igehirdetések
2022

Ezen az oldalon meghallgathatóak az angyalföldi gyülekezetben
2022 évben elhangzott igehirdetések

2022. 5. 1. 10 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt II. levél 6. rész 16. verse –Szloboda József

Korinthusbeliekhez írt II. levél 6. rész 16. verse

16. Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ők én népem lesznek.

2022. 5. 1. 8 óra - Textus: Rómabeliekhez írt levél 6. rész 16. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Rómabeliekhez írt levél 6. rész 16. verse

16. Avagy nem tudjátok, hogy a kinek oda szánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, a kinek engedelmeskedtek: vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra?

2022. 4. 24. 10 óra - Textus: Rómabeliekhez írt levél 14. rész 19. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Rómabeliekhez írt levél 14. rész 19. verse

19. Azért tehát törekedjünk azokra, a mik a békességre és az egymás épülésére valók.

2022. 4. 24. 8 óra - Textus: Ésaiás próféta könyve 1. rész 17. verse –Szloboda József

Ésaiás próféta könyve 1. rész 17. verse

17. Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét.

2022. 4. 18. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 139. rész 23-24. verse –Szloboda József

Zsoltárok könyve 139. rész 23-24. verse

23. Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!
24. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!

2022. 4. 17. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 28. rész 3. verse –Szloboda József

Máté Evangéliuma 28. rész 3. verse

3. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.

2022. 4. 17. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 28. rész 1-6. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 28. rész 1-6. verse

1. A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.
  2. És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra.
  3. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.
  4. Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének, és olyanokká lőnek mint a holtak.
  5. Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
  6. Nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala az Úr.

2022. 4. 15. 18 óra - Textus: Máté Evangéliuma 27. rész 60. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 27. rész 60. verse

60. És elhelyezé azt a maga új sírjába, a melyet a sziklába vágatott: és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén, elméne.

2022. 4. 15. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 23. rész 39-43. verse –Szloboda József

Lukács Evangéliuma 23. rész 39-43. verse

39. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is!
40. Felelvén pedig a másik, megdorgálá őt, mondván: Az Istent sem féled-e te? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy!
41. És mi ugyan méltán; mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett.
42. És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te országodban!
43. És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban.

2022. 4. 10. 10 óra - Textus: Zsidókhoz írt levél 12. rész 2. verse –Szabó Ferenc

Zsidókhoz írt levél 12. rész 2. verse

2. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.

2022. 4. 10. 8 óra - Textus: Zsidókhoz írt levél 12. rész 2. verse –Szloboda József

Zsidókhoz írt levél 12. rész 2. verse

2. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.

2022. 4. 3. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 11. rész 27. verse és a Filippibeliekhez írt levél 4. rész 9. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 11. rész 27. verse

 27. Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.

Filippibeliekhez írt levél 4. rész 9. verse

9. A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.

2022. 3. 27. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 3. rész 8. verse –Szloboda József

Lukács Evangéliuma 3. rész 8. verse

8. Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket…

2022. 3. 20. 10 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 5. rész 8. verse és a Korinthusbeliekhez írt I. levél 10. rész 12. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Péter Apostol I. levele 5. rész 8. verse

8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:

Korinthusbeliekhez írt I. levél 10. rész 12. verse

12. Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.

2022. 3. 20. 8 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt I. levél 10. rész 12-14. verse –Szloboda József

Korinthusbeliekhez írt I. levél 10. rész 12-14. verse

12. Azért a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék.
13. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.
14. Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást.

2022. 3. 13. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 95. rész 6. verse – Szabó Ferenc

Zsoltárok könyve 95. rész 6. verse

6. Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!

2022. 3. 13. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 95. rész 1-6. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Zsoltárok könyve 95. rész 1-6. verse

1. Jőjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vígadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának!
2. Menjünk elébe hálaadással; vígadozzunk néki zengedezésekkel.
3. Mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden istenen felül.
4. A kinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi.
5. A kié a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták.
6. Jőjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le; essünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt!

2022. 3. 6. 10 óra - Textus: Ésaiás próféta könyve 58. rész 6-9. verse – Szloboda József

Ésaiás próféta könyve 58. rész 6-9. verse

6. Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?
7. Nem az-é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat?
8. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ.
9. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni;

2022. 3. 6. 8 óra - Textus: Dániel próféta könyve 9. rész 3. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Dániel próféta könyve 9. rész 3. verse

3. És orczámat az Úr Istenhez emelém, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, bőjtöléssel, zsákban és hamuban.

2022. 2. 27. 10 óra - Textus: Kolossébeliekhez írt levél 1. rész 11. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Kolossébeliekhez írt levél 1. rész 11. verse

11. Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel;

2022. 2. 27. 8 óra - Textus: Zsidókhoz írt levél 12. rész 1-3. verse – Szloboda József

Zsidókhoz írt levél 12. rész 1-3. verse

1. Annakokáért mi is, kiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdő tért.
2. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, a ki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, s az Isten királyi székének jobbjára ült.
3. Gondoljátok meg azért, hogy ő ily ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván.

2022. 2. 20. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 31. rész 6. verse – Szloboda József

Zsoltárok könyve 31. rész 6. verse

6. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten.

2022. 2. 20. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 28. rész 1-2. verse és a 31.rész 6. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Zsoltárok könyve 28. rész 1-2. verse és a 31.rész 6. verse

1. Dávidé. Hozzád kiáltok, Uram, én szirtem; ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál, a sírba szállókhoz hasonló.
2. Halld meg esedezéseimnek szavát, mikor kiáltok hozzád, és mikor felemelem kezeimet a te szentséged lakhelye felé.

Zsoltárok könyve 31.rész 6. verse

6. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten.

2022. 2. 13. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 7. rész 8. verse – Szabó Ferenc

Máté Evangéliuma 7. rész 8. verse

8. Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

2022. 2. 13. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 7. rész 7. verse, a 13 rész 45. verse és Ésaiás próféta könyve 55. rész 6. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 7. rész 7. verse

7. Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

Máté Evangéliuma 13 rész 45. verse

45. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, a ki igazgyöngyöket keres;

Ésaiás próféta könyve 55. rész 6. verse

6. Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van.

2022. 2. 6. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 103. rész 14. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Zsoltárok könyve 103. rész 14. verse

14. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.

2022. 2. 6. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 103. rész 8-14. verse – Szloboda József

Zsoltárok könyve 103. rész 8-14. verse

8. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.
9. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.
10. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.
11. Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt.
12. A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket.
13. A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.
14. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.

2022. 1. 30. 10 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt II. levél 12. rész 9. – Szloboda József

Korinthusbeliekhez írt II. levél 12. rész 9.

9. És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.

2022. 1. 23. 10 óra - Textus: Márk Evangéliuma 10. rész 27. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Márk Evangéliuma 10. rész 27. verse

27. Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges.

2022. 1. 16. 10 óra - Textus:Ésaiás próféta könyve 42. rész 1-3. verse – Szloboda József

Ésaiás próféta könyve 42. rész 1-3. verse

1. Ímé az én szolgám, a kit gyámolítok, az én választottam, a kit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek.
2. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán.
3. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg.

2022. 1. 9. 10 óra - Textus: Jelenések könyve 22. rész 2. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Jelenések könyve 22. rész 2. verse

2. Az ő utczájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók.

2022. 1. 2. 10 óra - Textus: Filippibeliekhez írt levél 4. rész 19. verse – Jenei-Jobbágy Ida

Filippibeliekhez írt levél 4. rész 19. verse

19. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.

2022. 1. 1. 10 óra - Textus: Lukács Evangéliuma 4. rész 18-19. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 4. rész 18-19. verse

18. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,
19. Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.