igehirdetések
2018

Igehirdetés más évekből
2019 – 2018 – 201720162015201420132012201120102009200820072006

2018. 12. 31. - Textus: 1Ján 2, 24. – Koroknai Tegez Ferenc

János Apostol I. levele 2. rész 24. verse

24. A mit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, a mit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok. 

2018. 12. 30. - Textus: Fil 2, 5-11 – Kiss Gyöngyi

Filippibeliekhez írt levél 2. rész 5-11. verse

5. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt:
6. mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,
7. hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult;
8. megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.
9. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb,
10. hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké;
11. és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

2018. 12. 26. - Textus: Mt 2, 1-11. – Szőgyényi-Kovács Henrietta

Máté Evangéliuma 2. rész 1-11. verse

  1. A mikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:
2. Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.
3. Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem.
4. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie?
5. Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta:
6. És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.
7. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét.
8. És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki.
9. Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, a míg odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala.
10. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének.
11. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát.

2018. 12. 25. 10 óra – Textus: 1Ján 3, 1-3. – Szloboda József

János Apostol I. levele 3. rész 1-3. verse

1. Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt. 
2. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, a mint van. 
3. És a kiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, a miképen Ő is tiszta.