Legújabb frissítések

2018. 12. 27.

Frissítve az Igehirdetések hanganyaga.

2018. 12. 27.

Feltéve a Gyülekezeti újság leújabb száma

2018. 07. 14.

Presbiteri szolgálat frissítve


PDF Nyomtatás

Heidelbergi Káté

Ugrás a szöveghez
Letöltés "pdf" formátumban

ISTEN ÖSVÉNYEIN
( Csiha Kálmán előszava a Káté-magyarázatához)

A földi élet nagy kirándulás egy ismeretlen vidéken. Egy kirándulás sikerülhet jól, és sikerülhet rosszul. El lehet tévedni egy őserdőben, le lehet zuhanni a szakadékba, magas hegyek tetején meg lehet fagyni. Éhen, szomjan lehet halni egy sivatagban. De egy kirándulás sikerülhet jól is, tartalmazhat sok örömet, gyönyörű tájak bebarangolását, s lehet felejthetetlenül szép. A földi élet is ilyen kirándulás. Eltéveszthetjük, elronthatjuk, bánatok, bűnök, nyomorúságok szakadékába zuhanhatunk. Élhetünk úgy, hogy végül is szomjazik, éhezik, tönkremegy a lelkünk, megfagy bennünk az öröm, a szeretet. De élhetünk úgy is, hogy tele van az életünk örömmel, boldogsággal, Istentől kapott lelkierővel.

Számtalan eltévesztett életet látunk. Elrontott házasságokat, nyomorúsággal, veszekedéssel, bánattal teli, elzüllött életeket, alkoholistákat, szenvedélyek rabjait, akik nem tudnak szabadulni megkötözöttségükből, és tönkreteszik testüket, lelküket. De vannak jól sikerült életek. Vannak erős lelkű emberek, akik minden akadályon át tudnak menni, nehéz helyzetekben meg tudnak állni, utat tudnak mutatni az eljövendő nemzedékeknek is. Mi is valamelyik csoportba beletartozunk. Ti is valamelyikbe bele fogtok tartozni. Hogy melyik csoportba tartozunk, az attól függ, hogyan járjuk meg ezt a kirándulást. Mert ebben a földi életben bele lehet halni a szakadékba, de meg lehet találni a gyümölcstermő vidéket is. Ráadásul ezen a kiránduláson nem csak ezt a földi életet ronthatjuk el, hanem úgy elronthatjuk a magunk dolgát, hogy soha nem jutunk be abba a másik, igazi, boldog életbe, amely a földi élet után következik. Mert annak a másiknak az ajtaja itt van valahol elrejtve ebben a földi életben.

Mit tegyünk hát, hogy jól sikerüljön a kirándulás?

Minden ismeretlen terepen történő utazáshoz térkép kell. Valaki olyan kell hogy adja vagy szerkessze ezt a térképet, aki jól ismeri a terepet. S milyen jó, ha még tanácsot is tud adni hozzá. Ehhez a földi kiránduláshoz a legjobb tanácsot, a legjobb térképet Isten tudja adni. Azért, mert ezt a földi életet ő teremtette, ő ismeri leginkább a dolgok okát, célját, az út buktatóit és lehetőségeit.

Isten adott nekünk ilyen tanáccsal ellátott térképet. Ez a térkép, ez a tanács a Szentírás. A Szentírásban van megírva Isten hozzánk szóló üzenete. Onnan tudjuk meg, hogy merre menjünk, mit csináljunk, hogy életünk jól sikerült élet legyen, s majd az örökéletbe is bejussunk. A Szentírás sok millió embernek vezette az életét, megváltoztatta a világtörténelmet. A megépült keresztyén templomok százezrei mind a Szentírás tanítása, az igehirdetés nyomán épültek. Az egész európai kultúra mind a Szentírás tanítására néz vissza és abból fakadt. A világon lévő keresztyén egyházak mind a Szentírásra támaszkodnak. A Szentírásban csodálatos kisugárzó erő van, és az az üzenet, amit ad benne Isten, benne van már a világtörténelemben mint megvalósult és mint ezután megvalósuló dolog. A Szentírásban a te életed útjelző táblái is benne vannak.

Az egész Szentírás útmutatását a Heidelbergi Káté foglalja össze. A Káté főútvonalakat feltüntető kicsinyített térkép a nagy kiránduláson. A Bibliában különböző történeteket, tanításokat, próféciákat, jövendöléseket találunk, melyek ugyanazt az igazságot fejezik ki. A Heidelbergi Káté mindezeket egységes gondolati rendszerbe foglalja, lerövidíti. Az egész Heidelbergi Kátét viszont az első kérdés foglalja össze. Aki az első kérdést igazán megérti, igazán a magáévá teszi, az tudja hitünk lényegét. Az egész Heidelbergi Káté az első kérdésből ágazik el. Tulajdonképpen a Káté végén kellene megtanulnunk összefoglalónak. Most így az elején csak nagy vonalakban tudunk beszélni róla. A benne lévő tanítást később az egyes kérdésekben kibontva meglátjuk. Mielőtt azonban hozzákezdenénk, szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy minden kérdés végén bibliai helyek vannak megjelölve, ezeket jó, ha otthon elolvassátok. Meg fogjátok látni, hogy a Heidelbergi Káté teljesen a Biblia alapján épül fel, sőt a feleletek szövegében is sok helyen a Szentírás szövegét találjuk.

De mi is az, hogy Heidelbergi Káté? A káté tanítást jelent, mégpedig olyan tanítást, amely kérdés–felelet formájában van megfogalmazva, azért, hogy így könnyebben megérthető legyen.

A reformáció kezdetén (A reformációt 1517. október 31-től számítjuk, amikor Luther Márton kiszegezte a wittenbergi vártemplom kapujára a 95 tételt) már kezdtek kátékat írni. Tanították a népet. A reformáció idején mindenütt igyekeztek lefordítani anyanyelvre a Szentírást, iskolákat alapítottak, hogy a nép tudjon írni, olvasni, és anyanyelvén ismerje meg az Isten igéjét. Kátékat is írtak, hogy azokban foglalják össze a Szentírás tanítását. Így írta meg Luther Márton a Kis Kátét, melyet az evangélikusok most is tanulnak. Kálvin is írt egy kátét. De a református egyház közhasználatba vett kátéja a Heidelbergi Káté.

Miért is hívjuk Heidelbergi Káténak? Azért, mert Heidelberg városában állította össze 1563-ban Ursinus Zakariás és Oleviánus Gáspár. Ha történetesen Temesváron írták volna, és nem Németország Heidelberg nevű városában, akkor úgy hívnák, hogy Temesvári Káté, de hát Heidelbergben készítették, és ezért hívják Heidelbergi Káténak. Azt is tudnunk kell a Heidelbergi Kátéról, hogy az egész világ reformátussága ismeri. A hollandok, az afrikai reformátusok is, mindenütt ismerik a Heidelbergi Kátét, és nagyon sok helyen úgy tanulják, mint ahogyan mi tanuljuk a konfirmációkor.

Hány hitvallásunk van nekünk? A Heidelbergi Káté és a II. (Második) Helvét Hitvallás. A II. Helvét Hitvallás azért II. Helvét Hitvallás, mert Helvéciában, vagyis Svájcban alkották meg. Konfirmációkor csak a Heidelbergi Kátét tanuljuk, de hitünk összefoglalója a II. Helvét Hitvallás is, amely tulajdonképpen kibővítése a Heidelbergi Káténak. (Azért II. Helvét Hitvallás, mert volt egy első is, de a református egyház a másodikat fogadta el hite mértékéül.)

Összefoglalva:

Hitünk alapja a Szentírás. A Szentírásban van megírva Isten hozzánk szóló üzenete. A Szentírást a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás foglalja össze. Az egész Heidelbergi Kátét az első kérdése foglalja össze. Ezért az első kérdéssel Isten üzenetének közepébe nyitunk be.

Figyeljünk fel arra, hogy a Heidelbergi Káté egyes szám első személyben van írva. Benne nem másról vagy általában az emberekről, hanem rólam, az én életemről, bűneimről, megváltásomról, Megváltómról, Jézusomról, üdvösségemről van szó. Azt is tudnunk kell, hogy a Heidelbergi Káté az Istenben hívő ember hitvallása. Csak az tudja megérteni, akinek hite van. Akinek nincs hite, az nem tudja felfogni.

Miért nem látja sehol sem Istent a hitetlen ember? Mint ahogy a vak nem láthatja a színeket, mert megvakult, elromlott a szeme, éppen úgy a hitetlen ember sem tudja meglátni Istent, mert elromlott a belső lelki látása, nincs hite. Istent csak hit által lehet látni, mint ahogy a színeket is egészséges szem által lehet felfogni. Ezért mielőtt hozzákezdenénk a Káté tanulásához, imádkozzatok magatokban sokat, hogy Isten segítsen benneteket, adjon nektek lelki látást, hogy ne legyen vak a szívetek, hogy míg tanuljuk a Kátét, hittel tudjátok felfogni, és ne csak kívülről nézzétek, hanem belülről is lássátok, hogy mit akar velünk az Isten, hogy milyen az az út, amelyen járnunk kell, hogy valóban boldog emberek legyetek itt a földön. Ebbe az is beletartozik, hogy boldog legyen majd a házasságotok, hogy szép családot tudjatok alapítani, és hogy másoknak is hasznára lehessetek. Beletartozik az is, hogy ne legyünk gyáva, megfélemlő, megfutamodó, gerinctelen emberek, hanem reménység, bátorság, öröm legyen a szívünkben, tiszta és erős lelkű emberek legyünk, és majd bejussunk az örökéletbe is.

***


 

Heidelbergi Káté

A Református Keresztyén Egyház Hitvallása

Fordította: Galambos Zoltán komáromi ref. lelkipásztor

 

I. ÚRNAPJA

1. Kérdés:
Mi a te egyetlenegy vigasztalásod életedben és halálodban?

Felelet:
Az, hogy mind testemmel, mind lelkemmel, életemben is, meg halálomban is nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges Idvezítőmnek, a Jézus Krisztusnak a tulajdona. Aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen megfizetett. És engem az ördögnek minden hatalmából magaszabadított. És úgy megőriz, hogy egyetlen hajszál sem eshetik le fejemről mennyei Atyám akarata nélkül. Sőt minden dolognak is idvességemet kell szolgálni. Ezért biztosít engem Szent Lelkével az örökélet felé. És szív szerint hajlandóvá és késszé tesz arra, hogy ezután Őneki éljek.

Róm 14,8: mert ha élünk, az Úrnak élünk: ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.
1 Kor 6,19: Nem a magatokéi vagytok.
1 Kor 3,23: Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené.
1 Pét 1,18-19: Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből: hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén.
1 Ján 1,7: Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
1 Ján 2,1-2: Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.
1 Ján 3,8: Aki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
Ján 6,38-40: Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az Atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz őbenne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt az utolsó napon.
Mát 10,29-31: Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül! Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak. Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.
Luk 21,18: De fejeteknek egy hajszála sem vész el.
Róm 8,28: Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.
2 Kor 1,21-22: Aki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az; aki el is pecsételt minket, és a Léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe.
Ef 1,13-14: Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsélteltettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, aki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.
Róm 8,15-17: Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá Atyám! Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak.
Róm 8,14: Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

 

2. Kérdés:
Hány dolgot kell tudnod ahhoz, hogy e vigasztalásban idvességesen élhess és halhass meg?

Felelet:
Három dolgot. Először, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom! Másodszor, hogy hogyan szabadíttatom meg minden bűnömből és nyomorúságomból És harmadszor, hogy milyen hálával tartozom Istennek e szabadításért.

Luk 24,46-47: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon: és prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve.
1 Kor 6,11: Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által.
Tit 3,3-7: Mert régente mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irigységben élők, gyűlölségesek, egymás gyűlölők valánk. De mikor a mi megtartó Istenünknek jó volta és az emberekhez való szeretete megjelent, nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, melyet kitöltött ránk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által; hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.
Ján 9,41: Monda nékik Jézus: Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok, hogy látunk: azért a ti bűnötök megmarad.
Ján 15,22: Ha nem jöttem volna és nem beszéltem volna nékik, nem volna bűnök; de most nincs mivel menteniük az ő bűnöket.
Ján 17,3: Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
Ef 5,8-11: Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. (Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van), meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat.
1 Pét 2,9-12: Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; akik hajdan nem népek voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Szeretteim kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól amelyek a lélek ellen vitézkednek; magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket mint gonosztevőket, a jó cselekedetekből, ha látjátok azokat, dicsőítsétek Istent a meglátogatás napján.
Róm 6,11-14: Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban: se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

 

Első rész

Az ember nyomorúságáról

II. ÚRNAPJA

 

3. Kérdés
Miből ismered meg a te nyomorúságodat?

Felelet:
Az Isten Törvényéből.

Róm 3,20: Annakokáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte: mert a bűn ismerete a törvény által vagyon.

 

4. Kérdés:
Mit követel tőlünk Isten Törvénye?

Felelet:
Rövid összefoglalásban így tanít minket erre Krisztus, Máté ev. 22. rész 3?-40. verseiben: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

Luk 10,27: Az pedig felelvén, monda: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes elmédből; és a te felebarátodat, mint magadat.

 

5. Kérdés:
Megtarthatod-é tökéletesen mind ezeket?

Felelet:
Semmiképpen nem. Mert természetem szerint hajlandó vagyok Istent és felebarátomat gyűlölni.

Róm 3,10-12.23: Amint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; nincs aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. - Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.
1 Ján 1,8.10: Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mibennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mibennünk. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mibennünk.
Róm 8,7: Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; mivelhogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
Ef 2,3: Akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is.


A Heidelbergi Káté további szövege feltöltés alatt.

Kérjük látogasson vissza később!

 

Képek - Konfirmáció 2015

Angyalföldi Lelki Útravaló

 

"Mert a föld, a mely beiszsza a gyakorta reá hulló esőt és hasznos füvet terem azoknak, a kikért műveltetik, áldást nyer Istentől"

Zsid 6,7

 

A Teremtő soha nem azért áld meg bennünket, hogy céltalanul őrizgessük az ő ajándékait. Ő azért adja áldását ránk, hogy mi is áldássá lehessünk mások számára.


45. hét

November 5 - 11.

Hétfő - 17 óra
Konfirmáció I.
18 óra
Konfirmáció II.
18 óra
Ifi

Szerda - 10 óra
Gyülekezeti Bibliaóra

Csütörtök - 18 óra
Gyülekezeti Bibliaóra

Péntek - 10 óra
Baba-Mama Klub

Vasárnap - 10 óra
Istentisztelet


46. hét

November 12 - 18.

Hétfő - 17 óra
Konfirmáció I.
18 óra
Konfirmáció II.
18 óra
Ifi

Kedd - 9.30 óra
Kórházmisszió

Szerda - 10 óra
Gyülekezeti Bibliaóra
11 óra
Karácsonyi képeslap készítés

Csütörtök - 15 óra
Istentisztelet, az
Empátia gondozóházban

Szombat - 16 óra
Adventi kreatív kör

Vasárnap - 10 óra
Istentisztelet


Gyülekezeti programjainkról bővebb információ
a Naptár menüpontban

 

 

Google+