Legújabb frissítések

2018. 12. 27.

Frissítve az Igehirdetések hanganyaga.

2018. 12. 27.

Feltéve a Gyülekezeti újság leújabb száma

2018. 07. 14.

Presbiteri szolgálat frissítve


Presbiterválasztás - 2017 PDF Nyomtatás
Írta: GolF   

2017.-ben a Református Gyülekezetek kiemelkedően fontos eseménye a presbiterválasztás.

Ezen az alkalmon való részvétel nemcsak lehetőség számunkra, hitünket és vallásunkat szervezett keretek között gyakorló
egyháztagok számára, hanem jogunk és kötelességünk is, hiszen mindannyiunknak fontos, hogy ügyeinket kik viszik, a templomot, a gyülekezetet érintő döntéseket a lelkipásztor mellett kik hozzák.

Ebben az írásban röviden összefoglaljuk választással kapcsolatos tudnivalókat, és az események időpontjait.

Kik az egyházközség nem lelkészi tisztségviselői, akiket választanunk kell?
Kik rendelkeznek választójoggal?
Hogyan történik a jelölés?
A Presbiterjelöltek rövid bemutatása
Választási események és időpontjaik
Az október 15-én megtartott választás eredménye

 

Kik az egyházközség nem lelkészi tisztségviselői, akiket választanunk kell?
A gondnok, aki a gyülekezet világi elnöke, és a presbiterek, akik közösen felelnek a gyülekezet erkölcsi, anyagi és hitbeli életérért. Az egy fő gondnokot és a 12 fő presbitert egyaránt 6 évre választja az egyházközségi közgyűlés.
Az egyházközségi közgyűlést az egyházközség választójoggal rendelkező tagjai alkotják.

 

Kik rendelkeznek választójoggal?
Választhatók és választójoggal rendelkezők az egyháztagok, azaz minden megkeresztelt, 18. életévét betöltött személy, aki rendszeresen részt vesz a gyülekezet életében (úrvacsora, istentisztelet) és adományaival támogatja azt.
A választók névjegyzékét háromévenként, a választást megelőző naptári év december 31-i állapota szerint készíti el a presbitérium, és évenként kiigazítja azt. Minden naptári év január 15-31. között közszemlére teszi, így mindenki ellenőrizheti, hogy bekerült-e a választói névjegyzékbe, adatai helyesek-e. Így történt ez ebben az évben is.

 

Hogyan történik a jelölés?
A választást megelőzően legalább 60 nappal a presbitérium az egyháztagok köréből 3-7 tagú bizottságot választ, amely a választási és a szavazatszámlálói feladatokat is ellátja.
Bizottsági tag az lehet, aki a választásban nem érintett, elfogulatlan, tehát nem pályázik sem gondnoki, sem presbiteri pozícióra. Aki úgy érzi, szeretne bizottsági tag lenni, jelezze a Lelkészi Hivatalban! Ha megtörtént a tagok kiválasztása, a lelkész a legközelebbi vasárnapon bemutatja őket a gyülekezetnek, ismerteti feladataikat és a jelölés módját. A bizottsági tagok ünnepélyes fogadalmat tesznek a választási törvény maradéktalan megtartására és a titoktartásra.
A bizottság tagjai személyesen felmérik, hogy a gyülekezet legszívesebben kiket látna világi tisztségviselőként, majd az így összegyűjtött neveket a hivatalban lévő presbitérium elé tárják, akik e javaslatokat fi gyelembe véve elkészítik a jelöltlistát. Minden tisztségre 1-3 személy jelölhető. Ezek közül választásra csak az bocsájtható, akit szabályszerűen jelöltek és a jelölést el is fogadta. A jelölteket a lelkész a választást megelőző vasárnapon az istentiszteleten bemutatja a gyülekezetnek.
Nálunk szokás, hogy a jelöltekről rövid fényképes életrajzot készítünk és egy jól látható helyre kifüggesztjük, így is segítve a jelöltek minél jobb megismerését.

 

A Presbiter  jelöltek és rövid bemutatkozásuk

 

Ppresbiter jelöltek
Pót-presbiter jelöltek
Bartosné Istvánné
Bodó János
Gacsályi Pál
Goldbach Ferenc
Lellei László
Leskó Tamás
Lindner Gusztávné
Mészáros Sándor
Nagy Gábor
Pesti Sándor
Dr. Tóth Csaba
Dr. Tóth Irén
Dr Törő Csaba

Bajkay Péter
Fábián Csaba
Kurucz János
Lindner Gyula

 

Választási események és időpontjaik

Augusztus 20.
A választási bizottság gyülekezetben való bemutatása, fogadalomtétele.
A jelölés módjának és a választás menetének ismertetése a gyülekezettel.

Szeptember 14.
A jelölőbizottság átadja az új presbitériumra, gondnokra, főgondnokra szóló javaslatát a szolgálatban lévő presbitériumnak.

Október 1.
A presbiter-, gondok- és főgondnok-jelöltek névsorának közzététele a szószékről és egyéb módokon annak kihirdetése,
hogy mikor lesz bemutatásuk a gyülekezetben, és első hirdetése a szószékről a választói közgyűlés helyének és napjának.

Október 8.
A presbiter-, gondnok- és főgondnok-jelöltek bemutatása istentisztelethez kapcsolódóan a templomban és a második hirdetése a szószékről a választói közgyűlés helyének és napjának.

Október 15.
A választói egyházközösségi közgyűlés napja. (Tehát maga a választás).

A szavazatok megszámlálása után alábbi jelöltek lettek megválasztva:

Presbiterek:

Bartosné Istvánné
Bodó János
Gacsályi Pál
Goldbach Ferenc
Lellei László
Leskó Tamás
Lindner Gusztávné
Mészáros Sándor
Nagy Gábor
Pesti Sándor
Dr. Tóth Csaba
Dr. Tóth Irén
Dr Törő Csaba


Pót-presbiterek:

Bajkay Péter
Fábián Csaba
Kurucz János
Lindner Gyula

Október 17.
A választói közgyűlésről készült jegyzőkönyv hiteles másolatának megküldése az egyházmegye elnökségének.

November 5.
Az új presbitérium és a gondnok (főgondnok) megválasztása jogerőssé válik, amennyiben nem nyújtottak be panaszt a választások ellen.

 


Módosítás dátuma: 2018. október 11. csütörtök, 05:10
 
FacebookGoogle bookmark

Képek - Konfirmáció 2015

Angyalföldi Lelki Útravaló

 

"Mert a föld, a mely beiszsza a gyakorta reá hulló esőt és hasznos füvet terem azoknak, a kikért műveltetik, áldást nyer Istentől"

Zsid 6,7

 

A Teremtő soha nem azért áld meg bennünket, hogy céltalanul őrizgessük az ő ajándékait. Ő azért adja áldását ránk, hogy mi is áldássá lehessünk mások számára.


45. hét

November 5 - 11.

Hétfő - 17 óra
Konfirmáció I.
18 óra
Konfirmáció II.
18 óra
Ifi

Szerda - 10 óra
Gyülekezeti Bibliaóra

Csütörtök - 18 óra
Gyülekezeti Bibliaóra

Péntek - 10 óra
Baba-Mama Klub

Vasárnap - 10 óra
Istentisztelet


46. hét

November 12 - 18.

Hétfő - 17 óra
Konfirmáció I.
18 óra
Konfirmáció II.
18 óra
Ifi

Kedd - 9.30 óra
Kórházmisszió

Szerda - 10 óra
Gyülekezeti Bibliaóra
11 óra
Karácsonyi képeslap készítés

Csütörtök - 15 óra
Istentisztelet, az
Empátia gondozóházban

Szombat - 16 óra
Adventi kreatív kör

Vasárnap - 10 óra
Istentisztelet


Gyülekezeti programjainkról bővebb információ
a Naptár menüpontban

 

 

Google+