hétfő  ⇒Meghallgatom

igehirdető: Koroknai-Tegez Ferenc

Daniel próféta könyve 2. rész 1. verse
1. És Nabukodonozor uralkodásának második esztendejében álmokat láta Nabukodonozor, és NYUGTALAN lőn az ő lelke, és álma félbeszakadt.”

2023. 5. 23 -kedd  ⇒Meghallgatom

igehirdető: Szloboda József

Korinthusbeliekhez írt II. levél 3. rész 17. verse
17. Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a SZABADSÁG”

2023. 5. 25 – csütörtök  ⇒Meghallgatom

igehirdető: Koroknai-Tegez Ferenc

Rómabeliekhez írt levél 9. rész 59-60. verse
11. De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, MEGELEVENÍTI a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.”

2023. 5. 18. 18 óra - Textus: Márk Evangéliuma 16. rész 19. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Márk Evangéliuma 16. rész 19. verse

19. Az Úr azért, minekutána szólott vala nékik, felviteték a mennybe, és üle az Istennek jobbjára.

 

2023. 5. 21. 8 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 1. rész 13-16. verse – Némedi Gusztáv

Péter Apostol I. levele 1. rész 13-16. verse

13. Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.
14. Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, a melyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;
15. Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
16. Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

 

2023. 5. 7. 10 óra - Textus: Márk Evangéliuma 5. rész 7. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Márk Evangéliuma 5. rész 7. verse

7. És fennhangon kiáltva monda: Mi közöm nékem te veled, Jézus, a magasságos Istennek Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem.

 

2023. 5. 14. 10 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt I. levél 1. rész 17. verse – Szloboda József

Korinthusbeliekhez írt I. levél 1. rész 17. verse

17. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen.

 

2023. 5. 7. 8 óra - Textus: Krónikák I. könyve 27. rész 23. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Krónikák I. könyve 27. rész 23. verse

23. Nem számláltatá meg pedig Dávid azokat, a kik húsz esztendőn alól valának; mert az Úr megigérte, hogy megsokasítja Izráelt, mint az égnek csillagait.

 

2023. 4. 30. 10 óra - Textus: Mózes II. könyve 16. rész 6-10. verse – Szloboda József

Mózes II. könyve 16. rész 6-10. verse

6. És monda Mózes és Áron Izráel minden fiainak: Estve megtudjátok, hogy az Úr hozott ki titeket Égyiptom földéről;
7. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét; mert meghallotta a ti zúgolódástokat az Úr ellen. De mik vagyunk mi, hogy mi ellenünk zúgolódtok?
8. És monda Mózes: Estve húst ád az Úr ennetek, reggel pedig kenyeret, hogy jól lakjatok; mert hallotta az Úr a ti zúgolódástokat, melylyel ellene zúgolódtatok. De mik vagyunk mi? Nem mi ellenünk van a ti zúgolódástok, hanem az Úr ellen.
9. Áronnak pedig monda Mózes: Mondd meg az Izráel fiai egész gyülekezetének: Járuljatok az Úr elé; mert meghallotta a ti zúgolódástokat.
10. És lőn, mikor beszéle Áron az Izráel fiai egész gyülekezetének, a puszta felé fordulának, és ímé az Úr dicsősége megjelenék a felhőben.

2023. 4. 30. 8 óra - Textus: Mózes II. könyve 16. rész 9-10. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes II. könyve 16. rész 9-10. verse

9. Áronnak pedig monda Mózes: Mondd meg az Izráel fiai egész gyülekezetének: Járuljatok az Úr elé; mert meghallotta a ti zúgolódástokat.
10. És lőn, mikor beszéle Áron az Izráel fiai egész gyülekezetének, a puszta felé fordulának, és ímé az Úr dicsősége megjelenék a felhőben.

2023. 4. 23. 10 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 8. rész 37. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Apostolok Cselekedetei 8. rész 37. verse

37. Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia.

2023. 4. 23. 8 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 8. rész 36-38. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 8. rész 36-38. verse

36. Mikor pedig menének az úton, jutának egy vízhez; és monda a komornyik: Ímhol a víz: mi gátol, hogy megkeresztelkedjem?
37. Filep pedig monda: Ha teljes szívből hiszel, meglehet. Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia.
38. És megállítá a szekeret; és leszállának mindketten a vízbe, Filep és a komornyik; és megkeresztelé őt.

 

2023. 4. 16. 10 óra - Textus: Dániel próféta könyve 3. rész 16-17. verse – Szloboda József

Dániel próféta könyve 3. rész 16-17. verse

16. Felelének Sidrák, Misák és Abednégó, és mondának a királynak: Oh Nabukodonozor! Nem szükség erre felelnünk néked.
17. Ímé, a mi Istenünk, a kit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemenczéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket.

 

2023. 4. 16. 8 óra - Textus: Dániel próféta könyve 3. rész 17-18. verse – Máté Sándor

Dániel próféta könyve 3. rész 17-18. verse

17. Ímé, a mi Istenünk, a kit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemenczéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket.
18. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, a melyet felállíttatál, nem imádjuk.

 

2023. 4. 10. 10 óra - Textus: Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 10. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 10. verse

10. És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, a ki teremtette azt:

 

2023. 4. 9. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 20. rész 19-23. verse – Szloboda József

 János Evangéliuma 20. rész 19-23. verse

19. Mikor azért estve vala, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, a hol egybegyűltek vala a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljöve Jézus és megálla a középen, és monda nékik: Békesség néktek!
20. És ezt mondván, megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat.
21. Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! A miként engem küldött vala az Atya, én is akképen küldelek titeket.
22. És mikor ezt mondta, rájuk lehelle, és monda nékik: Vegyetek Szent Lelket:
23. A kiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak; a kikéit megtartjátok, megtartatnak.

 

2023. 4. 9. 8 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 24. rész 1-7. verse és a Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 2. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Lukács Evangéliuma 24. rész 1-7. verse

1. A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök.
2. És a követ a sírról elhengerítve találák.
3. És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét.
4. És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben:
5. És mikor ők megrémülvén a földre hajták orczájokat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt?
6. Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt,
7. Mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni.

Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 2. verse

2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.

 

2023. 4. 7. 18 óra - Textus: Kolossébeliekhez írt levél 2. rész 15. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Kolossébeliekhez írt levél 2. rész 15. verse

15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.

 

2023. 4. 7. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 27. rész 51-56. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 27. rész 51-56. verse

51. És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének;
52. És a sírok megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada.
53. És kijövén a sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének.
54. A százados pedig és a kik ő vele őrizték vala Jézust, látván a földindulást és a mik történtek vala, igen megrémülének, mondván: Bizony, Istennek Fia vala ez!
55. Sok asszony vala pedig ott, a kik távolról szemlélődnek vala, a kik Galileából követték Jézust, szolgálván néki;
56. Ezek közt volt Mária Magdaléna, és Mária a Jakab és Józsé anyja, és a Zebedeus fiainak anyja.

 

2023. 4. 3 - 6. Nagyheti előkészítő alkalmak

2023. 4. 3 – hétfő  ⇒Meghallgatom

Hirdesd nekik az én Igémet

igehirdető: Szabó Ferenc

Ezékiel próféta könyve 2. rész 3-7. verse
3. És mondá nékem: Embernek fia! küldelek én téged Izráel fiaihoz, a pártos nemzetségekhez, a kik pártot ütöttek ellenem; ők és atyáik vétkeztek ellenem mind e mai napig. 4. A kemény orczájú fiakhoz és makacs szívűekhez küldelek téged, és ezt mondjad nékik: Így szól az Úr Isten! 5. Ők pedig vagy hallják, vagy nem hallják, mivelhogy pártos ház, hadd tudják meg, hogy próféta volt köztük. 6. Te pedig, embernek fia, ne félj tőlök, és az ő beszédöktől se félj; ha bogácsok és tövisek vannak is veled, és ha skorpiókkal lakol is együtt; beszédöktől ne félj, orczájoktól ne rettegj, mert ők pártos ház. 7. És szóljad az én beszédimet nékik, vagy hallják, vagy nem, mert pártos ház.”

2023. 4. 5 – szerda  ⇒Meghallgatom

Féltem Jeruzsálemet

igehirdető: Némedi Gusztáv

Zakariás próféta könyve 1. rész 14. verse
14. És mondá nékem az angyal, a ki beszél vala velem: Kiálts, ezt mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura: szeretem Jeruzsálemet és a Siont nagy szeretettel!”

2023. 4. 6 – csütörtök  ⇒Meghallgatom

Hirdesd Isten országát

igehirdető: Koroknai-Tegez Ferenc

Lukács Evangéliuma 9. rész 59-60. verse
59. Monda pedig másnak: Kövess engem. Az pedig monda: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. 60. Monda pedig néki Jézus: Hadd temessék el a halottak az ő halottaikat: te pedig elmenvén, hirdesd az Isten országát.”

2023. 4. 2. 8 óra - Textus: Thessalonikabeliekhez írt II. levél 1. rész 3. – Szabó Ferenc

Thessalonikabeliekhez írt II. levél 1. rész 3. verse

3. Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, a miképen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;

 

2023. 4. 2. 10 óra - Textus: Thessalonikabeliekhez írt II. levél 1. rész 3-5. – Szloboda József

Thessalonikabeliekhez írt II. levél 1. rész 3-5. verse

3. Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, ti érettetek, a miképen méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymáshoz való szeretet;
4. Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartástok és hitetek felől, minden ti üldöztetéstek és szorongattatástok között, a melyeket szenvedtek:
5. Bizonyságául az Isten igazságos ítéletének; hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, a melyért szenvedtek is.

 

2023. 3. 26. 10 óra - Hálaadó istentisztelet - Textus: Példabeszédek 9. rész 10-12. verse – Balog Zoltán

Példabeszédek 9. rész 10-12. verse

10. A bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.
11. Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit.
12. Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak; ha pedig csúfoló vagy, magad vallod kárát.

 

2023. 3. 19. 10 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 6. rész 7. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 6. rész 7. verse

7. És az Isten ígéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagy sokan követék a hitet.

 

2023. 3. 19. 8 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 6. rész 2-5. verse – Némedi Gusztáv

Apostolok Cselekedetei 6. rész 2-5. verse

2. Annakokáért a tizenkettő egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát, mondának: Nem helyes, hogy mi az Isten ígéjét elhagyjuk és az asztalok körül szolgáljunk.
3. Válaszszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik Szent Lélekkel és bölcseséggel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk.
4. Mi pedig foglalatosok maradunk a könyörgésben és az ígehirdetés szolgálatában.
5. És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szent Lélekkel teljes férfiú vala, Filepet, Prokhórust, Nikánórt, Timónt, Párménást és Nikolaust, ki Antiókhiából való prozelitus vala;

 

2023. 3. 12. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 25. rész 46. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 25. rész 46. verse

46. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

 

2023. 3. 12. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 25. rész 31., 41. és a 46. verse – Máté Sándor

Máté Evangéliuma 25. rész 31., 41. és a 46. verse

31. Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.

41. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.

46. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

 

2023. 3. 5. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 25. rész 31-33. verse – Szabó Ferenc

Máté Evangéliuma 25. rész 31-33. verse

31. Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.
32. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
33. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.

 

2023. 2. 26. 10 óra - Textus: Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 1-3. verse – Szloboda József

Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 1-3. verse

1. Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,
2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
3. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.

 

2023. 2. 26. 8 óra - Textus: Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 1-3. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 1-3. verse

1. Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, a hol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén,
2. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.
3. Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben.

 

2023. 2. 19. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 23. rész 16. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Lukács Evangéliuma 23. rész 16. verse

16. Megfenyítvén azért őt, elbocsátom.

 

2023. 2. 19. 8 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 23. rész 13-16. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 23. rész 13-16. verse

13. Pilátus pedig a főpapokat, főembereket és a népet egybegyűjtvén,
14. Monda nékik: Ide hoztátok nékem ez embert, mint a ki a népet félrevezeti: és ímé én ti előttetek kivallatván, semmi olyan bűnt nem találtam ez emberben, a mivel őt vádoljátok:
15. De még Héródes sem; mert titeket ő hozzá igazítálak; és ímé semmi halálra való dolgot nem cselekedett ő.
16. Megfenyítvén azért őt, elbocsátom.

 

2023. 2. 12. 10 óra - Textus: Filippibeliekhez írt levél 2. rész 6-7. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Filippibeliekhez írt levél 2. rész 6-7. verse

6. A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
7. Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;

 

2023. 2. 12. 8 óra - Textus: Filippibeliekhez írt levél 2. rész 6-7. verse – Szloboda József

Filippibeliekhez írt levél 2. rész 6-7. verse

6. A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő,
7. Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;

 

2023. 2. 5. 10 óra - Textus: Ezékiel próféta könyve 20. rész 19-20. verse – Szloboda József

Ezékiel próféta könyve 20. rész 19-20. verse

19. Én vagyok a ti Uratok, Istentek: az én parancsolatimban járjatok, az én törvényimet tartsátok meg, és azokat cselekedjétek.
20. És az én szombatimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem és tiköztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

2023. 2. 5. 8 óra - Textus: Ezékiel próféta könyve 20. rész 19. verse – Szabó Ferenc

Ezékiel próféta könyve 20. rész 19. verse

19. Én vagyok a ti Uratok, Istentek: az én parancsolatimban járjatok, az én törvényimet tartsátok meg, és azokat cselekedjétek.

2023. 1. 29. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 17. rész 5. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 17. rész 5. verse

5. Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok. 

2023. 1. 29. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 17. rész 1-8. verse – Máté Sándor

Máté Evangéliuma 17. rész 1-8. verse

1. És hat nap mulva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magokban egy magas hegyre.
2. És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség.
3. És ímé megjelenék ő nékik Mózes és Illés, a kik beszélnek vala ő vele.
4. Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Uram, jó nékünk itt lennünk. Ha akarod, építsünk itt három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.
5. Mikor ő még beszél vala, ímé, fényes felhő borítá be őket; és ímé szózat lőn a felhőből, mondván: Ez az én szerelmes Fiam, a kiben én gyönyörködöm: őt hallgassátok.
6. És a tanítványok a mint ezt hallák, arczra esének és igen megrémülének.
7. Jézus pedig hozzájok menvén, illeté őket, és monda: Keljetek fel és ne féljetek!
8. Mikor pedig szemeiket fölemelék, senkit sem látának, hanem csak Jézust egyedül.

 

2023. 1. 22. 10 óra - Textus: Kolossébeliekhez írt levél 1. rész 17. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Kolossébeliekhez írt levél 1. rész 17. verse

17. És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn.

 

2023. 1. 22. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 16. rész 13-20. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 16. rész 13-20. verse

13. Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?
14. Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.
15. Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?
16. Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.
17. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.
18. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
19. És néked adom a mennyek országának kulcsait; és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.
20. Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus.

 

2023. 1. 16 - 20. Ökumenikus imahét

2023. 1. 16 – hétfő  ⇒Meghallgatom

Ha az igazság érvényesül

igehirdető: Grendorf Péter

Máté Evangéliuma 23. rész 23-25. verse
23. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok a mik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni. 24. Vak vezérek, a kik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek. 25. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megtisztítjátok a pohárnak és tálnak külsejét, belől pedig rakvák azok ragadománynyal és mértékletlenséggel.”

2023. 1. 17 – kedd  ⇒Meghallgatom

Cselekedj igazságosan, törekedj szeretetre, légy alázatos

igehirdető: Kálmán Antal

Márk Evangéliuma 10. rész 17-31. verse
17. És mikor útnak indult vala, hozzá futván egy ember és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem? 18. Jézus pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. 19. A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy, kárt ne tégy; tiszteljed atyádat és anyádat. 20. Az pedig felelvén, monda néki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. 21. Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet. 22. Az pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan; mert sok jószága vala. 23. Jézus pedig körültekintvén, monda tanítványainak: Mily nehezen mennek be az Isten országába, a kiknek gazdagságuk van! 24. A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén; de Jézus ismét felelvén, monda nékik: Gyermekeim, mily nehéz azoknak, a kik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni! 25. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni. 26. Azok pedig még inkább álmélkodnak vala, mondván magok között: Kicsoda idvezülhet tehát? 27. Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges. 28. És Péter kezdé mondani néki: Ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. 29. Jézus pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, senki sincs, a ki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem és az evangyéliomért, 30. A ki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt; a jövendő világon pedig örök életet. 31. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők.”

2023. 1. 18 – szerda  ⇒Meghallgatom

Láttam az elnyomottak könnyeit

igehirdető: Szabó Ferenc

Máté Evangéliuma 5. rész 1-8. verse
1. Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai. 2. És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván: 3. Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa. 4. Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak. 5. Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet. 6. Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek. 7. Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek. 8. Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.”

2023. 1. 19 – csütörtök  ⇒Meghallgatom

Ének az Úrról idegen földön

igehirdető: Révész Jonatán

Lukács Evangéliuma 23. rész 27-31. verse
27. Követé pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, a kik gyászolák és siraták őt. 28. 
Jézus pedig hozzájok fordulván, monda: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon. 29. Mert ímé jőnek napok, melyeken ezt mondják: Boldogok a meddők, és a mely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak! 30. Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mi reánk; és a halmoknak: Borítsatok el minket! 31. Mert ha a zöldelő fán ezt mívelik, mi esik a száraz fán?”

2023. 1. 20 – péntek  ⇒Meghallgatom

Valahányszor megtettétek akárcsak eggyel is a legkisebbek közül, velem
tettétek meg.

igehirdető: Grendorf Péter

Máté Evangéliuma 25. rész 31-40. verse
31. Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe. 32. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. 34. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta. 35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; 36. Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. 37. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? 38. És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? 39. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? 40. És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.”

2023. 1. 15. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 8. rész 4-5. verse – Szloboda József

Zsoltárok könyve 8. rész 4-5. verse

4. Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:
5. Micsoda az ember – mondom – hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?

 

2023. 1. 15. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 8. rész 4-5. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Zsoltárok könyve 8. rész 4-5. verse

4. Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:
5. Micsoda az ember – mondom – hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?

 

2023. 1. 8. 10 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 1. rész 13-16. verse – Szabó Ferenc

Péter Apostol I. levele 1. rész 13-16. verse

13. Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.
14. Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, a melyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;
15. Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;
16. Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

 

2023. 1. 8. 8 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 1. rész 13. verse – Szloboda József

Péter Apostol I. levele 1. rész 13. verse

13. Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, a melyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen.

 

2023. 1. 1. 10 óra - Textus: Mózes V. könyve 6. rész 4. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes V. könyve 6. rész 4. verse

4. Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!