igehirdetések
2021

Ezen az oldalon meghallgathatóak az angyalföldi gyülekezetben
2021 évben elhangzott igehirdetések

Az előző évekhez hasonlóan ez esztendőben is egy tematika szerint lesznek az igehirdetések.

A téma amelyet körüljárunk: a szimbolikák. Azok a jelek, amelyeket Isten a teremtés kezdete óta odahelyezett az ember elé.
Az ember tévelyeg, keresi a kapaszkodókat, sokszor hallani „ha látom, hogy az isten itt van akkor majd elhiszem
Így hát ebben az évben sorra vesszük a látható jeleket, melyeket az Isten odahelyezett az ember szeme elé,
hogy újra és újra rádöbbenhessünk – Az isten velünk van, megtartó ígérete nem múlt el.

E bibliai szimbólumok nyomán haladunk vasárnapról vasárnapra.

2021. 4. 11. 10 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 1. rész 18-19. verse – Kertész Adrienn

Péter Apostol I. levele 1. rész 18-19. verse

 

18. Tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből,
19. hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.

 

2021. 4. 11. 8 óra - Textus: Péter Apostol I. levele 1. rész 18-19. verse – Szloboda József

Péter Apostol I. levele 1. rész 18-19. verse

18. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;
19. Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén:

 

2021. 4. 5. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 20. rész 29. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 20. rész 29. verse

29. Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, a kik nem látnak és hisznek.

 

2021. 4. 5. 8 óra - Textus:János Evangéliuma 21. rész 1-8. verse – Szloboda József

János Evangéliuma 21. rész 1-8. verse

1. A hétnek első napján pedig jó reggel, a mikor még sötétes vala, odaméne Mária Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kő a sírról.
2. Futa azért és méne Simon Péterhez és ama másik tanítványhoz, a kit Jézus szeret vala, és monda nékik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt.
3. Kiméne azért Péter és a másik tanítvány, és menének a sírhoz.
4. Együtt futnak vala pedig mindketten: de ama másik tanítvány hamar megelőzé Pétert, és előbb juta a sírhoz;
5. És lehajolván, látá, hogy ott vannak a lepedők; mindazáltal nem megy vala be.
6. Megjöve azután Simon Péter is nyomban utána, és beméne a sírba: és látá, hogy a lepedők ott vannak.
7. És a keszkenő, a mely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen.
8. Akkor aztán beméne a másik tanítvány is, a ki először jutott a sírhoz, és lát és hisz vala.

 

2021. 4. 4. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 20. rész 16. verse – Szloboda József

János Evangéliuma 20. rész 16. verse

16. Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabbóni! a mi azt teszi: Mester!

 

2021. 4. 4. 8 óra - Textus: János Evangéliuma 20. rész 24-29. verse – Kertész Adrienn

János Evangéliuma 20. rész 24-29. verse

24 Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus.
25 A többi tanítvány így szólt hozzá: Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.
26 Nyolc nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: Békesség nektek!
27 Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő!
28 Tamás pedig így felelt: Én Uram és én Istenem!
29 Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel: boldogok, akik nem látnak, és hisznek.

 

2021. 4. 2. 19 óra - Textus: János Evangéliuma 19. rész 16-22. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 19. rész 16-22. verse

16. … Átvevék azért Jézust és elvivék.
17. És emelvén az ő keresztfáját, méne az úgynevezett Koponya helyére, a melyet héberül Golgothának hívnak:
18. A hol megfeszíték őt, és ő vele más kettőt, egyfelől, és másfelől, középen pedig Jézust.
19. Pilátus pedig czímet is íra, és feltevé a keresztfára. Ez vala pedig az írás: A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.
20. Sokan olvasák azért e czímet a zsidók közül; mivelhogy közel vala a városhoz az a hely, a hol Jézus megfeszíttetett vala: és héberül, görögül és latinul vala az írva.
21. Mondának azért Pilátusnak a zsidók papifejedelmei: Ne írd: A zsidók királya; hanem hogy ő mondotta: A zsidók királya vagyok.
22. Felele Pilátus: A mit megírtam, megírtam.

 

2021. 4. 2. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 19. rész 25. verse – Koroknai Tegez Ferenc

János Evangéliuma 19. rész 25. verse

25. A Jézus keresztje alatt pedig ott állottak vala az ő anyja, és az ő anyjának nőtestvére; Mária, a Kleopás felesége, és Mária Magdaléna.

 

2021. 3. 28. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 15. rész 8. verse – Szloboda József

Máté Evangéliuma 15. rész 8. verse

8. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem.

 

2021. 3. 28. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 15. rész 8. verse – Kertész Adrienn

Máté Evangéliuma 15. rész 8. verse

8 Ez a nép ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem.

 

2021. 3. 21. 10 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt I. levél 1. rész 18. verse – Koroknai Tegez Ferenc
A hét bibliai szimbóluma: kereszt

Korinthusbeliekhez írt I. levél 1. rész 18. verse

18. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.

 

2021. 3. 21. 8 óra - Textus: Korinthusbeliekhez írt I. levél 1. rész 18-24. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: kereszt

Korinthusbeliekhez írt I. levél 1. rész 18-24. verse

18. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.
19. Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem.
20. Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét?
21. Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.
22. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcseséget keresnek.
23. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot;
24. Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét.

 

2021. 3. 14. 10 óra - Textus: Ézsaiás próféta könyve: 6. rész 6-7. verse – Kertész Adrienn

A hét bibliai szimbóluma: parázs

Ézsaiás próféta könyve: 6. rész 6-7. verse

6. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról.
7. Számhoz érintette, és ezt mondta: Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva.

 

2021. 3. 14. 8 óra - Textus: Ézsaiás próféta könyve: 6. rész 6-7. verse – Szloboda József
A hét bibliai szimbóluma: parázs

Ézsaiás próféta könyve: 6. rész 6-7. verse

6. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén vala, a melyet fogóval vett volt az oltárról;
7. És illeté számat azzal, és mondá: Ímé ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett.

 

2021. 3. 7. 10 óra - Textus: Zsidókhoz írt levél 4. rész 12. verse – Szloboda József
A hét bibliai szimbóluma: kard

Zsidókhoz írt levél 4. rész 12. verse

12. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

 

2021. 2. 28. 10 óra - Textus: Ámósz próféta könyve 6. rész 12. verse – Szloboda József
A hét bibliai szimbóluma: üröm

Ámósz próféta könyve 6. rész 12. verse

12. …az ítéletet bürökké tettétek, az igazság gyümölcsét pedig ürömmé?!

 

2021. 2. 28. 8 óra - Textus: Ámósz próféta könyve 6. rész 12. verse – Kertész Adrienn

A hét bibliai szimbóluma: üröm

Ámósz próféta könyve 6. rész 12. verse

12. …Ti pedig méreggé tettétek a törvényt, és az igazság gyümölcsét ürömmé.

 

2021. 2. 21. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 11. rész 28-30. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: iga

Máté Evangéliuma 11. rész 28-30. verse

28. Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
29. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
30. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

 

2021. 2. 21. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 11. rész 28-30. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: iga

Máté Evangéliuma 11. rész 28-30. verse

28. Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
29. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
30. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

 

2021. 2. 14. 10 óra - Textus: Jakab Apostol levele 3. rész 5. verse – Kertész Adrienn

A hét bibliai szimbóluma: a beszélt nyelv

Jakab Apostol levele 3. rész 5. verse

5. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat:

 

2021. 2. 14. 8 óra - Textus: Jakab Apostol levele 3. rész 5. verse – Szloboda József
A hét bibliai szimbóluma: a beszélt nyelv

Jakab Apostol levele 3. rész 5. verse

5. Ezenképen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt!

 

2021. 2. 7. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve 13. rész 1-4. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: hajlék

Mózes I. könyve 13. rész 1-4. verse

1. Feljöve azért Ábrám Égyiptomból, ő és az ő felesége, és mindene valamije vala, és Lót is ő vele, a déli tartományba.
2. Ábrám pedig igen gazdag vala barmokkal, ezüsttel és aranynyal.
3. És méne helyről helyre délfelől mind Béthelig, oda a hol először vala az ő sátora, Béthel és Hái között.
4. Annak az oltárnak helyére, melyet ott elsőben készített vala: és segítségűl hívá ott Ábrám az Úrnak nevét.

 

2021. 2. 7. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 90. rész 1-2. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: hajlék

Zsoltárok könyve 90. rész 1-2. verse

1. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre!
2. Minekelőtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten.

 

2021. 1. 31. 10 óra - Textus: Zsoltárok könyve 119. rész 105. verse – Szloboda József
A hét bibliai szimbóluma: mécses, lámpás

Zsoltárok könyve 119. rész 105. verse

105. Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.

 

2021. 1. 31. 8 óra - Textus: Zsoltárok könyve 119. rész 105. verse – Kertész Adrienn
A hét bibliai szimbóluma: mécses, lámpás

Zsoltárok könyve 119. rész 105. verse

105. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.

 

2021. 1. 24. 10 óra - Textus: Ézsaiás próféta könyve 49. rész 16. verse – Koroknai Tegez Ferenc
A hét bibliai szimbóluma: tenyér

Ézsaiás próféta könyve 49. rész 16. verse

16. Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged …

 

2021. 1. 24. 8 óra - Textus: Ézsaiás próféta könyve 49. rész 16. verse – Szloboda József
A hét bibliai szimbóluma: tenyér

Ézsaiás próféta könyve 49. rész 16. verse

16. Ímé, az én markaimba metszettelek fel téged …

 

2021. 1. 17. 10 óra - Textus: Jelenések könyve 3. rész 20. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: ajtó

Jelenések könyve 3. rész 20. verse

20. Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.

 

2021. 1. 17. 8 óra - Textus: Jelenések könyve 3. rész 7-8. és 20. verse – Kertész Adrienn

A hét bibliai szimbóluma: ajtó

Jelenések könyve 3. rész 7-8. és 20. verse

7. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: Ézs 22,22 ; Jób 12,14
8. Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet.

20. Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.

 

2021. 1. 10. 10 óra - Textus: Máté Evangéliuma 6. rész 26. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: madár

Máté Evangéliuma 6. rész 26. verse

26. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?

 

2021. 1. 10. 8 óra - Textus: Máté Evangéliuma 6. rész 25-27. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: madár

Máté Evangéliuma 6. rész 25-27. verse

25. Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?
26. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?
27. Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?

 

2021. 1. 3. 10 óra - Textus: Mózes I. könyve 9. rész 8-9. és a 11-14. verse – Szloboda József

A hét bibliai szimbóluma: szivárvány

Mózes I. könyve 9. rész 8-9. és a 11-14. verse

8. És szóla az Isten Noénak és vele az ő fiainak, mondván:
9. Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánnatok.

11. Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére.
12. És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van:
13. Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között.
14. És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben.

 

2021. 1. 3. 8 óra - Textus: Mózes I. könyve 9. rész 1. és a 8-16. verse – Koroknai Tegez Ferenc

A hét bibliai szimbóluma: szivárvány

Mózes I. könyve 9. rész 1. és a 8-16. verse

1. Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.

8. És szóla az Isten Noénak és vele az ő fiainak, mondván:
9. Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek és a ti magvatokkal ti utánnatok.
10. És minden élő állattal, mely veletek van: madárral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van; mindattól kezdve a mi a bárkából kijött, a földnek minden vadjáig.
11. Szövetséget kötök ti veletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha sem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére.
12. És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, melyet én örök időkre szerzek közöttem és ti köztetek, és minden élő állat között, mely ti veletek van:
13. Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között.
14. És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben.
15. És megemlékezem az én szövetségemről, mely van én közöttem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat között; és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére.
16. Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről Isten között és minden testből való élő állat között, mely a földön van.

 

2021. 1. 1. 10 óra - Textus: János Evangéliuma 3. rész 16. verse – Szloboda József

János Evangéliuma 3. rész 16. verse

16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.