igehirdetések
2019

Ezen az oldalon meghallgathatóak az angyalföldi gyülekezetben
2019 évben elhangzott igehirdetések

2019. 12. 29. - Ésaiás próféta könyve 60. rész 1-2. verse – Kertész Adrienn

Ésaiás próféta könyve 60. rész 1-2. verse

1. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.
2. Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.

2019. 12. 26. - Jelenések könyve 4. rész 11. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Jelenések könyve 4. rész 11. verse

11. Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek.

2019. 12. 25. 10 óra - Máté Evangéliuma 1. rész 23. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 1. rész 23. verse

23. Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, a mi azt jelenti: Velünk az Isten.

2019. 12. 25. 8 óra - Jelenések könyve 19. rész 16. verse – Grendorf Péter

Jelenések könyve 19. rész 16. verse

16. Ruhájára és derekára ez a név van írva: királyoknak Királya és uraknak Ura.

2019. 12. 22. - János Evangéliuma 5.rész 5-7. verse – Szloboda József

János Evangéliuma 5.rész 5-7. verse

5. Vala pedig ott egy ember, a ki harmincnyolcz esztendőt töltött betegségében.
6. Ezt a mint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; monda néki: Akarsz-é meggyógyulni?
7. Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy a mikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én oda érek, más lép be előttem.

2019. 12. 8. - Zsoltárok könyve 2. rész 1-12. verse – Szloboda József

Zsoltárok könyve 2. rész 1-12. verse

1. Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek?
2. A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen:
3. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket!
4. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket.
5. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében:
6. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen!
7. Törvényül hirdetem: Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy te; én ma nemzettelek téged.
8. Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait.
9. Összetöröd őket vasvesszővel: széjjelzúzod őket, mint cserépedényt.
10. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái!
11. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel.
12. Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék és el ne veszszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, a kik ő benne bíznak!

2019. 12. 1. - Malakiás próféta könyve 3. rész 17. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Malakiás próféta könyve 3. rész 17. verse

17. És azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, a melyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és kedvezek nékik, a mint kiki kedvez a maga fiának, a ki szolgálja őt.

2019. 11. 24. - Mikeás próféta könyve 2. rész 3. verse –Kertész Adrienn

Mikeás próféta könyve 2. rész 3. verse

Azért ezt mondja az ÚR: Most én tervezek rosszat e nemzetség ellen…
2019. 11. 17. - Jelenések könyve 1 rész 1-5. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Jelenések könyve 1 rész 1-5. verse

1. Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, a miknek meg kell lenniök hamar: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának Jánosnak,
2. A ki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, a mit látott.
3. Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; mert az idő közel van.
4. János a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, a ki van, a ki vala és a ki eljövendő; és a hét lélektől, a mely az ő királyiszéke előtt van,
5. És a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,

2019. 11. 10. - János Evangéliuma 21. rész 18. verse – Szloboda József

János Evangéliuma 21. rész 18. verse

18. Bizony, bizony mondom néked, a mikor ifjabb valál, felövezéd magadat, és oda mégy vala, a hova akarád; mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet és más övez fel téged, és oda visz, a hová nem akarod.

2019. 11. 3. - Lukács Evangéliuma 18. reész 18-27. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 18. reész 18-27. verse

18. És megkérdé őt egy főember, mondván: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?
19. Monda pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten.
20. A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy; tiszteld atyádat és anyádat.
21. Az pedig monda: Mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam.
22. Jézus ezeket hallván, monda néki: Még egy fogyatkozás van benned: Add el mindenedet, a mid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz mennyországban; és jer, kövess engem.
23. Az pedig ezeket hallván, igen megszomorodék; mert igen gazdag vala.
24. És mikor látta Jézus, hogy az igen megszomorodék, monda: Mily nehezen mennek be az Isten országába, a kiknek gazdagságuk van!
25. Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.
26. A kik pedig ezt hallották, mondának: Ki idvezülhet tehát?
27. Ő pedig monda: A mi embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél.

2019. 10. 27. - Péter Apostol I. levele 2. rész 5. és 9. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Péter Apostol I. levele 2. rész 5. és 9. verse

5. Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…
9. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok…

2019. 10. 20. - Mózes V. könyve 19. rész 2-3 verse és János Evangéliuma 4. rész 16. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes V. könyve 19. rész 2-3 verse

2. Válaszsz ki magadnak három várost a te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ád néked, hogy örököljed azt.
3. Készítsd meg magadnak az utat azokhoz

János Evangéliuma 4. rész 16. verse

6. …Én vagyok az út

2019. 10. 13. - Korinthusbeliekhez írt I. levél 13. rész 7. verse – Szloboda József
 

Korinthusbeliekhez írt I. levél 13. rész 7. verse

7. Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
 

2019. 10. 6. - Lukács Evangéliuma 15. rész 32. verse – Kertész Adrienn
 

Lukács Evangéliuma 15. rész 32. verse

32. Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott; és elveszett, és megtaláltatott.

 

2019. 9. 29. - Lukács Evangéliuma 15. rész 18. verse – Koroknai Tegez Ferenc
 

Lukács Evangéliuma 15. rész 18. verse

18. …elmegyek az én atyámhoz

 

2019. 9. 22. - Jób könyve 34. rész 10-12. verse – Szloboda József
 

Jób könyve 34. rész 10-12. verse

10. Azért, ti tudós emberek, hallgassatok meg engem! Távol legyen Istentől a gonoszság, és a Mindenhatótól az álnokság!
11. Sőt inkább, a mint cselekszik az ember, úgy fizet néki, és kiki az ő útja szerint találja meg, a mit keres.
12. Bizonyára az Isten nem cselekszik gonoszságot, a Mindenható el nem ferdíti az igazságot!

 

2019. 9. 15. - Efézusbeliekhez írt levél 5. rész 8-10. verse – Kiss Gyöngyi
 

Efézusbeliekhez írt levél 5. rész 8-10. verse

8 Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei.
9 A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.
10 Ítéljétek meg tehát, mi az, ami kedves az Úrnak

 

2019. 9. 8. - Apostolok Cselekedetei 3. rész 4. verse – Szloboda József
 

Apostolok Cselekedetei 3. rész 4. verse

 4. Péter pedig mikor szemeit reá vetette Jánossal egyben, monda: Nézz mi reánk!

 

2019. 9. 1. - Efézusbeliekhez írt levél 5. rész 32. verse – Koroknai Tegez Ferenc
 

Efézusbeliekhez írt levél 5. rész 32. verse

32. Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.

 

2019. 8. 25. - János Evangéliuma 10. rész 14. verse – Szloboda József
 

János Evangéliuma 10. rész 14. verse

14. Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim

 

2019. 8. 11. - Mózes IV. könyve 21. rész 4-9. verse – Kiss Gyöngyi

 

Mózes IV. könyve 21. rész 4-9. verse

4 Majd elindultak a Hór-hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edóm országát. De útközben elfogyott a nép türelme,
5 és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen: Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt!
6. Ezért az Úr mérges kígyókat küldött a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sokan meghaltak Izráelből.
7. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: Vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat! És imádkozott Mózes a népért.
8. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: Készíts egy mérges kígyót, és tűzd föl egy póznára! Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha arra föltekint.
9. Mózes tehát készített egy rézkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt.

 

2019. 8. 4. - Jelenések Könyve 5. rész 12-14. verse – Koroknai Tegez Ferenc

 

Jelenések Könyve 5. rész 12-14. verse

12. Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcseséget és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást.
13. Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.
14. És a négy lelkes állat monda: Ámen. És a huszonnégy Vén leborult és imádá az örökkön örökké élőt.

 

2019. 7. 21. - János Evangéliuma 3 rész 3. verse és a Jelenések Könyve 21. rész 5. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 3 rész 3. verse

3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

Jelenések Könyve 21. rész 5. verse

5. És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.

 

2019. 7. 14. - Apostolok Cselekedetei 28. rész 1-6.verse – Kiss Gyöngyi

Apostolok Cselekedetei 28. rész 1-6.verse

1. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet.
2. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt mindnyájunkat befogadtak.
3. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, a meleg miatt egy vipera bújt ki belőle, és a kezébe mart.
4. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz: Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem engedi, hogy életben maradjon.
5. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett.
6. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy isten.

 

2019. 7. 14. - Keresztelő – Koroknai Tegez Ferenc
 

 

2019. 7. 7. - Apostolok Cselekedetei 26. rész 27-29.verse – Koroknai Tegez Ferenc

Apostolok Cselekedetei 26. rész 27-29.verse

27. Hiszel-e, Agrippa király, a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel.
28. Agrippa pedig monda Pálnak: Majdnem ráveszel engem, hogy keresztyénné legyek.
29. Pál pedig monda: Kívánnám Istentől, hogy necsak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, kik ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, a minő én is vagyok, e bilincsektől megválva.

 

2019. 6. 30. - János Apostol I. levele 3. rész 13-15. verse – Kiss Gyöngyi

János Apostol I. levele 3. rész 13-15. verse

13. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ.
14. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket: aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad.
15. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos; azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete.

 

2019. 6. 23. - Királyok I. könyve 21. rész 1-7. és a 15. verse – Szloboda József

Királyok I. könyve 21. rész 1-7. és a 15. verse

1. Ezek után a következő dolog történt: A jezréeli Nábótnak szőlője volt Jezréelben, Samária királyának, Ahábnak a palotája mellett.
2. Egyszer Aháb így szólította meg Nábótot: Add nekem a szőlődet, hadd legyen az veteményeskertem, mert közel van a házamhoz! Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát.
3. Nábót így felelt Ahábnak: Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet!
4. Aháb elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezréeli Nábót adott neki, amikor ezt mondta: Nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, a falnak fordult, és nem evett semmit.
5. A felesége, Jezábel azonban odament hozzá, és így szólt: Min keseredett el úgy a lelked, hogy semmit sem eszel?
6. Ő így válaszolt: Beszéltem a jezréeli Nábóttal. Kértem, hogy adja el nekem a szőlőjét, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt is adhatok helyette. De ő azt mondta, hogy nem adja nekem a szőlőjét.
7. A felesége, Jezábel ezt mondta neki: Hát nem te uralkodsz most Izráelben? Kelj föl, egyél, ne búslakodj! Majd én megszerzem neked a jezréeli Nábót szőlőjét.
15 Amikor Jezábel meghallotta, hogy halálra kövezték Nábótot, így szólt Jezábel Ahábhoz: Kelj föl, vedd birtokba a jezréeli Nábót szőlőjét, amelyet nem akart eladni neked, mert nem él már Nábót, hanem meghalt.

 

2019. 6. 16. - Apostolok Cselekedetei 16. rész 23. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Apostolok Cselekedetei 16. rész 23. verse

23. És miután sok ütést mértek rájok, tömlöczbe veték őket, megparancsolva a tömlöcztartónak, hogy gondosan őrizze őket.

 

2019. 6. 10. - Márk Evangéliuma 7. rész 18. verse és a Máté Evangéliuma 16. rész 15-17. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Márk Evangéliuma 7. rész 18. verse

18. És monda nékik: Ti is ennyire tudatlanok vagytok-é? Nem értitek-é, hogy a mi kívülről megy az emberbe, semmi sem fertőztetheti meg őt?

Máté Evangéliuma 16. rész 15-17. verse

15. Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?
16. Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.
17. És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.

 

2019. 6. 9. - Apostolok Cselekedetei 2. rész 37-39. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 2. rész 37-39. verse

37. Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?
38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.
39. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.

 

2019. 6. 2. - Józsué könyve 24. rész 14-15. verse – Szőgyényi-Kovács Henrietta

Józsué könyve 24. rész 14-15. verse

14. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok hűen és feddhetetlenül! Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl meg Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok!
15. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek most a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!

 

2019. 5. 26. - Korinthusbeliekhez írt I. levél 2. rész 14-15. verse – Szloboda József

Korinthusbeliekhez írt I. levél 2. rész 14-15.verse

14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.
15. A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.

 

2019. 5. 19. - Zsoltárok könyve 113. rész 5-6. verse – Kiss Gyöngyi

Zsoltárok könyve 113. rész 5-6. verse

5. Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, aki a magasban lakik,
6. és a mélybe néz, az égre is, a földre is?

 

2019. 5. 12. - Máté Evangéliuma 15. rész 27.verse, a 11. rész 12. verse és a 16. rész 23. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 15. rész 27.verse, a 11. rész 12. verse és a 16. rész 23. verse

15: 27. Az pedig monda: Úgy van, Uram; de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, a mik az ő uroknak asztaláról aláhullanak.
11: 12. A Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt.
16: 23. Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.

 

2019. 5. 5. - Mózes V. könyve 6.rész 2-7. verse – Szloboda József

Mózes V. könyve 6.rész 2-7. verse

2. Hogy féljed az Urat, a te Istenedet, és megtartsad minden ő rendelését és parancsolatát, a melyeket én parancsolok néked: te és a te fiad, és a te unokád, teljes életedben, és hogy hosszú ideig élhess.
3. Halld meg azért Izráel, és vigyázz, hogy megcselekedjed, hogy jól legyen dolgod, és hogy igen megsokasodjál a tejjel és mézzel folyó földön, a miképen megigérte az Úr, a te atyáidnak Istene néked.
4. Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!
5. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.
6. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.
7. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz.

 

2019. 4. 28. - János Evangéliuma 21. rész 15-17. verse – Kiss Gyöngyi

János Evangéliuma 21. rész 15-17. verse

15. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez: Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged! Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én bárányaimat!
16. Másodszor is megkérdezte: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki: Őrizd az én juhaimat!
17. Harmadszor is szólt hozzá: Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat!

 

2019. 4. 22. - János Evangéliuma 20. rész 11-18. verse – Kiss Gyöngyi

János Evangéliuma 20. rész 11-18. verse

11. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt; az egyik fejtől, a másik pedig lábtól.
13. Azok így szóltak hozzá: Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették.
14. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az.
15. Jézus így szólt hozzá: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom.
16. Jézus nevén szólította: Mária! Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: Rabbuni! – ami azt jelenti: Mester.
17. Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.
18. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki.

 

2019. 4. 21. 10 óra - Ésaiás próféta könyve 61. rész 1-6. verse – Szloboda József

Ésaiás próféta könyve 61. rész 1-6. verse

1. Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást;
2. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvígasztaljak minden gyászolót;
3. Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!
4. És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják, és a puszta városokat megújítják, és a régi nemzetségek pusztaságait.
5. És ott állnak az idegenek, és legeltetik juhaitokat, és a jövevények szántóitok és vinczelléreitek lesznek.
6. Ti pedig az Úr papjainak hívattattok, Istenünk szolgáinak neveztettek; a népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek.

 

2019. 4. 21. 8 óra - Korinthusbeliekhez írt I. levél 15. rész 20. és a 47-50. verse – Grendorf Péterf

Korinthusbeliekhez írt I. levél 15. rész 20. és a 47-50. verse

20. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.
47 Az első ember a föld porából való, a második ember mennyből való. Dán 7,13
48. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is.
49. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. * Róm 8,29 ; Fil 3,21
50. Azt mondom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot

 

2019. 4. 19. 18 óra - Lukács Evangéliuma 23. rész 26. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 23. rész 26. verse

26. Mikor azért elvivék őt, egy Czirénebeli Simont megragadván, ki a mezőről jöve, arra tevék a keresztfát, hogy vigye Jézus után.

 

2019. 4. 19. 10 óra - János Evangéliuma 19. rész 20. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 19. rész 20. verse

20. Sokan olvasák azért e czímet a zsidók közül; mivelhogy közel vala a városhoz az a hely, a hol Jézus megfeszíttetett vala: és héberül, görögül és latinul vala az írva.

 

2019. 4. 14. - Zsoltárok könyve 131. rész 2. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Zsoltárok könyve 131. rész 2. verse

2. Sőt lecsendesítém és elnémítám lelkemet. A milyen az elválasztott gyermek az anyjánál; mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem. Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza!

 

2019. 4. 7. (Mályi) - Bírák könyve 7. rész 2. és 7. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Bírák könyve 7. rész 2. és 7. verse

2. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak: Túl sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt. Különben még így fog dicsekedni Izráel velem szemben: A saját kezem szabadított meg engem!
7. Az Úr ezt mondta Gedeonnak: Ezzel a háromszáz emberrel, akik nyaldosták a vizet, szabadítalak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza!

 

2019. 4. 7. - Márk Evangéliuma 14. rész 1-2. verse – Szloboda József

Márk Evangéliuma 14. rész 1-2. verse

1. Két nap mulva pedig húsvét vala és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a főpapok és az írástudók tanakodnak vala, hogy csalárdsággal mimódon fogják meg és öljék meg őt.
2. Mert azt mondják vala: Ne az ünnepen, hogy a nép fel ne zendüljön.

 

2019. 4. 7. - Keresztelő – Szloboda József
 

 

2019. 3. 31. - Máté Evangéliuma 25. rész 31-32.verse – Kiss Gyöngyi

Máté Evangéliuma 25. rész 31-32.verse

31 Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára.
32 Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.

 

2019. 3. 24. - Apostolok Cselekedetei 8. rész 39. verse és a Filippibeliekhez írt levél 4. rész 4. verse – Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 8. rész 39. verse

39. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak Lelke elragadá Filepet; és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább méne az ő útján örömmel.

 

Filippibeliekhez írt levél 4. rész 4. verse

4. Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!

 

 

2019. 3. 17. - Máté Evangéliuma 17. rész 19. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 17. rész 19. verse

 

19. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén, mondának néki: Mi miért nem tudtuk azt kiűzni?

 

 

2019. 3. 10. - Péter Apostol II. levele 1. rész 3-4. verse – Szőgyényi-Kovács Henrietta

Péter Apostol II. levele 1. rész 3-4. verse

 

3 Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket.
4 Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.

 

 

2019. 3. 3. - Királyok I. könyve 19. rész 1-8. verse – Szloboda József

Királyok I. könyve 19. rész 1-8. verse

 

1. És Akháb elbeszélé Jézabelnek mindazokat, a melyeket Illés cselekedett és a többek között, hogy hogyan ölte meg mind a prófétákat fegyverrel.
2. És követet külde Jézabel Illéshez, mondván: Ezt cselekedjék velem az istenek és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint a hogy te cselekedtél azoknak életekkel mind egyig.
3. A mit mikor megértett, felkelvén elméne, vigyázván az ő életére. És méne Beersebába, a mely Júdában volt; és ott hagyá az ő szolgáját.
4. Ő pedig elméne a pusztába egynapi járó földre, és elmenvén leüle egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd haljon meg, és monda: Elég! Most óh Uram, vedd el az én lelkemet; mert nem vagyok jobb az én atyáimnál!
5. És lefeküvék és elaluvék a fenyőfa alatt. És ímé angyal illeté őt, és monda néki: Kelj fel, egyél.
6. És mikor körülnézett, ímé fejénél vala egy szén között sült pogácsa és egy pohár víz. És evék és ivék, és ismét lefeküvék.
7. És az Úr angyala eljött másodszor is és megilleté őt, és monda: Kelj fel, egyél; mert erőd felett való utad van.
8. És ő felkelt, és evett és ivott; és méne annak az ételnek erejével negyven nap és negyven éjjel egész az Isten hegyéig, Hórebig.
 

 

2019. 2. 24. -Habakuk próféta könyve 2. rész 1. verse – Szloboda József

Habakuk próféta könyve 2. rész 1. verse

 

1. Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában.

 

 

2019. 2. 17. - János Apostol I. levele 2. rész 15-17.verse – Kiss Gyöngyi

János Apostol I. levele 2. rész 15-17.verse

 

15. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.
16. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van.
17. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

 

 

2019. 2. 10. - Mózes III. könyve 19. rész 1-2. verse – Szloboda József

Mózes III. könyve 19. rész 1-2. verse

1. Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
2. Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.

 

 

2019. 2. 3. - Textus: 2Tim 2, 4. és 1Tim 6,12. – Koroknai Tegez Ferenc

Timótheushoz írt II. levél 2. rész 4. verse

4. Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki őt harczossá avatta.

Timótheushoz írt I. levél 6. rész 12. verse

12. Harczold meg a hitnek szép harczát, nyerd el az örök életet, a melyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt.

 

2019. 1. 27. - Textus: 2Móz 17, 11. – Kiss Gyöngyi

Mózes II. könyve 17. rész 11. verse

11 És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izráel volt az erősebb, amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt az erősebb.

 

2019. 1. 20. - Textus: Dán 2, 21-22. – Szloboda Józef

Dániel próféta könyve 2. rész 21-22. verse

21. És ő változtatja meg az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz királyokat; ád bölcseséget a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek.
22. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja mi van a setétségben; és világosság lakozik vele!

és a Apostolok Cselekedetei 22. rész 12-16. verse

12. Egy bizonyos Ananiás pedig, ki a törvény szerint istenfélő férfiú, kiről az ott lakó zsidók mind jó bizonyságot tesznek,
13. Hozzám jöve és mellém állva monda nékem: Saul atyámfia, nyerd vissza szemed világát. És én azon szempillantásban reá tekintettem.
14. Ő pedig monda: A mi atyáinknak Istene választott téged, hogy megismerd az ő akaratát, és meglásd amaz Igazat, és szót hallj az ő szájából.
15. Mert leszel néki tanúbizonysága minden embernél azok felől, a miket láttál és hallottál.
16. Most annakokáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét.

2019. 1. 13. - Textus: Fil 4, 13. – Koroknai Tegez Ferenc

Filippibeliekhez írt levél 4. rész 13. verse 

13 Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.

és a Zsidókhoz írt levél 12. rész 1. verse

1 Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet …

2019. 1. 6. - Textus: 1Kir 9, 1-9. – Kiss Gyöngyi

Királyok I. könyve 9. rész 1-9. verse

1. És lőn, mikor elvégezte Salamon az Úr házának és a király házának építését, és mindent a mit kívánt és a mit akart építeni Salamon:
2. Megjelenék az Úr Salamonnak másodszor is, a miként megjelent volt néki Gibeonban.
3. És monda néki az Úr: Meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet, a melylyel könyörgöttél előttem: Megszenteltem e házat, a melyet építettél, abba helyheztetvén az én nevemet mindörökké, és ott lesznek az én szemeim, és az én szívem mindenkor.
4. És ha te előttem járándasz, a mint járt Dávid, a te atyád, egyenes és tökéletes szívvel, úgy cselekedvén mindenekben, a mint néked megparancsoltam, az én rendelésimet és végzésimet megtartándod;
5. Megerősítem a te birodalmadnak trónját az Izráelen mindörökké, a mint megígértem volt Dávidnak a te atyádnak, mondván: Nem fogy el a te nemzetségedből való férfiú az Izráel királyi székéből.
6. De hogyha elszakadtok ti és a ti fiaitok én tőlem, és meg nem őrizénditek az én parancsolatimat és végzéseimet, melyeket előtökbe adtam; hanem elmentek, és idegen isteneknek szolgáltok, és meghajoltok azok előtt:
7. Kigyomlálom az Izráelt e föld színéről, a melyet nékik adtam; e házat, melyet az én nevemnek szenteltem, elvetem szemeim elől, és az Izráel példabeszédül és meséül lészen minden nép előtt.
8. És bár e ház felséges, mégis a kik elmennek mellette, elcsodálkoznak, felkiáltanak, és azt mondják: Miért cselekedett így az Úr ezzel a földdel és ezzel a házzal?
9. És azt felelik: Azért, mert elhagyták az Urat, az ő Istenöket, a ki az ő atyáikat kihozta volt Égyiptom földéből, és idegen istenekhez ragaszkodtak, és azokat imádták, és azoknak szolgáltak: ezért bocsátá ő reájok az Úr mind ezt a nyomorúságot.

2019. 1. 1. –Textus: Jer 29, 11. – Kiss Gyöngyi

Jeremiás próféta könyve 29. rész 11. verse

11. Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.