igehirdetések
2022

Ezen az oldalon meghallgathatóak az angyalföldi gyülekezetben
2022 évben elhangzott igehirdetések

2022. 10. 2. 10 óra - Textus: Királyok I. könyve 8. rész 30. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Királyok I. könyve 8. rész 30. verse

30. És hallgasd meg a te szolgádnak és a te népednek, az Izráelnek könyörgését, a kik imádkozándanak e helyen; hallgasd meg lakhelyedből, a mennyekből, és meghallgatván légy kegyelmes!

2022. 10. 2. 8 óra - Textus: Királyok I. könyve 8. rész 30. verse – Szabó Ferenc

Királyok I. könyve 8. rész 30. verse

30. És hallgasd meg a te szolgádnak és a te népednek, az Izráelnek könyörgését, a kik imádkozándanak e helyen; hallgasd meg lakhelyedből, a mennyekből, és meghallgatván légy kegyelmes!

2022. 9. 25. 10 óra - Textus: Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 15. verse –Szloboda József

Kolossébeliekhez írt levél 3. rész 15. verse

15. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.

2022. 9. 25. 8 óra - Textus: Filippibeliekhez írt levél 4. rész 7. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Filippibeliekhez írt levél 4. rész 7. verse

7. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

2022. 9. 18. 10 óra - Textus: Mózes V. könyve 9. rész 5. verse –Szabó Ferenc

Mózes V. könyve 9. rész 5. verse

5. Nem a te igazságodért, sem a te szívednek igaz voltáért mégy te be az ő földük bírására; hanem az Úr, a te Istened e népeknek istentelenségéért űzi ki őket előled, hogy megerősítse az ígéretet, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak: Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak.

2022. 9. 18. 8 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt II. levél 6. rész 16-18. és a 7. rész 1. verse –Szloboda József

Korinthusbeliekhez írt II. levél 6. rész 16-18. és a 7. rész 1. verse

16. Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.
17. Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket,
18. És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.

1. Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket.

2022. 9. 11. 10 óra - Textus: Rómabeliekhez írt levél 8. rész 19. verse –Szloboda József

Rómabeliekhez írt levél 8. rész 19. verse

19. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

2022. 9. 11. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 127. rész 3. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Zsoltárok könyve 127. rész 3. verse

3. Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom.

2022. 9. 4. 10 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 14. rész 8-10. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Apostolok Cselekedetei 14. rész 8-10. verse

8. És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt.
9. Ez hallá Pált beszélni: a ki szemeit reá függesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul,
10. Monda nagy fenszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött és járt.

2022. 9. 4. 8 óra - Textus: Apostolok Cselekedetei 3. rész 19. verse –Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 3. rész 19. verse

19. Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől.

2022. 8. 28. 10 óra - Textus: Jelenések könyve 3. rész 5. verse –Szloboda József

Jelenések könyve 3. rész 5. verse

5. A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt.

2022. 8. 21. 10 óra - Textus: Galátziabeliekhez írt levél 6. rész 7-8. verse –Szloboda József

Galátziabeliekhez írt levél 6. rész 7-8. verse

7. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.
8. Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.

2022. 8. 21. 8 óra - Textus: Galátziabeliekhez írt levél 6. rész 7-8. verse –Máté Sándor

Galátziabeliekhez írt levél 6. rész 7-8. verse

7. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert a mit vet az ember, azt aratándja is.
8. Mert a ki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet; a ki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.

2022. 8. 14. 10 óra - Textus: Ésaiás próféta könyve 43. rész 1. verse és János Evangéliuma 21. rész 18. verse –Szloboda József

Ésaiás próféta könyve 43. rész 1. verse

1. És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!

János Evangéliuma 21. rész 18. verse

18. Bizony, bizony mondom néked, a mikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, a hova akarád; mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet és más övez fel téged, és oda visz, a hová nem akarod.

2022. 8. 14. 8 óra - Textus: Ésaiás próféta könyve 43. rész 1. verse –Szabó Ferenc

Ésaiás próféta könyve 43. rész 1. verse

1. És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!

2022. 8. 7. 10 óra - Textus: Filippibeliekhez írt levél 1. rész 9. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Filippibeliekhez írt levél 1. rész 9. verse

 9. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben;

2022. 8. 7. 8 óra - Textus: Filippibeliekhez írt levél 1. rész 9. verse –Szloboda József

Filippibeliekhez írt levél 1. rész 9. verse

 9. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben;

2022. 7. 31. 10 óra - Textus: Jób könyve 10. rész 12-13. verse –Szloboda József lelkipásztor

Jób könyve 10. rész 12-13. verse

12. Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet.
13. De ezeket elrejtetted a te szívedben, és tudom, hogy ezt tökélted el magadban:

2022. 7. 31. 8 óra - Textus: Jób könyve 10. rész 9-13. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Jób könyve 10. rész 9-13. verse

9. Emlékezzél, kérlek, hogy mint valami agyagedényt, úgy készítettél engem, és ismét porrá tennél engem?
10. Nem úgy öntél-é engem, mint a tejet és mint a sajtot, megoltottál engem?
11. Bőrrel és hússal ruháztál fel engem, csontokkal és inakkal befedeztél engem.
12. Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviselésed őrizte az én lelkemet.
13. De ezeket elrejtetted a te szívedben, és tudom, hogy ezt tökélted el magadban:

2022. 7. 24. 10 óra - Textus: Rómabeliekhez írt levél 6. rész 13. verse –Máté Sándor

Rómabeliekhez írt levél 6. rész 13. verse

13. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.

2022. 7. 24. 8 óra - Textus: Rómabeliekhez írt levél 6. rész 13. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Rómabeliekhez írt levél 6. rész 13. verse

13. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint a kik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.

2022. 7. 17. 8 óra - Textus: Ésaiás próféta könyve 12. rész 4. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Ésaiás próféta könyve 12. rész 4. verse

4. És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve.

2022. 7. 10. 8 óra - Textus: Márk Evangéliuma 2. rész 1-5. verse –Szloboda József lelkipásztor

Márk Evangéliuma 2. rész 1-5. verse

1. Napok mulva pedig ismét beméne Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van.
2. És azonnal sokan összegyülekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek; és hirdeté nékik az igét.
3. És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, a kit négyen emelnek vala.
4. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbonták ama háznak fedelét, a hol Ő vala, és rést törvén, leereszték a nyoszolyát, a melyben a gutaütött feküdt.
5. Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid.

2022. 6. 26. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 100. rész 2. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Zsoltárok könyve 100. rész 2. verse

2. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje vígassággal.

2022. 6. 19. 10 óra - Textus: Rómabeliekhez írt levél 12. rész 9-21. verse –Simonfi Sándor

Rómabeliekhez írt levél 12. rész 9-21. verse

9. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
10. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.
11. Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.
12. A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;
13. A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok.
14. Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.
15. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.
16. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban.
17. Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.
18. Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.
19. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
20. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.
21. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.

2022. 6. 19. 8 óra - Textus: Rómabeliekhez írt levél 12. rész 9-21. verse –Szloboda József

Rómabeliekhez írt levél 12. rész 9-21. verse

9. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
10. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.
11. Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.
12. A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben állhatatosak;
13. A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok.
14. Áldjátok azokat, a kik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.
15. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal.
16. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban.
17. Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt.
18. Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.
19. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.
20. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.
21. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.

2022. 6. 12. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 6. rész 35. verse –Szloboda József

János Evangéliuma 6. rész 35. verse

35. Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám jő, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.

2022. 6. 6. 10 óra - Textus: Efézusbeliekhez írt levél 5. rész 16. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Efézusbeliekhez írt levél 5. rész 16. verse

16. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.

2022. 6. 5. 10 óra - Textus: Márk Evangéliuma 2. rész 17. verse –Szloboda József

Márk Evangéliuma 2. rész 17. verse

17. És a mikor ezt hallja vala Jézus, monda nékik: Nem az egészségeseknek van szükségök orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre.

2022. 6. 5. 8 óra - Textus: Efézusbeliekhez írt levél 5. rész 6. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Efézusbeliekhez írt levél 5. rész 6. verse

6. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira.

2022. 5. 29. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 3. rész 6. verse és a Márk Evangéliuma 1. rész 8. verse –Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 3. rész 6. verse

6. A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.

Márk Evangéliuma 1. rész 8. verse

8. Én vízzel kereszteltelek titeket, de ő Szent Lélekkel keresztel titeket.

2022. 5. 29. 8 óra - Textus: Márk Evangéliuma 1. rész 6-8. verse –Szloboda József

Márk Evangéliuma 1. rész 6-8. verse

6. János pedig teveszőrruhát és dereka körül bőrövet viselt vala, és sáskát és erdei mézet eszik vala.
7. És prédikála, mondván: Utánam jő, a ki erősebb nálam, a kinek nem vagyok méltó, hogy lehajolván, sarujának szíjját megoldjam.
8. Én vízzel kereszteltelek titeket, de ő Szent Lélekkel keresztel titeket.

2022. 5. 22. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 13 rész 1-6. verse –Szloboda József

Zsoltárok könyve 13 rész 1-6. vers

1. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
2. Uram, meddig felejtkezel el rólam végképen? Meddig rejted el orczádat tőlem?
3. Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam?
4. Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem; világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra;
5. Hogy ne mondja ellenségem: meggyőztem őt; háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok.
6. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek; hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!

2022. 5. 22. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 13 rész 1-6. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Zsoltárok könyve 13 rész 1-6. vers

1. Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.
2. Uram, meddig felejtkezel el rólam végképen? Meddig rejted el orczádat tőlem?
3. Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam?
4. Nézz ide, felelj nékem, Uram Istenem; világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra;
5. Hogy ne mondja ellenségem: meggyőztem őt; háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok.
6. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek; hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett velem!

2022. 5. 15. 10 óra (Konfirmáció) - Textus: Korinthusbeliekhez írt II. levél 4 rész 18. –Szloboda József

Korinthusbeliekhez írt II. levél 4 rész 18.

18. Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

 

2022. 5. 15. 8 óra - Textus: Rómabeliekhez írt levél 8 rész 26. verse és a 12. rész 2. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Rómabeliekhez írt levél 8 rész 26. verse

26. Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Rómabeliekhez írt levél 12. rész 2. verse

2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

2022. 5. 8. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 14. rész 27. verse –Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 14. rész 27. verse

27. Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!

2022. 5. 1. 10 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt II. levél 6. rész 16. verse –Szloboda József

Korinthusbeliekhez írt II. levél 6. rész 16. verse

16. Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.

2022. 5. 1. 8 óra - Textus: Rómabeliekhez írt levél 6. rész 16. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Rómabeliekhez írt levél 6. rész 16. verse

16. Avagy nem tudjátok, hogy a kinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, a kinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?

2022. 4. 24. 10 óra - Textus: Rómabeliekhez írt levél 14. rész 19. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Rómabeliekhez írt levél 14. rész 19. verse

19. Azért tehát törekedjünk azokra, a mik a békességre és az egymás épülésére valók.

2022. 4. 24. 8 óra - Textus: Ésaiás próféta könyve 1. rész 17. verse –Szloboda József

Ésaiás próféta könyve 1. rész 17. verse

17. Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.

2022. 4. 18. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 139. rész 23-24. verse –Szloboda József

Zsoltárok könyve 139. rész 23-24. verse

23. Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!
24. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!

2022. 4. 17. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 28. rész 3. verse –Szloboda József

Máté Evangéliuma 28. rész 3. verse

3. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.

2022. 4. 17. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 28. rész 1-6. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 28. rész 1-6. verse

1. A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.
  2. És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra.
  3. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.
  4. Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének, és olyanokká lőnek mint a holtak.
  5. Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
  6. Nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala az Úr.

2022. 4. 15. 18 óra - Textus: Máté Evangéliuma 27. rész 60. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 27. rész 60. verse

60. És elhelyezé azt a maga új sírjába, a melyet a sziklába vágatott: és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén, elméne.

2022. 4. 15. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 23. rész 39-43. verse –Szloboda József

Lukács Evangéliuma 23. rész 39-43. verse

39. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is!
40. Felelvén pedig a másik, megdorgálá őt, mondván: Az Istent sem féled-e te? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy!
41. És mi ugyan méltán; mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett.
42. És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te országodban!
43. És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban.

2022. 4. 10. 10 óra - Textus: Zsidókhoz írt levél 12. rész 2. verse –Szabó Ferenc

Zsidókhoz írt levél 12. rész 2. verse

2. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.

2022. 4. 10. 8 óra - Textus: Zsidókhoz írt levél 12. rész 2. verse –Szloboda József

Zsidókhoz írt levél 12. rész 2. verse

2. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.

2022. 4. 3. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 11. rész 27. verse és a Filippibeliekhez írt levél 4. rész 9. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 11. rész 27. verse

 27. Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.

Filippibeliekhez írt levél 4. rész 9. verse

9. A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.

2022. 3. 27. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 3. rész 8. verse –Szloboda József

Lukács Evangéliuma 3. rész 8. verse

8. Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket…

2022. 3. 20. 10 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 5. rész 8. verse és a Korinthusbeliekhez írt I. levél 10. rész 12. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Péter Apostol I. levele 5. rész 8. verse

8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:

Korinthusbeliekhez írt I. levél 10. rész 12. verse

12. Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.

2022. 3. 20. 8 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt I. levél 10. rész 12-14. verse –Szloboda József

Korinthusbeliekhez írt I. levél 10. rész 12-14. verse

12. Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.
13. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.
14. Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.

2022. 3. 13. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 95. rész 6. verse – Szabó Ferenc

Zsoltárok könyve 95. rész 6. verse

6. Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!

2022. 3. 13. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 95. rész 1-6. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Zsoltárok könyve 95. rész 1-6. verse

1. Jőjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának!
2. Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel.
3. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül.
4. A kinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi.
5. A kié a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták.
6. Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!

2022. 3. 6. 10 óra - Textus: Ésaiás próféta könyve 58. rész 6-9. verse – Szloboda József

Ésaiás próféta könyve 58. rész 6-9. verse

6. Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?
7. Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
8. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
9. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;

2022. 3. 6. 8 óra - Textus: Dániel próféta könyve 9. rész 3. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Dániel próféta könyve 9. rész 3. verse

3. És orczámat az Úr Istenhez emelém, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, bőjtöléssel, zsákban és hamuban.

2022. 2. 27. 10 óra - Textus: Kolossébeliekhez írt levél 1. rész 11. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Kolossébeliekhez írt levél 1. rész 11. verse

11. Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel;

2022. 2. 27. 8 óra - Textus: Zsidókhoz írt levél 12. rész 1-3. verse – Szloboda József

Zsidókhoz írt levél 12. rész 1-3. verse

1. Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.
2. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.
3. Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván.

2022. 2. 20. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 31. rész 6. verse – Szloboda József

Zsoltárok könyve 31. rész 6. verse

6. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten.

2022. 2. 20. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 28. rész 1-2. verse és a 31.rész 6. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Zsoltárok könyve 28. rész 1-2. verse és a 31.rész 6. verse

1. Dávidé. Hozzád kiáltok, Uram, én szirtem; ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál, a sírba szállókhoz hasonló.
2. Halld meg esedezéseimnek szavát, mikor kiáltok hozzád, és mikor felemelem kezeimet a te szentséged lakhelye felé.

Zsoltárok könyve 31.rész 6. verse

6. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten.

2022. 2. 13. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 7. rész 8. verse – Szabó Ferenc

Máté Evangéliuma 7. rész 8. verse

8. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

2022. 2. 13. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 7. rész 7. verse, a 13 rész 45. verse és Ésaiás próféta könyve 55. rész 6. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 7. rész 7. verse

7. Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

Máté Evangéliuma 13 rész 45. verse

45. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, a ki igazgyöngyöket keres;

Ésaiás próféta könyve 55. rész 6. verse

6. Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van.

2022. 2. 6. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 103. rész 14. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Zsoltárok könyve 103. rész 14. verse

14. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.

2022. 2. 6. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 103. rész 8-14. verse – Szloboda József

Zsoltárok könyve 103. rész 8-14. verse

8. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
9. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.
10. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
11. Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.
12. A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.
13. A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
14. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.

2022. 1. 30. 10 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt II. levél 12. rész 9. – Szloboda József

Korinthusbeliekhez írt II. levél 12. rész 9.

9. És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.

2022. 1. 23. 10 óra - Textus: Márk Evangéliuma 10. rész 27. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Márk Evangéliuma 10. rész 27. verse

27. Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges.

2022. 1. 16. 10 óra - Textus:Ésaiás próféta könyve 42. rész 1-3. verse – Szloboda József

Ésaiás próféta könyve 42. rész 1-3. verse

1. Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
2. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán.
3. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.

2022. 1. 9. 10 óra - Textus: Jelenések könyve 22. rész 2. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Jelenések könyve 22. rész 2. verse

2. Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.

2022. 1. 2. 10 óra - Textus: Filippibeliekhez írt levél 4. rész 19. verse – Jenei-Jobbágy Ida

Filippibeliekhez írt levél 4. rész 19. verse

19. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

2022. 1. 1. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 4. rész 18-19. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 4. rész 18-19. verse

18. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,
19. Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.