igehirdetések
2018

Ezen az oldalon meghallgathatóak az angyalföldi gyülekezetben
2018 évben elhangzott igehirdetések

2018. 12. 31. - Textus: 1Ján 2, 24. – Koroknai Tegez Ferenc

János Apostol I. levele 2. rész 24. verse

24. A mit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, a mit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok. 

2018. 12. 30. - Textus: Fil 2, 5-11 – Kiss Gyöngyi

Filippibeliekhez írt levél 2. rész 5-11. verse

5. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt:
6. mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,
7. hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult;
8. megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.
9. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb,
10. hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké;
11. és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

2018. 12. 26. - Textus: Mt 2, 1-11. – Szőgyényi-Kovács Henrietta

Máté Evangéliuma 2. rész 1-11. verse

  1. A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:
2. Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.
3. Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem.
4. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie?
5. Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta:
6. És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.
7. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét.
8. És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki.
9. Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, a míg odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala.
10. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének.
11. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát.

2018. 12. 25. 10 óra – Textus: 1Ján 3, 1-3. – Szloboda József

János Apostol I. levele 3. rész 1-3. verse

1. Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt. 
2. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, a mint van. 
3. És a kiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, a miképen Ő is tiszta. 

2018. 12. 25. 8 óra – Grendorf Péter

2018. 12. 24. - Textus: Lukács Evangéliuma 2. rész 7. verse és a Zsidókhoz írt levél 13. rész 2. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Lukács Evangéliuma 2. rész 7. verse

7. És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.

Zsidókhoz írt levél 13. rész 2. verse

2. A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg.

2018. 12. 23. - Textus: Dániel próféta könyve 6. rész 25-27. verse – Szloboda József

Dániel próféta könyve 6. rész 25-27. verse

25. Akkor Dárius király ira minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, a kik az egész földön lakozának: Békességtek bőséges legyen!
26. Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában féljék és rettegjék a Dániel Istenét; mert ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol, és uralkodása mind végig megtart;
27. A ki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön; a ki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából.

2018. 12. 16. - Textus: Titushoz írt levél 1. rész 4. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Titushoz írt levél 1. rész 4. verse

4. Titusznak, a közös hitben való igaz fiamnak: Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől.

2018. 12. 9. - Textus: Jeremiás próféta könyve 13. rész 11. verse –Kiss Gyöngyi

Jeremiás próféta könyve 13. rész 11. verse

11. Mert ahogyan az ember szorosan a derekára köti az övet, úgy kötöttem magamhoz Izráel és Júda egész házát – így szól az Úr –, hogy az én népem legyenek, hírnevem, dicséretem és tiszteletem növekedésére. De ők nem hallgattak rám.

2018. 12. 2. - Textus: Timótheushoz írt II. levél 4. rész 5. verse –Szloboda József

Timótheushoz írt II. levél 4. rész 5. verse

5. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.

2018. 11. 25. - Textus: Ésaiás próféta könyve 40. rész 31.verse –Koroknai Tegez Ferenc

Ésaiás próféta könyve 40. rész 31.verse

31. De a kik az Úrban bíznak,…

2018. 11. 18. - Textus: Apostolok Cselekedetei 8. rész 26-40. verse –Kiss Gyöngyi

Apostolok Cselekedetei 8. rész 26-40. verse

26. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Kelj fel, és menj Dél felé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen.
27. Ő felkelt, és elindult. És íme, egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni,
28. visszatérőben hintóján ülve Ézsaiás prófétát olvasta.
29. Ezt mondta a Lélek Fülöpnek: Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz!
30. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: Érted is, amit olvasol?
31. Erre az így válaszolt: Hogyan érthetném, ha valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé.
32. Az Írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt: „Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját.
33. Megaláztatásában elvétetett róla az ítélet, nemzetségét ki sorolhatná fel? Mert élete felvitetik a földről.”
34. A főember megkérdezte Fülöptől: Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról vagy valaki másról?
35. Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust.
36. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember: Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem?
37. Ezt mondta neki Fülöp: Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. *
38. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és a főember, és megkeresztelte őt.
39. Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé a főember, de örvendezve haladt tovább az útján.
40. Fülöp pedig Azótoszba került, és végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért.

2018. 11. 11. - Textus: Jób könyve 5. rész 17-19. verse –Szloboda József

Jób könyve 5. rész 17-19. verse

17. Ímé, boldog ember az, a kit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad!
18. Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.
19. Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.

2018. 11. 11. - Keresztelő – Koroknai Tegez Ferenc

2018. 11. 4. - Textus: Rómabeliekhez írt levél 14. rész 7-9. verse –Szloboda József

Rómabeliekhez írt levél 14. rész 7-9. verse

7. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának:
8. Mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.
9. Mert azért halt meg és támadott fel és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon mind élőkön uralkodjék.

2018. 10. 28. - Textus: Ezsdrás könyve 7. rész 10. verse –Szloboda József

Ezsdrás könyve 7. rész 10. verse

10. Mert Ezsdrás erős szívvel törekedett keresni és cselekedni az Úr törvényét, és tanítani Izráelben a rendeléseket és ítéleteket.

2018. 10. 28. - Keresztelő –Szloboda József

2018. 10. 21. - Textus: Apostolok Cselekedetei 7. rész 55. verse –Koroknai Tegez Ferenc

Apostolok Cselekedetei 7. rész 55. verse

55. Mivel pedig teljes vala Szent Lélekkel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől,

2018. 10. 7. - Textus: Apostolok Cselekedetei 5. rész 3-4. verse –Szloboda József

Apostolok Cselekedetei 5. rész 3-4. verse

3. Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezőnek árából félre tégy?
4. Nemde megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.

2018. 9. 30. - Textus: Királyok II. könyve 5. rész 8. és 15. verse - Kolossébeliekhez írt levél 4. rész 3-4. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Királyok II. könyve 5. rész 8. és 15. verse

8. Mikor pedig meghallotta Elizeus, az Isten embere, hogy az Izráel királya ruháit megszaggatta, külde a királyhoz ilyen izenettel: Miért szaggattad meg a te ruháidat? Hadd jőjjön hozzám, és tudja meg, hogy van próféta Izráelben.
15. Azután visszatért egész kiséretével az Isten emberéhez, és bemenvén megálla előtte, és monda: Ímé, most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izráelben! Azért most vedd el, kérlek, ez ajándékot a te szolgádtól.

Kolossébeliekhez írt levél 4. rész 3-4. verse

3. Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az íge ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok;
4. Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, a mint nékem szólnom kell.

2018. 9. 23. - Textus: János Evangéliuma 11. rész 1. verse – Szloboda József

János Evangéliuma 11. rész 1. verse

1. Vala pedig egy beteg, Lázár, Bethániából, Máriának és az ő testvérének, Márthának falujából.

2018. 9. 16. - Textus: Királyok II. könyve 2. rész 23-24. verse – Kiss Gyöngyi

Királyok II. könyve 2. rész 23-24. verse

23. Onnan azután elment Bételbe. Miközben fölfelé ment az úton, kisfiúk jöttek ki a városból, és így csúfolták őt: Menj föl, kopasz! Menj föl, kopasz! 
24. Ő azonban hátrafordult, rájuk nézett, és megátkozta őket az Úr nevében. Ekkor két nőstény medve jött ki az erdőből, és szétszaggatott közülük negyvenkét gyermeket.


2018. 9. 9. - Textus: Királyok I. könyve 18. rész 21. verse – Szloboda József

Királyok I. könyve 18. rész 21. verse

21. És odamenvén Illés az egész sokasághoz, monda: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt; ha pedig Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép csak egy szót sem.


2018. 9. 9. - Keresztelő – Szloboda József


2018. 9. 2. - Textus: János Evangéliuma 8. rész 34-36. verse – Szloboda József

János Evangéliuma 8. rész 34-36. verse

34. Felele nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy mindaz, a ki bűnt cselekszik, szolgája a bűnnek.
35. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban: a Fiú marad ott mindörökké.
 36. Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.


2018. 8. 26. - Textus: János Evangéliuma 3. rész 7. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 3. rész 7. verse

7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.


2018. 8. 19. - Textus: Királyok I. könyve 3. rész 2-15. verse – Kiss Gyöngyi

Királyok I. könyve 3. rész 2-15. verse

 

2. A nép akkor még az áldozóhalmokon áldozott, mert addig még nem építettek házat az Úr nevének. 
3. Salamon szerette ugyan az Urat, és apjának, Dávidnak a rendelkezései szerint élt, de ő is az áldozóhalmokon mutatott be áldozatot. 
4. A király Gibeónba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert ez volt a legnagyobb áldozóhalom. Egyszer ezer égőáldozatot mutatott be Salamon azon az oltáron.
5. Akkor éjjel megjelent Gibeónban az Úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten: Kérj valamit, én megadom neked!
6 Salamon ezt felelte: Te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is.
7. Most pedig, Uram, Istenem, apám, Dávid után királlyá tetted a te szolgádat. De én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. 
8. És a te szolgád választott néped között van, amely olyan nagy nép, hogy meg sem lehet számolni; nem lehet számba venni sokasága miatt. 
9. Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Ki tudná különben kormányozni a te nagy népedet?! 
10. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. 
11. Azért ezt mondta neki Isten: Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy törvényemnek engedelmeskedve tudj kormányozni,
12. ezért teljesítem kérésedet: olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. 
13. Sőt azt is megadom neked, amit nem kértél: olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. 
14. Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogyan apád, Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. 
15. Azután fölébredt Salamon, és látta, hogy álmodott. Amikor visszament Jeruzsálembe, odaállt az Úr szövetségládája elé, és égőáldozatokat mutatott be, békeáldozatokat készített, és udvari embereinek lakomát rendezett.


2018. 8. 12. - Textus: Lukács Evangéliuma 17. rész 19. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 17. rész 19. verse

 19. És monda néki: Kelj föl, és menj el: a te hited téged megtartott.

 

2018. 8. 5. - Textus: Sámuel I. könyve 18. rész 2-4. verse – Péter Henrietta

Sámuel I. könyve 18. rész 2-4. verse

2. Saul pedig magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja házába.
3. És szövetséget kötött Jónátán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát.
4. Levette Jónátán a köpenyét, és Dávidnak adta, sőt a ruháját meg a kardját, az íját és az övét is.

 

2018. 7. 29. - Textus: Lukács Evangéliuma 10. rész 25. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 10. rész 25. verse

25. És ímé egy törvénytudó felkele, kísértvén őt, és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?

 

2018. 7. 22. - Textus: Sámuel I. könyve 19. rész 24. verse és Máté Evangéliuma 13. rész 20-21. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Sámuel I. könyve 19. rész 24. verse

24. És leveté ő is ruháit, és prófétála, ő is Sámuel előtt és ott feküvék meztelenül azon az egész napon és egész éjszakán. Azért mondják: Avagy Saul is a próféták közt van-é?

Máté Evangéliuma 13. rész 20-21. verse

20. A mely pedig a köves helyre esett, ez az, a ki hallja az ígét, és mindjárt örömmel fogadja;
21. De nincs gyökere benne, hanem csak ideig való; mihelyt pedig nyomorgatás vagy üldözés támad az íge miatt, azonnal megbotránkozik.

2018. 7. 15. - Textus: Lukács Evangéliuma 8. rész 26. - 39. verse – Péter Henrietta

Lukács Evangéliuma 8. rész 26. – 39. verse

26. Azután áthajóztak a gadaraiak földjére, amely Galileával átellenben fekszik.
27. Amikor partra szállt, a város felől szembejött vele egy ember, akiben ördögök voltak. Már régóta nem vett magára ruhát, és nem házban lakott, hanem sírboltokban.
28. Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult előtte, és hangosan ezt mondta: Mi közöm hozzád Jézus, a magasságos Isten Fia? Kérlek, ne gyötörj engem!
29. Jézus megparancsolta ugyanis a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki ebből az emberből. Mivel az régóta tartotta megszállva, láncokkal és bilincsekkel kötözték meg, úgy őrizték, de ő elszaggatta a kötelékeket, a gonosz lélek pedig a pusztába hajtotta.
30. Jézus megkérdezte tőle: Mi a neved? Az így felelt: Légió! – mert sok ördög költözött bele.
31. Ezek nagyon kérték őt, ne parancsolja őket vissza az alvilágba.
32. Ott a hegyen egy nagy disznónyájat legeltettek; arra kérték őt a gonosz lelkek, engedje meg, hogy azokba mehessenek. Ő pedig megengedte nekik.
33. Kijöttek az ördögök az emberből, és belementek a disznókba. A nyáj a meredekről a tóba rohant, és belefulladt.
34. A pásztorok a történtek láttára elfutottak, és elvitték a hírt a városba és a környékre.
35. Az emberek erre kijöttek, hogy lássák, mi történt. Amint odaértek, megdöbbenve látták, hogy felöltözve és ép elmével ül Jézus lábánál az az ember, akiből kimentek az ördögök.
36. Akik látták, elbeszélték nekik, hogyan szabadult meg a megszállott.
37. Ekkor Gadara vidékének egész népe kérte őt, hogy menjen el tőlük, mert nagy félelem lett úrrá rajtuk. Jézus ekkor hajóra szállt, és visszatért.
38. Az az ember pedig, akiből kimentek az ördögök, arra kérte, hogy vele maradhasson. De Jézus elküldte, ezt mondva neki:
39. Térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten. Ő pedig elment, és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus.


2018. 7. 15. - Keresztelő – Péter Henrietta

2018. 7. 8. - Textus: Sámuel I. könyve 12. rész 20-25. verse – Szloboda József

Sámuel I. könyve 12. rész 20-25. verse

20. És monda Sámuel a népnek: Ne féljetek! Ha már mind e gonoszságot véghez vittétek, most ne távozzatok el az Úrtól, hanem az Úrnak szolgáljatok teljes szívetekből.
21. Ne térjetek el a hiábavalóságok után, a melyek nem használnak, meg sem szabadíthatnak, mert hiábavalóságok azok.
22. Mert nem hagyja el az Úr az ő népét, az ő nagy nevéért; mert tetszett az Úrnak, hogy titeket a maga népévé válaszszon.
23. Sőt tőlem is távol legyen, hogy az Úr ellen vétkezzem és felhagyjak az érettetek való könyörgéssel; hanem inkább tanítani foglak titeket a jó és igaz útra.
24. Csak féljétek az Urat, és szolgáljatok néki hűségesen, teljes szívetekből; mert látjátok; mily nagy dolgot cselekedett veletek.
25. Ha pedig folytonos rosszat cselekesztek: mind ti, mind királyotok elvesztek.


2018. 7. 1. - Textus: Lukács Evangéliuma 7. rész 1-10. verse – Kiss Gyöngyi

Lukács Evangéliuma 7. rész 1-10. verse

1. Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba.
2. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt, és haldoklott.
3. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el, és mentse meg a szolgáját.
4. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték: Méltó arra, hogy megtedd ezt neki,
5. mert szereti népünket, ő építtette a zsinagógát is nekünk.
6. Jézus pedig elindult velük. Amikor már közel járt a házhoz, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki: Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj.
7. Ezért magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám.
8. Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok az egyiknek: Menj el – akkor az elmegy; és a másiknak: Jöjj ide – akkor az idejön; és ha azt mondom a szolgámnak: Tedd meg ezt – akkor az megteszi.
9. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz: Mondom nektek, Izráelben sem találtam ekkora hitet.
10. Amikor a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták.


2018. 7. 1. - Keresztelő – Szloboda József

2018. 6. 24. - Textus: Ruth könyve 1. rész 16, 17, és a 22. verse – Szloboda József lelkipásztor

Ruth könyve 1. rész 16, 17, és a 22. verse

16. Ruth pedig monda: Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert a hova te mégy, oda megyek, és a hol te megszállsz, ott szállok meg; néped az én népem, és Istened az én Istenem.
17. A hol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled.
22. Így tért vissza Naómi, és vele a Moábita Ruth, az ő menye, a ki hazatért Moáb mezejéről. Megérkezének pedig Bethlehembe az árpaaratás kezdetén.


2018. 6. 10. - Textus: Bírák Könyve 16. rész 15-17. verse – Kiss Gyöngyi

Bírák Könyve 16. rész 15-17. verse

15. Delila ezt mondta neki: Hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Már háromszor csaptál be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erőd.
16. Amikor mindennap zaklatta és gyötörte szavaival, Sámson halálosan megunta a dolgot.
17. Feltárta előtte egészen a szívét, és ezt mondta neki: Borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek szentelt názír voltam már anyám méhében is. Ha megnyírnak, odalesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bárki más.


2018. 6. 3. - Textus: Márk Evangéliuma 10. rész 50-51. verse – Péter Henrietta

Márk Evangéliuma 10. rész 50-51. verse

50. Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. 
51. Jézus megkérdezte tőle: Mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak.

2018. 5. 27. - Textus: Bírák könyve 11. rész 31. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Bírák könyve 11. rész 31. verse

31. Akkor valami kijövénd az én házamnak ajtaján előmbe, mikor békével visszatérek az Ammon fiaitól, legyen az Úré, és megáldozom azt egészen égőáldozatul.

2018. 5. 20. - Textus: Ésaiás próféta könyve 60. rész 1-2. verse – Szloboda József

Ésaiás próféta könyve 60. rész 1-2. verse

1. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.
2. Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.

2018. 5. 13. - Textus: Márk Evangéliuma 5. rész 21-24. és 35-42. verse – Kiss Gyöngyi

Márk Evangéliuma 5. rész 21-24. és 35-42. verse

21. Amikor Jézus ismét átkelt hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereglett köré, ő pedig a tenger partján maradt.
22. Akkor jött egy zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult,
23. és esedezve kérte: A kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon.
24. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság követte őt, és tolongott körülötte.

35. Még beszélt Jézus, amikor emberek érkeztek a zsinagógai elöljáró házától, és ezt mondták: Leányod meghalt. Miért fárasztod még a Mestert?
36. Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: Ne félj, csak higgy!
37. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, Jakab testvérének.
38. Amikor megérkeztek a zsinagógai elöljáró házához, látva a zűrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat,
39. bement, és így szólt hozzájuk: Miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik.
40. Erre kinevették; de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele lévőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt.
41. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki: Talitha kúmi!, ami azt jelenti: Leányka, neked mondom, kelj fel!
42. A leányka pedig azonnal felkelt és járt, mert tizenkét éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól.

2018. 5. 13. - Keresztelő – Szloboda József

2018. 5. 6. - Textus: Zsoltárok könyve 86. rész 11. verse – Szloboda József

Zsoltárok könyve 86. rész 11. verse

11. Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet.

2018. 4. 29. - Textus: Lukács Evangéliuma 8. rész 18. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 8. rész 18. verse

18. Meglássátok azért, mimódon hallgatjátok: mert a kinek van, annak adatik; és a kinek nincs, még a mijét gondolja is hogy van, elvétetik tőle.

2018. 4. 22. - Textus: Bírák könyve 3. rész 12-21. verse – Kiss Gyöngyi

Bírák könyve 3. rész 12-21. verse

12. De Izráel fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ekkor az Úr Eglónnak, Móáb királyának a hatalmába adta Izráelt, mivel olyat tettek, amit rossznak lát az Úr. 
13. Ez összefogott Ammón fiaival és Amálékkal, elment, megverte Izráelt, és birtokba vette a pálmák városát. 5Móz 34,3 
14. Izráel fiai tizennyolc esztendeig szolgálták Eglónt, Móáb királyát. 
15. Ekkor Izráel fiai segítségért kiáltottak az Úrhoz, és az Úr szabadítót támasztott nekik: a benjámini Éhúdot, Gérá fiát, aki balkezes volt. Izráel fiai vele küldték el az adót Eglónnak, Móáb királyának. 
16. Éhúd csináltatott magának egy kétélű, egykönyöknyi kardot, és azt a ruhája alá, a jobb csípőjére kötötte. 
17. Így vitte be az adót Eglónnak, Móáb királyának. Eglón igen kövér ember volt. 
18. Miután Éhúd átadta az adót, elküldte azokat, akik az adót szállították. 
19. Ő maga azonban visszatért a Gilgálnál levő bálványszobroktól, és ezt mondta: Titkos beszédem van veled, ó, király! Az így felelt: Csitt! Ekkor kiment mindenki, aki mellette állt. 
20. Éhúd bement hozzá; a király éppen az emeleten, hűvös különszobájában ült. Éhúd ezt mondta: Istentől hoztam üzenetet neked! Ekkor az fölkelt a trónról. 
21. Éhúd pedig a bal kezével a kardja után nyúlt, előrántotta a jobb csípőjéről, és beledöfte annak a hasába.

2018. 4. 15. - Textus: Márk Evangéliuma 10. rész 26-27. verse – Szloboda József

Márk Evangéliuma 10. rész 26-27. verse

26. Azok pedig még inkább álmélkodnak vala, mondván magok között: Kicsoda idvezülhet tehát?
27. Jézus pedig rájuk tekintvén, monda: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél; mert az Istennél minden lehetséges.

2018. 4. 8. - Textus: Józsué könyve 2.rész 11 verse és Márk Evangéliuma 7. rész 28. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Józsué könyve 2. rész 11. verse

11. És a mint hallottuk, megolvadott a mi szívünk, és nem támadt többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr, a ti Istenetek az Isten fenn az égben és alant a földön!

Márk Evangéliuma 7. rész 28. verse

28. Az pedig felele és monda néki: Úgy van Uram; de hiszen az ebek is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsalékaiból.

2018. 4. 2. - Textus: Lukács Evangéliuma 24. rész 1-9. verse – Kiss Gyöngyi

Lukács Evangéliuma 24. rész 1-9. verse

1. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. 
2. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, 
3. és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. 
4. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. 
5. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: Miért keresitek a holtak között az élőt? 
6. Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza: megmondta nektek még Galileában, 
7. hogy az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszíttetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia.
8. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, 
9. és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek.

2018. 4. 1. 10 óra - Textus: Márk Evangéliuma 10. rész 46-52. verse – Szloboda József

Márk Evangéliuma 10. rész 46-52. verse

46. És Jerikóba érkezének: és mikor ő és az ő tanítványai és nagy sokaság Jerikóból kimennek vala, a Timeus fia, a vak Bartimeus, ott üle az úton, koldulván.
47. És a mikor meghallá, hogy ez a Názáreti Jézus, kezde kiáltani, mondván: Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!
48. És sokan feddik vala őt, hogy hallgasson; de ő annál jobban kiáltja vala: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!
49. Akkor Jézus megállván, mondá, hogy hívják elő. És előhívják vala a vakot, mondván néki: Bízzál; kelj föl, hív tégedet.
50. Az pedig felső ruháját ledobván, és felkelvén, Jézushoz méne.
51. És felelvén Jézus, monda néki: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? A vak pedig monda néki: Mester, hogy lássak.
52. Jézus pedig monda néki: Eredj el, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szemevilága, és követi vala Jézust az úton.

2018. 4. 1. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 28. rész 1-8. verse – Grendorf Péter

Máté Evangéliuma 28. rész 1-8. verse

 1. A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.
2. És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra.
3. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.
4. Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének, és olyanokká lőnek mint a holtak.
5. Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
6. Nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala az Úr.
7. És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és ímé előttetek megy Galileába; ott meglátjátok őt, ímé megmondottam néktek.
8. És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak.

2018. 3. 30. 18 óra - Textus: János Evangéliuma 19. rész 30. verse – Szloboda József

János Evangéliuma 19. rész 30. verse

30. Mikor azért elvette Jézus az eczetet, monda: Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátá lelkét.

2018. 3. 30. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 27. rész 42. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 27. rész 42. verse

42. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk néki

2018. 3. 25. - Textus: Máté Evangéliuma 21 rész. 8-11. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 21 rész. 8-11. verse

 8. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra teríté; mások pedig a fákról galyakat vagdalnak és hintenek vala az útra.
9. Az előtte és utána menő sokaság pedig kiált vala, mondván: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!
10. És a mikor bemegy vala Jeruzsálembe, felháborodék az egész város, mondván: Kicsoda ez?
11. A sokaság pedig monda: Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.

2018. 3. 18. - Textus: – Szloboda József

2018. 3. 11. - Textus: Máté Evangéliuma 15. rész 27-28. verse – Péter Henrietta

Máté Evangéliuma 15. rész 27-28. verse

27. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. 
28. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod! És meggyógyult a leánya még abban az órában.

2018. 3. 4. - Textus: Mózes IV. könyve 20. rész 1-13. verse – Kiss Gyöngyi

Mózes IV. könyve 20. rész 1-13. verse

1. Izráel fiai, az egész közösség megérkezett a Cin-pusztába az első hónapban, és letelepedett a nép Kádésban. Ott halt meg Mirjám, és ott temették el. 
2. De nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. 
3. A nép ekkor Mózes ellen fordult, és ezt mondta: Bárcsak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt! 
4. Miért hoztátok az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába? Azért, hogy itt haljunk meg állatainkkal együtt?!
5. Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból, és miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre? Nem lehet itt vetni, nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma, és még ivóvíz sincsen! 
6. Mózes és Áron pedig a gyülekezet elől a kijelentés sátrának bejáratához ment, és ott arcra borult. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége.
7. Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr: 
8. Vedd a botodat, és testvéreddel, Áronnal együtt gyűjtsd össze a közösséget, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet! Fakassz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak! 
9. Mózes tehát az Úr színe előtt magához vette a botját a kapott parancs szerint. 
10. Azután összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik: Hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? 
11. Azzal fölemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre bőséges víz fakadt, és ivott a közösség meg az állatok is. 
12. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: Mivel nem hittetek bennem, és nem mutattátok fel szentségemet Izráel fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. 
13. Ezek Meríbá vizei: amikor Izráel fiai perbe szálltak az Úrral, ő ezekkel mutatta meg nekik a szentségét.

2018. 2. 25. - Textus: Máté Evangéliuma 9. rész 9. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 9. rész 9. verse

9. És mikor Jézus onnét tovább méne, láta egy embert ülni a vámszedő helyen, a kinek Máté volt a neve, és monda néki: Kövess engem! És az felkelvén, követé őt.

2018. 2. 18. - Textus: Mózes I. könyve 50. rész 20. verse – Kiss Gyöngyi

Mózes I. könyve 50. rész 20. verse

 20. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa.

 

2018. 2. 11. - Textus: Máté Evangéliuma 14. rész 28. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Máté Evangéliuma 14. rész 28. verse

28. Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken.

 

2018. 2. 4. - Textus: Mózes I. könyve 12. és 13. rész válogatott versei – Csaholczi László

Mózes I. könyve 12. és 13. rész válogatott versei

 

2018. 2. 4. - Keresztelő – Koroknai Tegez Ferenc
 

2018. 1. 28. - Textus: Lukács Evangéliuma 7. rész 18-23. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 7. rész 18-23. verse

 18. És Jánosnak mind ezeket elmondák a tanítványai. És János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván,
19. Elküldé Jézushoz, mondván: Te vagy-é az, a ki eljövendő vala, vagy mást várjunk?
20. Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondának: Keresztelő János küldött minket te hozzád, mondván: Te vagy-é az, a ki eljövendő vala, vagy mást várjunk?
21. Azon órában pedig sokakat gyógyíta meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adá meg szeme világát.
22. És felelvén Jézus, monda nékik: Elmenvén mondjátok meg Jánosnak, a miket láttatok és hallottatok: hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangyéliom prédikáltatik.
23. És boldog, valaki én bennem meg nem botránkozik.

 

2018. 1. 21. - Textus: Zsidókhoz írt levél 11. rész 7. verse – Kiss Gyöngyi

Zsidókhoz írt levél 11. rész 7. verse

7. Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyeket még nem láthatott, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett.

 

2018. 1. 14. - Textus: Lukács Evangéliuma 2. rész 34. verse – Szloboda József

Lukács Evangéliuma 2. rész 34. verse

34. És megáldá őket Simeon, és monda Máriának, az ő anyjának: Ímé ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izráelben; és jegyül, a kinek sokan ellene mondanak;

 

2018. 1. 7. - Textus: Mózes I. könyve 3. rész 21. és 23. verse – Koroknai Tegez Ferenc

Mózes I. könyve 3. rész 21. és 23. verse

21. És csinála az Úr Isten Ádámnak és az ő feleségének bőr ruhákat, és felöltözteté őket.
23. Kiküldé őt az Úr Isten az Éden kertjéből, hogy mívelje a földet, a melyből vétetett vala.

 

2018. 1. 1. - Textus: Mózes II. könyve 14. rész 14. verse – Szloboda József

Mózes II. könyve 14. rész 14. verse

14. Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek.